eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Utrzymanie szlaków zrywkowych i składów drewna na terenie Nadleśnictwa KańczugaOgłoszenie z dnia 2021-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie szlaków zrywkowych i składów drewna na terenie Nadleśnictwa Kańczuga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węgierska 32

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: (16)6402560

1.5.8.) Numer faksu: (16)6402581

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kanczuga.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie szlaków zrywkowych i składów drewna na terenie Nadleśnictwa Kańczuga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d5b6777-1463-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00178151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00100013/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Utrzymanie szlaków zrywkowych i składów drewna na terenie Nadleśnictwa Kańczuga

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3. Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”):
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga lub przy użyciu poczty elektronicznej:
kanczuga@krosno.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5.Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń
lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów, przy
maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
6.Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę
ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga Za datę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 3 lub złożenia na
Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga
Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
8.Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
14.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania
ofert):
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazane w pkt. 8.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie na stronie
danego postępowania. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2)Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej –
za pomocą adresu e-mail Zamawiającego oraz adresu
e-mail Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty.
3)Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane będą przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”
znajdującego się na stronie danego postępowania, jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25
maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa
RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy,
że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Kańczuga z siedzibą przy ul.
Węgierskiej 32, 37-220 Kańczuga, tel./fax 16 640 25 60, e-mail: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Tomasz Smędra.
2.Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga,
telefonicznie pod numerem 16 640 25 60, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem:
kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Arkadiusz Kępski, z którym w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod numerem 796 400 911.
3.Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji
obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art.
6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.4.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”.
5.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja,
prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również
przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do jednostek
nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP. Ponadto dane
osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
6.Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu
Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu
wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury,
jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy
termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w
tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie
najdłuższy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych
osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu
prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana
danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje,
że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się
odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy
Pzp)
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp).
10.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Temat 1. Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Rączyna, oddz. 167 a, 168 a
1) wykarczowanie i uprzątnięcie150 szt. pniaków o średnicy 30-70 cm
2) zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 30 cm, profilowanie nawierzchni szlaku na długości 500 mb i szerokości 3,5 mb ze ścięciem nierówności od 20 cm do 60 cm wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem
3) wykonanie tzw. dylowanki o długości 15 mb i szerokości 4 mb - materiały (drewno) zapewnia zamawiający. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania montażu dylowanki (np. gwoździe, klamry) zapewnia wykonawca
4) wymiana uszkodzonego przepustu na przepust hdpe Ø 400 mm o długości 6 m
5) ułożenie 3 płyt betonowych o wymiarach 1,5 m x 3 m w miejscu wskazanym przez zamawiającego - płyty zapewnia zamawiający, w cenę należy wkalkulować załadunek, transport do 1 km i rozładunek
Temat 2 Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Rączyna, oddz. 167 a
1) wykarczowanie i uprzątnięcie 60 szt. pniaków o średnicy 30-70 cm
2) zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 30-50 cm, profilowanie nawierzchni składu na całej powierzchni wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem
3) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm, grubość po zagęszczeniu 40 cm
4) wykonanie 2 zjazdów z drogi powiatowej (30 m2 x 2=60m2) - wyprofilowanie nawierzchni i wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 50 cm
Temat 3. Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Rączyna, oddz. 161 i
1) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm na odcinku 240 m2

4.2.5.) Wartość części: 69425,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Temat 1. Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Rączyna, oddz. 167 a, 168 a
1) wykarczowanie i uprzątnięcie150 szt. pniaków o średnicy 30-70 cm
2) zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 30 cm, profilowanie nawierzchni szlaku na długości 500 mb i szerokości 3,5 mb ze ścięciem nierówności od 20 cm do 60 cm wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem
3) wykonanie tzw. dylowanki o długości 15 mb i szerokości 4 mb - materiały (drewno) zapewnia zamawiający. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania montażu dylowanki (np. gwoździe, klamry) zapewnia wykonawca
4) wymiana uszkodzonego przepustu na przepust hdpe Ø 400 mm o długości 6 m
5) ułożenie 3 płyt betonowych o wymiarach 1,5 m x 3 m w miejscu wskazanym przez zamawiającego - płyty zapewnia zamawiający, w cenę należy wkalkulować załadunek, transport do 1 km i rozładunek

