eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług ochrony osób i mienia Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3e2acbc-d5b4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044863/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Ochrona fizyczna osób i mienia - zamówienie udzielane w częściach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 280 ust. 3 ustawy Zamawiający informuje, że nie zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokumentu o nazwie Tabela służby ochrony, który ma charakter poufny.
2. Wskazany dokument, zwany dalej dokumentem poufnym, zostanie udostępniony wyłącznie Wykonawcom, którzy złożą stosowny wniosek oraz zobowiążą się do nieujawniania zawartych w nim informacji.
3. Dokument poufny, o którym mowa powyżej, udostępniony będzie wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, na podstawie udzielonej koncesji.
4. Oświadczenie Wykonawcy o nieujawnianiu treści dokumentu poufnego oraz wniosek należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o nieujawnianiu treści dokumentu poufnego składa każdy z Wykonawców, zgodnie z zasadami reprezentacji.
6. W przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika, należy do pisma załączyć pełnomocnictwo.
7. Wzór oświadczenia i wniosku, o którym mowa powyżej, określono w Załączniku nr 10 do SWZ.
8. Wykonawcy mogą składać wnioski o wgląd do dokumentu poufnego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
9. Oświadczenie wraz z wnioskiem należy złożyć w Systemie, adres strony internetowej https://zamowienia.um.warszawa.pl, na której udostępnione będzie ogłoszenie, SWZ oraz wyjaśnienia treści SWZ.
10. Zamawiający udostępni dokument poufny w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 2, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla Wykonawcy terminu.
11. Wykonawcy, którym Zamawiający udostępnia informacje o charakterze poufnym zobowiązani są do:
- wykorzystania tych informacji wyłącznie w celu przygotowania i złożenia oferty;
- nieujawniania tych informacji, a w przypadku udostepnienia informacji o charakterze poufnym osobom trzecim do zobowiązania ich do zachowania poufności przekazanych informacji;
- odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych informacji o charakterze poufnym, co najmniej na poziomie standardów jakie Wykonawca stosuje do własnych informacji poufnych.
12. Powyższe obowiązki Wykonawcy należy interpretować tak, że Wykonawca może ujawnić treść informacji poufnych wyłącznie swoim pracownikom, współpracownikom, osobom trzecim oraz innym podmiotom biorącym udział w czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Ujawniając informacje poufne Wykonawca zobowiązany jest poinformować o poufnym charakterze przekazywanych informacji oraz odebrać pisemne zobowiązanie do zachowania ich poufności.
13. Wykonawcy, którym Zamawiający udostępnia informacje o charakterze poufnym, mogą zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści tych informacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie tych treści wpłyną do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
14. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą wnioski o udostępnienie informacji o charakterze poufnym otrzymają informację o udzieleniu wyjaśnień dotyczących tych treści. Sposób dostępu do udzielonych wyjaśnień, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie informacji o charakterze poufnym.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://zamowienia.um.warszawa.pl:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Format kodowania i oznaczania czasu:
• plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość
zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu
przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem
osobistym), wykonawca musi posiadać:
• E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace,
po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym),
wykonawca musi posiadać:
• Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż: - Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ),zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do
ich wniesienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.- W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/WAG/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1060560,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. bezpośrednia, całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia znajdujących się w obiektach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Obiektami”, zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838.), w ilości 35952 roboczogodzin, w tym 600 roboczogodzin w ramach opcji;
2. monitorowanie sygnałów alarmowych informujących o napadzie, włamaniu z obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy;
3. przyjazd Grupy Interwencyjnej w przypadku wywołania alarmu lub jej przywołania,
4. sporządzeniu dla każdego Obiektu „Instrukcji Ochrony Obiektu” uwzględniającej specyfikę wykonywanej działalności Zamawiającego;
5. opracowaniu procedury działania Grupy Interwencyjnej uwzględniającej specyfikę i położenie Obiektów;
6. sporządzeniu analizy ryzyka związanej z zapewnieniem ciągłości ochrony osób i mienia w sytuacji wystąpienia w powołanym Zespole choroby COVID-19 lub innego tego typu zagrożenia epidemiologicznego.
Do realizacji zamówienia Wykonawcy muszą potwierdzić, że:
• dysponują zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną,
• dysponują 18 pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, w tym minimum czterech z 18 pracowników musi posiadać dodatkowo status kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838.) oraz minimum 10 pracowników musi posiadać zaświadczenie ukończenia szkolenia z obsługi centrali przeciwpożarowej (ostateczna liczba według złożonej oferty nie mniej niż 10) przeprowadzonego przez inspektora ds. ochrony pożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a wszyscy posiadają umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Office w stopniu podstawowym ze szczególnym uwzględnieniem teams.
Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ. Zamawiający nie zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania części SWZ - Tabeli służby ochrony z uwagi na poufny charakter informacji zawartych w tym dokumencie. Zamawiający, działając w myśl art. 280 ust. 3 ustawy, określił w części II.B SWZ sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną poufnego charakteru tych informacji.
Klauzula społeczna
Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt 1 Szczegółowych zasad realizacji umowy, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w szczególności dotyczy to 18 pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy.
Powyższy warunek dotyczy także podwykonawców, którym Wykonawca zleci wykonywanie tych czynności.
Z powyższego obowiązku wyłączona jest zmotoryzowana grupa interwencyjna gotowa podjąć działania w przypadku zagrożenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W oparciu o art. 441 ustawy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie zadania polegającego na świadczeniu usług ochrony osób i mienia w przypadkach wynikających ze szczególnych potrzeb Zamawiającego.
W ramach opcji:
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia za cenę jednej roboczogodziny, która obowiązywać będzie w momencie zlecenia realizacji opcji. Maksymalna ilość roboczogodzin objętych prawem opcji została określona na 600 rbh z łącznych 35952 rbh.
2) Prawo opcji będzie uruchomione na podstawie pisma przekazanego Wykonawcy na adres wskazany w umowie i zostanie uruchomione najpóźniej 48 godzin przed koniecznością skorzystania z usług dodatkowej ochrony. W piśmie zostanie określony termin dodatkowej ochrony z podaniem ilości koniecznych pracowników i roboczogodzin objętych danym zdarzeniem. Skorzystanie z prawa opcji jest uzależnione od nieplanowanej sytuacji, która może się przydarzyć Zamawiającemu i wymagać będzie zwiększenia poziomu ochrony. Skorzystanie z prawa opcji jest możliwe wielokrotnie do wykorzystania maksymalnej puli łącznie 600 roboczogodzin w trakcie trwania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 399 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie bezpośredniej, całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w obiektach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, położonych przy ul. F. Klimczaka 2 i 4. Wartość udzielonego zamówienia nie przekroczy kwoty 500.000,00 zł netto i będzie obejmowało usługę bezpośredniej, całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w obiektach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, położonych przy ul. F. Klimczaka 2 i 4.
Zamawiający udzieli tego zamówienia w przypadku posiadania środków finansowych w ramach zadań z zakresu opisanego w postanowieniach SWZ. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy podstawowej z wyłączeniem §11 i 12 wzoru umowy.
W zakresie kryterium oceny ofert – Liczba pracowników posiadających szkolenie przeciwpożarowe – Wykonawca związany będzie treścią oferty zamówienia podstawowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zawarcia umowy w ramach zamówienia z wolnej ręki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych we wzorze umowy zamówienia podstawowego.
Ponadto Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki, jeżeli cena jednostkowa brutto (z należnym VAT) za 1 roboczogodzinę (rbh), obowiązująca na dzień podjęcia negocjacji, będzie maksymalnie o 20% wyższa od ceny jednostkowej brutto za 1 roboczogodzinę wskazaną w ofercie zamówienia podstawowego. Przy czym wzrost ceny jednostkowej może wynikać wyłącznie z okoliczności wskazanych w §11 i 12 wzoru umowy podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 84

