eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Wyposażenie zaplecza kuchennego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie zaplecza kuchennego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000405145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętojańska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-082

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 741 61 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sis@zsz2.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsz2.h2.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie zaplecza kuchennego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1b2d109-dcfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00177294/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie zaplecza kuchennego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami: Piotr Nietupski
tel. 662 903 282, e-mail sis@zsz2.bialystok.pl.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: poczty elektronicznej. Korespondencja nie może być szyfrowana.
4. Wymagania techniczne, organizacyjne wysyłania, odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów, oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal i na miniPortalu. Profil Zamawiającego na ePUAP: ZSZNr2Bialystok

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Ofertę przygotowuje się na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 2
do SWZ i formularzu cenowym – zgodnie z załącznikiem nr 3
do SWZ.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf.
7. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e. 10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ww. formularza wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): . Protokół postepowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie
w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2020 poz. 2434 ze zm.).
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego reprezentowany przez Dyrektora Szkoły,
ul. Świętojańska 1, kod 15-082, Białystok.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iode@conet.net.pl; tel. 601 441 374.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ……………………….…..
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza
4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): h) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 Pzp). W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 Pzp);
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 Pzp).
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego
do zamawiającego.
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1.2022.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja wyposażenie zaplecza kuchennego do kuchni i stołówki Internatu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu
do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
5. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

P = C + G + M

P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi
za wady wyposażenia”
M - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi
za wady montażu”

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i niniejszej SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady wyposażenia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady montażu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w odpowiednim zakresie art. 108 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnego z załącznikiem nr 6 do SWZ. Powyższe oświadczenie składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) odpisu lub informacji wykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Powyższy dokument składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio: c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 Pzp.
2. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania dostawy, zmianie wynagrodzenia. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego.
4. Zmiana terminu wykonania Umowy lub sposobu wykonania dostawy jest dopuszczalna
w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający i które miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Umowy,
2) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy stosuje się art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 ze zm.) lub inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie uzgodnionego terminu, sposobu wykonania dostawy, a Strony w dobrej wierze ustalą dodatkowe terminy realizacji lub sposób wykonania dostawy oraz wspólne dalsze postępowanie z uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacji i nakładanych przez władze państwowe oraz samorządowe ograniczeń;
3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego uniemożliwiającej terminową realizacje umowy.
5. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron.
6. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.
7. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. Obie strony poniosą koszty spowodowane zdarzeniami siły wyższej w równej wysokości.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 01:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal i na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 17:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
250 000,00 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.