eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w SokółceOgłoszenie z dnia 2022-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Dom Kultury w Sokółce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388681522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 502331360

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pdk@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pedeksokolka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c76b958d-d217-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00154375/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156829/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PDK.272.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 161763,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I część zamówienia obejmuje dostawę sprzętu elektronicznego, tj.:
1/ cyfrowa konsola – szt. 2,
2/ gogle VR – szt. 2,
3/ kontrolery ruchu - 2 zestawy,
4/ interaktywny ekran dotykowy LCD – szt. 1,
5/ ekran do projektora - szt. 1,
6/ program do nagrywania i obróbki dźwięku – szt. 1,
7/ program do montażu i obróbki plików video – szt. 1,
8/ projektor – szt. 2,
9/ monitor odsłuchowy – szt. 1,
10/ komputer typu laptop – szt. 1,
11/ lampy, statywy i doposażenie – 3 zestawy,
12/ telewizor – szt. 1,
13/ monitor studyjny – szt. 2,
14/ cyfrowy Stagebox - szt. 1,
15/ drukarka 3D – 1 szt.
16/ zestaw komputerowy – 3 zestawy,
17/ urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231200-9 - Konsole

37524700-4 - Akcesoria do gier

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

48521000-6 - Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków

38652100-1 - Projektory

30213100-6 - Komputery przenośne

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

4.5.5.) Wartość części: 94486,51 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II część zamówienia obejmuje dostawę instrumentów muzycznych, tj.:
1/ zestaw perkusyjny – 1 zestaw,
2/ fortepian – szt. 1,
3/ klarnet – szt. 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37316000-6 - Instrumenty perkusyjne

37321500-9 - Akcesoria do instrumentów perkusyjnych

37311000-1 - Instrumenty klawiszowe

37314100-3 - Klarnety

4.5.5.) Wartość części: 57302,42 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III część zamówienia obejmuje dostawę szafy biurowej, skrzyni transportowej, akcesoria animacyjnych oraz wyposażenia pracowni mody i rękodzieła, tj.:
1/ szafa biurowa – szt. 1,
2/ akcesoria animacyjne – 1 zestaw (zestaw do zamykania w bańce, pokrowiec do zamykania w bańce mydlanej, kijki do dużych baniek mydlanych, obręcz do baniek mydlanych, chusty animacyjne, tunel animacyjny, lina animacyjna, piłka do skakania do dzieci o średnicy 60 cm, piłka do skakania dla dzieci o średnicy 45 cm, obręcz hula hop, mega żywa maskotka, zestaw farb do malowania twarzy, pędzle do malowania twarzy, gąbka do malowania twarzy),
3/ skrzynia transportowa – szt. 1,
4/ wyposażenie pracowni mody i rękodzieła – 1 zestaw (farby, konturówka do porcelany, pędzle, włóczki, wełna, czesanka jedwabna, tkanina).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

44812000-5 - Farby do celów artystycznych

37821000-9 - Pędzle artystyczne

19200000-8 - Tkaniny włókiennicze i podobne

4.5.5.) Wartość części: 9974,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie
W dniu 12 maja 2022 r. Zamawiający wszczął postępowanie dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce. Dokumenty postępowania zostały umieszczone na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b963a115-d174-4d3b-95bd-5d6f74b0c2f5. Do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem systemu ePUAP nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty. Natomiast na miniPortalu widoczny był wpływ 2 ofert w przedmiotowym postępowaniu. Z informacji telefonicznych uzyskanych od Wykonawców, którzy złożyli oferty wynikało, iż nie mieli oni możliwości przesłania swoich ofert na wskazany w SWZ adres skrytki Zamawiającego na platformie ePUAP tj. /PDKSokolka/domyslna/ i złożyli swoje oferty na skrzynkę ePUAP innego Zamawiającego, tj. Powiatu Sokólskiego.
W wyniku analizy zaistniałej sytuacji, Zamawiający ustalił, iż powodem braku możliwości złożenia ofert na wskazaną w SWZ skrytkę Zamawiającego na platformie ePUAP, był brak aktywności tej skrytki. Wynika to z faktu, iż Zamawiający po raz pierwszy przeprowadzał postępowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, takich jak ePUAP czy miniPortal.
Zatem Zamawiający nie mógł dokonać otwarcia i oceny ofert złożonych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP innej niż Zamawiający instytucji publicznej, co spowodowało niemożliwość udzielenia zamówienia zgodnie z przepisami ustawy.
Zamawiający, mając na uwadze zasadę zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakwalifikował opisany wyżej stan faktyczny, jako niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stan taki stanowi zaś zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie
W dniu 12 maja 2022 r. Zamawiający wszczął postępowanie dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce. Dokumenty postępowania zostały umieszczone na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b963a115-d174-4d3b-95bd-5d6f74b0c2f5. Do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem systemu ePUAP nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty. Natomiast na miniPortalu widoczny był wpływ 2 ofert w przedmiotowym postępowaniu. Z informacji telefonicznych uzyskanych od Wykonawców, którzy złożyli oferty wynikało, iż nie mieli oni możliwości przesłania swoich ofert na wskazany w SWZ adres skrytki Zamawiającego na platformie ePUAP tj. /PDKSokolka/domyslna/ i złożyli swoje oferty na skrzynkę ePUAP innego Zamawiającego, tj. Powiatu Sokólskiego.
W wyniku analizy zaistniałej sytuacji, Zamawiający ustalił, iż powodem braku możliwości złożenia ofert na wskazaną w SWZ skrytkę Zamawiającego na platformie ePUAP, był brak aktywności tej skrytki. Wynika to z faktu, iż Zamawiający po raz pierwszy przeprowadzał postępowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, takich jak ePUAP czy miniPortal.
Zatem Zamawiający nie mógł dokonać otwarcia i oceny ofert złożonych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP innej niż Zamawiający instytucji publicznej, co spowodowało niemożliwość udzielenia zamówienia zgodnie z przepisami ustawy.
Zamawiający, mając na uwadze zasadę zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakwalifikował opisany wyżej stan faktyczny, jako niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stan taki stanowi zaś zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie
W dniu 12 maja 2022 r. Zamawiający wszczął postępowanie dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce. Dokumenty postępowania zostały umieszczone na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b963a115-d174-4d3b-95bd-5d6f74b0c2f5. Do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem systemu ePUAP nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty. Natomiast na miniPortalu widoczny był wpływ 2 ofert w przedmiotowym postępowaniu. Z informacji telefonicznych uzyskanych od Wykonawców, którzy złożyli oferty wynikało, iż nie mieli oni możliwości przesłania swoich ofert na wskazany w SWZ adres skrytki Zamawiającego na platformie ePUAP tj. /PDKSokolka/domyslna/ i złożyli swoje oferty na skrzynkę ePUAP innego Zamawiającego, tj. Powiatu Sokólskiego.
W wyniku analizy zaistniałej sytuacji, Zamawiający ustalił, iż powodem braku możliwości złożenia ofert na wskazaną w SWZ skrytkę Zamawiającego na platformie ePUAP, był brak aktywności tej skrytki. Wynika to z faktu, iż Zamawiający po raz pierwszy przeprowadzał postępowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, takich jak ePUAP czy miniPortal.
Zatem Zamawiający nie mógł dokonać otwarcia i oceny ofert złożonych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP innej niż Zamawiający instytucji publicznej, co spowodowało niemożliwość udzielenia zamówienia zgodnie z przepisami ustawy.
Zamawiający, mając na uwadze zasadę zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakwalifikował opisany wyżej stan faktyczny, jako niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stan taki stanowi zaś zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.