eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży i Sądów Rejonowych w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.Ogłoszenie z dnia 2022-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży i Sądów Rejonowych w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Łomży

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 57063100000000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworna 16

1.4.2.) Miejscowość: Łomża

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: 86 2154273

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gospod@lomza.so.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lomza.so.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173971

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00157926/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1, ul. Mickiewicza 10 C , pomieszczeń wynajmowanych znajdujących się przy ul. Mickiewicza 3 i ul. Ełckiej 7 oraz na terenie posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C.
2. Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego oraz na terenie posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego

Po zmianie:
Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1, ul. Mickiewicza 10 C , pomieszczeń wynajmowanych znajdujących się przy ul. Mickiewicza 3 i ul. Ełckiej 7 oraz na terenie posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:
DSO-226-1/21

Po zmianie:
DSO-226-1/22

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości:
Część I - 2 500 zł,
Część II - 2 400 zł,
Część III - 1 100 zł,
Część IV - 2 200 zł,
najpóźniej do dnia i godziny składania ofert.
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 21.06.2022 r.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Sądu Okręgowego w Łomży w BGK nr 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004 i kopię przelewu dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 3.4 musi mieć charakter gwarancji (poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej. Poręczenie (gwarancja) musi umożliwiać wypłatę przez Poręczyciela (Gwaranta) kwoty wadium na rachunek wskazany przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego do Poręczyciela (Gwaranta) pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, iż wadium Zamawiającemu jest należne z powodu wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.Zamawiający dokonuje zwrotu lub zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 98 ustawy PZP.
7. Ze względu za ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zmawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzenie.

Po zmianie:
1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości:
Część I - 2 500 zł,
Część II - 1 100 zł,
Część III - 1 100 zł,
Część IV - 2 200 zł,
najpóźniej do dnia i godziny składania ofert.
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 21.06.2022 r.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Sądu Okręgowego w Łomży w BGK nr 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004 i kopię przelewu dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 3.4 musi mieć charakter gwarancji (poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej. Poręczenie (gwarancja) musi umożliwiać wypłatę przez Poręczyciela (Gwaranta) kwoty wadium na rachunek wskazany przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego do Poręczyciela (Gwaranta) pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, iż wadium Zamawiającemu jest należne z powodu wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.Zamawiający dokonuje zwrotu lub zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 98 ustawy PZP.
7. Ze względu za ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zmawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.