Temat 2 Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Rączyna, oddz. 167 a
1) wykarczowanie i uprzątnięcie 60 szt. pniaków o średnicy 30-70 cm
2) zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 30-50 cm, profilowanie nawierzchni składu na całej powierzchni wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem
3) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm, grubość po zagęszczeniu 40 cm
4) wykonanie 2 zjazdów z drogi powiatowej (30 m2 x 2=60m2) - wyprofilowanie nawierzchni i wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 50 cm

Temat 3. Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Rączyna, oddz. 161 i
1) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm na odcinku 60 m x 4 m=240 m2

4.2.5.) Wartość części: 119542,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Temat 1 Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Śliwnica, oddz. 245 f
1) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm. Odcinek 100 m x 3,5 m = 350 m2
Temat 2 Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Śliwnica, oddz. 219 a
1) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm. Odcinek 80 m x 3,5 m = 280 m2
Temat 3 Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Śliwnica, oddz. 238 g
1) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm, grubość po zagęszczeniu 30 cm.
Temat 4 Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Śliwnica, oddz. 230 h
1) zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 30 cm, profilowanie nawierzchni szlaku na długości 300 mb i szerokości 3,5 mb ze ścięciem nierówności od 20 cm do 60 cm wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem
2) ułożenie 20 płyt betonowych o wymiarach 1,5 m x 3 m w miejscu wskazanym przez zamawiającego - płyty zapewnia zamawiający, w cenę należy wkalkulować załadunek, transport do 4 km i rozładunek
3) wymiana uszkodzonego przepustu na przepust hdpe Ø 400 mm o długości 6 m
4) wykonanie rowów odwadniających

4.2.5.) Wartość części: 48260,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykarczowanie i uprzątnięcie 60 szt. pniaków o średnicy 30-70 cm
2) zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 30-50 cm, profilowanie nawierzchni składu na całej powierzchni wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem
3) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm, grubość po zagęszczeniu 40 cm
4) wymiana uszkodzonych przepustów na przepust hdpe Ø 400 mm o długości po 6 m każdy

4.2.5.) Wartość części: 34150,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112.ust 2 ustawy PZP
dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
1) W zakresie zdolności technicznej
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
2) W zakresie zdolności zawodowej - osób skierowanych do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji
zadania będzie dysponował co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane - w specjalności inżynieryjno - drogowej – (zgodnie z
ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333.)
Uwaga: Dopuszcza się wykazanie spełnienia warunków (dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia) poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w
specjalnościach inaczej nazwanych lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania
tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w specjalnościach
wymienionych w odpowiednich warunkach.
Przez uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji kierownika budowy, rozumie się
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)
W przypadku, gdy wskazane przez wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi
określone w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 1. pkt 1.4) SWZ 5. Podmiotowe środki dowodowe – Wykonawca z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.Wykonawca zagraniczny zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b)* –składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:*
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.*
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ust. 4 pkt :
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);*
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;*
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w:
c1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
c2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
c4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
c5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),*
c6) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Podmiotowe środki dowodowe – Wykonawca z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca zagraniczny zamiast:
1)odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b) –składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9. Zamawiający nie żąda od Wykonawców przedstawienia przedmiotowych środków
dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Uwaga: w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy ofertę podpisuje pełnomocnik, w tym również
pełnomocnik ujawniony na podstawie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 2296), konieczne jest przedłożenie razem z ofertą
pełnomocnictwa, w sposób określony w pkt 2) poniżej.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, zostały
wystawione przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca (dalej „upoważnione
podmioty”), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

par. 12 wzoru umowy (stanowiącej zał nr 6 do SWZ)- zawiera szczegółowy opis zmian do
umowy
4.Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano,
w celu zawarcia umowy (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) należą:
1)wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw
lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub
sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii
pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do
zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo;
2)wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym
jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie zobowiązany
wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z
Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami określonymi w
ustawie Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość uznania przedłożonej formy zabezpieczenia za
nieodpowiadającą jego wymogom, a jeżeli Wykonawca nie uzupełni dokumentu zabezpieczenia
zgodnie z wymogami Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł uznać, że Wykonawca uchyla
się od zawarcia umowy;
3)przedstawienie Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie przez wskazane
osoby wymaganych kwalifikacji i uprawnień - dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika
budowy;
4)dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy Wykonawców, którzy
wspólnie uzyskali zamówienie;
5)przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktu określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego
6)w przypadku wygrania przetargu Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę – tzw. konsorcjum (list
intencyjny), zawierający, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie
zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może
być krótszy, niż okres realizacji robót budowlanych;
7)przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z
podwykonawcą celem jej akceptacji – jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część
zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy;
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.