eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipowa › Remont drogi gminnej nr 640026S- ul. Leśna w TwardorzeczceOgłoszenie z dnia 2021-09-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 640026S- ul. Leśna w Twardorzeczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 44

1.5.2.) Miejscowość: Lipowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-324

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lipowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 640026S- ul. Leśna w Twardorzeczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b2de2d7-11fe-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00176577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001316/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont drogi gminnej nr 640026S- ul. Leśna w Twardorzeczce w km 0+000 – km 1+023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lipowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Pani Edyta Gara
mail: przetargi@lipowa.pl tel. (33) 860 15 63 w godzinach urzędowania 7:00 do 15:00.
2) w sprawach proceduralnych – Pani Anna Misiarz
mail: przetargi@lipowa.pl tel. (33) 860 15 63 w godzinach urzędowania 7:00 do 15:00.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się poprzez mini portal za pomocą skrzynki ePUAP.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazuje się:
1) drogą elektroniczną:. przetargi@lipowa.pl
2) poprzez skrzynkę ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal : -nr skrzynki ePUAP: /1277oqsuxw/skrytkaesp
3) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl;
6. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga założenia przez Wykonawcę konta na ePUAP.
7. Rejestracja i korzystanie z Platformy miniPortal zostały opisane w instrukcji użytkownika systemu, która dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
8. Zgodnie z 67 ustawy pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, znajdującego się od adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), znajdujące się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny do postępowań o udzielenia zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zw. dalej RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipowa z siedzibą przy ul. Wiejskiej 44, 34-424 Lipowa;
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: inspektor@lipowa.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyboru oferty i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy i jej rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w zakresie wsparcia organizacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymaganej przepisami prawa:
• ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
• ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa oraz w zakresie koniecznym do zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.12.2021.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej nr 640026S- ul. Leśna w Twardorzeczce
W ramach inwestycji zaplanowano: remont przedmiotowej drogi gminnej wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem istniejących urządzeń odwodnieniowych dł. 1+023,00 km. Obiektem objętym remontem jest droga klasy D – droga dojazdowa. Przeznaczeniem obiektu jest obsługa komunikacyjna przyległej zabudowy. W ramach opracowania, projektuje się remont nawierzchni, remont poboczy, udrożnienie istniejących rowów oraz remont obiektów odwadniających. Jezdnia docelowo będzie posiadać 3,0m szerokości.
Ukształtowanie wysokościowe jezdni dostosowano do stanu istniejącego uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy. Zmiany wysokościowe wynikają z korekty spadków podłużnych i poprzecznych.
Parametry techniczne projektowanej drogi
Klasa drogi D:
· km 0+000 – km 1+023
- Kategoria obciążenia ruchem KR 2,
- Prędkość projektowa 30 km/h,
- przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa
- Szerokość jezdni: 3,0 m
- Szerokość pobocza utwardzonego: 0,50 m
- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- Nawierzchnia pobocza: destrukt asfaltowy
Wody opadowe z obszaru pasa drogowego odprowadzane będą powierzchniowo do remontowanych odbiorników. Planuje się uzupełnienie istniejących odbiorników za pomocą korytek betonowych 50x55x50, 95x65x50, 15x50x50. Planuje się również umocnienie rowów za pomocą płyt ażurowych 8x40x60.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SWZ – dokumentacja projektowa oraz w załączniku nr 8 do SWZ – przedmiar robót i kosztorys ślepy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Wartość punktowa oferty: K = K1 + K2
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (K) wynikających z podanego wzoru.
3. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium (K1):
Cena – 60% (max. 60 pkt)
Kryterium (K2):
Okres gwarancji i rękojmi – 40% (tj. max. 40 pkt)
Ad. Kryterium: „cena”
Ocena będzie dokonywana wg następującego wzoru:

Cn
K1 = --------- x W
Co
K1 - wartość punktowa
Cn - najniższa oferowana cena
Co - cena ocenianej oferty
W - waga = 60
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Ad. Kryterium: „okres gwarancji i rękojmi” K2 – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie
Okres gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym:
• 36 miesięcy gwarancji i rękojmi będzie to 0 punktów,
• 48 miesięcy będzie to 20 punktów,
• 60 miesięcy będzie to 40 punktów.
Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ art. 226 ust 1 pkt 5 Pzp.
W przypadku gdy, Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy (5 lat). W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.
Ocena punktowa będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
- Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego roboty, których zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont drogi o nawierzchni mineralno- bitumicznej: min 1 takie zadanie w ramach jednej umowy/ jednego postępowania o zakresie min 800 mb długości.
 Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada następujące uprawnienia:
 kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, lub którzy nabyli prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności w oparciu o przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania z ofertą, o którym mowa w Rozdziale XIX.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żywcu, nr rachunku: 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030. z dopiskiem nazwy zadania lub numeru postępowania. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być gmina Lipowa.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwota gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązania gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt.3 ustawy pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust1 pkt 14 ustawy pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1-5 ustawy pzp
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust.6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX pkt.3e. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp (rozdziału XIII pkt 1SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważniony do wykonania tej czynności.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – kopii umowy regulujących współprace tych Wykonawców.
7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Uwaga w załączniku nr 9 do SWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia możliwa jest na warunkach określonych w art. 455 ustawy pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową (tj. umowy ubezpieczenia) odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wyglądu oryginał zawartej polisy (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.