eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Budowa przedszkola w miejscowości BolesławiecOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLESŁAWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-430

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 627836722

1.5.8.) Numer faksu: 627836024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fu@boleslawiec.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslawiec.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721915

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c134f628-a0bd-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030011/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7363313,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec”.
2. Lokalizacja: Powiat Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Bolesławiec, dz. nr ewid. 332/3; 338/1
3. Opis przedmiotu zamówienia wg wniosku o dofinansowanie:
„Inwestycja obejmuje budowę budynku przedszkola o kubaturze ok 5860m3 wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, i zagospodarowaniem terenu. Projektowany jest budynek parterowy, wolnostojący, bez podpiwniczenia, z częściowym poddaszem nieużytkowym, pełniącym funkcje techniczne. Projekt przewiduje standard budynku pasywnego. Budynek zostanie wyposażony w pompę ciepła, panele fotowoltaiczne i instalację rekuperacji powietrza z odzyskiem ciepła.
Budynek będzie mieścił 4 oddziały (sale) przedszkolne i jeden oddział żłobkowy, każdy oddział będzie wyposażony w osobne magazyny przyborów, sanitariaty i szatnie. W budynku będzie m.in. kuchnia z pełnym wyposażeniem gastronomicznym, gabinety, pomieszczenia socjalne, magazyny. Zostaną przeprowadzone : 1) Roboty budowlane 2) Robót instalacyjne 3) Roboty sanitarne 4) Roboty montażowe.”
4. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
1) DANE TECHNICZNE OBIEKTU:
a) Powierzchnia zabudowy [m2] 960,56
b) Powierzchnia użytkowa [m2] 835,27
c) Kubatura [m3] 5860,00
d) Długość x szerokość x wysokość 60,69m x 17,60m x 7,48m
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę budynku przedszkola w Bolesławcu, Gm. Bolesławiec. Działka na której planowana jest budowa obiektu obecnie jest terenem zabudowanym kompleksem budynków szkolnych, do których doprowadzane są media typu przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze energetyczne, jednakże do projektowanego obiektu planuje się doprowadzić niezależne media z nowoprojektowanych przyłączy.
3) Przedmiotowy obiekt zaprojektowano jako wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia z częściowym poddaszem nieużytkowym pełniącym funkcje techniczne. Obiekt projektuje się jako budynek pasywny.
4) Fundamenty betonowe zbrojone konstrukcyjnie, ściany fundamentowe warstwowe z bloczków betonowych M-6 z miejscowym wzmocnieniem ścian w postaci rdzeni żelbetowych, ocieplanych wełną mineralną gr.20cm wykończonym okładziną elewacyjną – strukturalny tynk cienkowarstwowy w części okładzina drewniana. Część znajdująca się poniżej poziomu terenu zabezpieczona szczelną warstwą hydro izolacji. Ściany przyziemia warstwowe z pustaków ceramicznych typu porotherm gr. 25cm na zaprawie cem.-wap miejscowo wzmacniane rdzeniami żelbetowymi. Stropy nad częścią przyziemiem projektuje się jako żelbetowe typu Teriva oraz prefabrykowana żelbetowa płyta kanałowa gr. 20cm.
5) Projektuje się częściowo drewnianą więźbę dachową o ustroju płatwiowo kleszczowym, w części z wiązarów deskowych oraz nad częścią obiektu projektuje się stropodach płaski żelbetowy wykończony jako dach zielony.
6) Wokół budynku przedszkola zaprojektowano utwardzone tereny komunikacji o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm.
7) Ogrzewanie: Dla warunków wynikających z określonego zapotrzebowania ciepła przewiduje się instalacje wodno-pompową z gruntową pompą ciepła :
a/ temp. zasilania tz = 55o C
b/ temp. powrotu tp = 35o C.
8) Przewiduje się budowę:
a) Instalacji klimatyzacji,
b) Instalacji wentylacji,
c) Instalacji grzewczej
d) Instalacji wodociągowej,
e) Kanalizacji sanitarnej,
f) Instalacji terenowej sanitarnej,
g) Instalacji elektrycznej zewnętrznej,
h) Instalacji elektrycznej wewnętrznej.
9) W ramach zamówienia przyjmuje się również wyposażenie kuchni.
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera:
 Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 7 do SWZ,
 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 8 do SWZ,
 Przedmiar robót – Załącznik nr 9 do SWZ (przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45213316-1 - Roboty instalacyjne związane z przejściami

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6616191,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8080774,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6616191,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6220015395

7.3.3) Ulica: Staroprzygodzka 117

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6616191,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-11 do 2025-04-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.