eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w km 0+000 - 0+760 w m. Wola Zarczycka

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 0+000 – 0+760 w m. Wola Zarczycka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LEŻAJSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 8

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172404500

1.5.8.) Numer faksu: 172404509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@starostwo.lezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.lezajsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 0+000 – 0+760 w m. Wola Zarczycka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa9f125a-cbd8-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00176871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047412/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 0+000 – 0+760 w m. Wola Zarczycka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.starostwo.lezajsk.pl/12392/12392/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk, zwanej dalej Platformą, z wyjątkiem prowadzenia negocjacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ), w których zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/edit Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać numer postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2247).
W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.
Oferta, oświadczenia i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość”, (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane).
Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w pkt 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (pkt 24 SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (pkt 24 SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej (DP) nr 1240R klasy L Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 0+000 – 0+760
Główny zakres robót to:
- przebudowa odcinka drogi powiatowej (DP) nr 1240R w km 0+000 – 0+760 o dł. 0,76 km do parametrów drogi klasy Z. która obejmuje: poszerzenie jezdni do wymaganej szerokość pasa ruchu 3,0mx2=6,0m, wzmocnienie konstrukcji jezdni dla KR3, warstwą podbudowy z mieszanki cementowo – emulsyjnej o grub. 20cm z recyklingiem istniejącej nawierzchni oraz warstwami z mieszanek mineralno- asfaltowych - wiążącej i ścieralnej o grubości odpowiednio 8 i 4cm, usprawnienie odwodnienia budową kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz renowację rowów przydrożnych z przebudową przepustów pod zjazdami. W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w terenie zabudowy zaprojektowano prawostronny chodnik przy krawędzi jezdni od początku odcinka do km 0+750.
- wraz z remontem mostu przez potok łowisko w km 0+065 w Woli Zarczyckiej,
który obejmuje naprawy podpór wraz ze skrzydłami, wzmocnienie płytowego ustroju nośnego zbrojonym nadbetonem kotwionym w istniejącej płycie pomostu, wykonanie izolacji i nowej nawierzchni, remont kap chodnikowych, płyt przejściowych, wymianę wyposażenia obiektu, remont stożków, regulacja
i umocnienie istniejących umocnień potoku w obrębie mostu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa – załącznik nr 11 SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 9 SWZ oraz przedmiary robót (załącznik nr 8 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (w szczególności: przebudowy jezdni, warstw podbudowy z MCE, kruszywa, warstwy wiążącej i ścieralnej z MMA, robót brukarskich związanych z budową chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy chodnika, przepustów pod koroną drogi i zjazdami, robót związanych z budową nasypów, umocnień skarp i dna rzeki), stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostanie ustalona w drodze negocjacji z Wykonawcą. Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy pod warunkiem, że: zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, przy zawieraniu umowy na zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – zaakceptuje istotne warunki umowy odnoszącej się do zamówienia podstawowego z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 40 %
1.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” (T)
Kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w skali punktowej w zakresie 0-40 obliczone następująco:

- 3 lata gwarancji jakości i rękojmi za wady – 0 pkt
„T” : - 4 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady – 20 pkt
- 5 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady (lub więcej) – 40 pkt
gdzie:
T – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady to 3 lata.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, tj. 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 5 lat, do przyznania punktów za to kryterium zostanie przyjęty 5 letni okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.
1.3. Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• Zamawiający nie określa.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
• Zamawiający nie określa.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż: - 3 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie.

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże:

a) posiada doświadczenie zawodowe – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał/zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej):
• co najmniej dwa zamówienia, porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. budowa, przebudowa, rozbudowa lub odbudowa drogi publicznej klasy min. L o wartości min. 2 000 000,00 zł każde oraz
• co najmniej jedno zamówienie, porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową lub remontem mostu drogowego, o wartości robót min. 600 000,00 zł brutto.

Jedno zamówienie oznacza robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy.

Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. referencjami, poświadczeniem, protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem sporządzonym przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzającym że roboty zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót (wg zał. nr 3) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Zamawiający dopuszcza, aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

b) posiada kadrę techniczną – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję:
• kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z minimalnym doświadczeniem – 3 lat oraz
• kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej z minimalnym doświadczeniem – 3 lat.

UWAGA:
Ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia wymaganych uprawnień budowlanych do dnia składania ofert.


UWAGA:
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

UWAGA:
1) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
2) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;
c) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
3) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
4) W przypadku zmiany wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę osoby/osób w wykazie osób (załącznik nr 4 do SWZ) w trakcie realizacji zamówienia, zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wskazanej/wskazanych osoby/osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika budowy musi być potwierdzone na piśmie.
5) W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.3 SWZ);
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. a) SWZ – wg proponowanego załącznika nr 3 do SWZ);
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ (wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ).

UWAGA:
• Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa w ppkt 2, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; (Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania) – załącznik nr 2 do SWZ;
b) Wypełnione i podpisane Kosztorysy ofertowe – według proponowanego wzoru stanowiącego załącznik nr 10 SWZ;
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 9 SWZ – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
e) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, - załącznik nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy);
f) w przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
g) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i zostać utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Leżajsku nr rachunku: 21 9187 0001 2001 0005 7163 0005,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). Dowód wniesienia wadium zaleca się złożyć wraz z ofertą.
4. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
Pełnomocnik pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SWZ. Zapisy wzoru umowy dołączonego do SWZ zostaną dostosowane do treści złożonej przez Wykonawcę oferty.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp oraz okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone w załączniku nr 7 – wzór umowy.
Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych. Protokół konieczności nie jest wymagany w przypadku podpisania aneksu do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.