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pracowników posiadających szkolenie przeciwpożarowe

4.3.6.) Waga: 16

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
2.1 dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
2.2 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenia:
a. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, przynajmniej 2 usługi ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) brutto każda z usług.
Na potrzeby przedmiotowego postępowania Zamawiający przyjmuje, że budynek użyteczności publicznej to obiekt przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Jednocześnie zastrzeżono, że za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. O zaliczeniu danego obiektu do kategorii użyteczności publicznej decyduje w pierwszej kolejności zaspokajanie zbiorowych i powszechnych, a nie indywidualnych lub grupowych potrzeb społecznych.
W przypadku gdy Wykonawca wykazał usługą, która jest realizowana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość zrealizowanej części zamówienia wyniesie co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
W przypadku gdy wartość zrealizowanego zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – wówczas wartość tego zamówienia ustala się jako równowartość tej kwoty w zł przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w 2.2.1.a zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
- warunek określony w 2.2.2.a musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku Wykonawców polegających na zdolnościach zawodowych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy - podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w 2.2.2.a powyżej.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – podmiot udostępniający zasób doświadczenia powinien posiadać aktualną koncesję, o której mowa w 2.2.1.a.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.1.2)a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
c) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w Systemie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku ubiegania się o punkty w kryterium oceny ofert „Liczba pracowników posiadających szkolenie przeciwpożarowe” – PP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w Systemie poświadczone za zgodność z oryginałem cyfrowe odwzorowania zaświadczenia ukończenia szkolenia z obsługi centrali przeciwpożarowej przeprowadzonego przez inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej dla każdego zadeklarowanego w ofercie pracownika, na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji do realizacji zamówienia.
Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy ww. przedmiotowe środki dowodowe służą do oceny ofert i nie podlegają uzupełnieniu w niniejszym postępowaniu. Jeśli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wszystkich ww. przedmiotowych środków dowodowych, wówczas oferta Wykonawcy zostanie oceniona zgodnie z V.B.B.2 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu złożenia w Systemie wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z założeniami SWZ. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, poprzez wypełnienie zdefiniowanego w Systemie formularza oferty.
Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
b) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
c) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
e) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 7 i 10 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, proszę o załączenie kopii przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ.
f) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
f.1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
g) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VII B SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) najpóźniej do dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert do godz. 12:00.
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572 ze zm.).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej lit. b–d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów) nr 73 10301508 0000 0005 5001 6109 Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr 16/WAG/2022 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
UWAGA! Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki.
Dokument wadium winien zawierać niżej wymienione elementy:
a. wskazanie Beneficjenta – Beneficjentem musi być m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa,
b. nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres),
c. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
d. zobowiązanie banku/instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia całości kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego wraz z oświadczeniem, że wypłata nastąpi gdy:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
e. zapisy odnośnie czasu jej trwania,
f. zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia,
g. okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna/konsorcjum)
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
Oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w III.B.2 SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C.2. SWZ, przy czym wykaz, dokumenty lub oświadczenia o których mowa w pkt III.C.2.b SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.B.2 SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.B.2.2.1.a SWZ zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
- warunek określony w III.B.2.2.2.a SWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 7 do SWZ, w szczególności § 11, 12 i 13 wzoru mowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).

Art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835):

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający informuję, że:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.