eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)" - robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj .Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-59) 8420 730

1.5.8.) Numer faksu: (0-59) 8420 284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-decd5944-c622-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035323/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.zdp.slupsk.pl/1698.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie prowadził korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i wyjaśnieniami treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod adresem strony internetowej;
1) https://bip.zdp.slupsk.pl/1698.html
2) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/af0a0bdc-d9e1-446b-8014-9145cd24054f
3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej o adresie poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z rozdziałem VI i X działu A specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr referencyjny: ZDP.GIZ.2611.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w ramach
zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115G Wytowno – Bydlino w km 4+120,00 – 7+090,29"
W ramach przedsięwzięcia planuje się:
rozbudowę drogi powiatowej ( jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, pobocze),
budowę odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo (na obszarach zabudowanych
powierzchniowo lub ewentualnie poprzez kanalizację deszczową),
budowę oświetlenia drogowego,
rozbiórkę obiektów mostowych,
budowę przepustów drogowych,
organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
budowę kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu
o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci
usunięcie kolidujących z rozbudową drogi drzew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

44212100-0 - Mosty

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego,
według następującego kryterium:
1) cena – 60 %
2) okres rękojmi – 40 %
2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia (R) Zamawiający zastosuje
następujące wyliczenie:
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 0 miesięcy – Wykonawca
otrzymuje R=0 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 12 miesięcy – Wykonawca
otrzymuje R=20 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 24 miesięce – Wykonawca
otrzymuje R=40 pkt.
gdzie R- Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia.

Ocenie zostanie poddana rękojmia dłuższa niż 60 mc-y, ale nie dłuższa niż 84 mc-e od daty
sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego
długość okresu dodatkowej rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem łącznej rękojmi
na okres 60 miesięcy (0 miesięcy dodatkowej rękojmi) tj. minimalnego okresu. W przypadku
zaoferowania dłuższego niż 84 miesięcy (24 miesiące dodatkowej rękojmi) okresu łącznej
rękojmi do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres rękojmi zaproponowany przez wykonawcę. Przyjmuje się że 1 % = 1
pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium okresu rękojmi.

3. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:

C = (CN/COB) x 100 punktów x 60%

gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB - Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej
4. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
P = C + R
gdzie:
P – całkowita liczba punktów
C - Punkty przyznane w kryterium cena
R - Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze
wszystkich kryteriów razem.

5. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem
art 223 ust. 2 i art. 187 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za
wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy dotyczą:
1 ) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla:
minimum 7.700.000,00 PLN
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych, każda o nawierzchni bitumicznej,
każda o wartości brutto nie mniejszej niż 5.500.000,00 zł,
lub jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic)
publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 11.000.000,00 zł.
Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający przy ocenie spełnienia warunku dopuści wykonanie robót zarówno w formule
„zaprojektuj i zbuduj" jak i w formule klasycznych robót budowlanych.
b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na
stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim
doświadczeniem zawodowym, na stanowisku kierownika budowy od momentu uzyskania
uprawnień.
c) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na
stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim
doświadczeniem zawodowym, od momentu uzyskania uprawnień.
d) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na
stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem
zawodowym, od momentu uzyskania uprawnień.
e) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na
stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, od momentu
uzyskania uprawnień.
f) Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję
projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba
ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
projektowania od momentu uzyskania uprawnień.
g) Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję
projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować co najmniej 3-letnim
doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania od momentu uzyskania uprawnień .
h) Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję
projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba
ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
projektowania od momentu uzyskania uprawnień.
i) Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję
projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba
ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
projektowania od momentu uzyskania uprawnień.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w
Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późń. zm.).
Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia
udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych
funkcji w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia
minimum 7.700.000,00 PLN
2) wykaz robót budowlanych (zgodnie z warunkami w rozdziale II dziale B ust. 2 pkt
4 ppkt a wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, war-
tości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należy-
cie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty bu-
dowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór dokumen-
tu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
Zamawiający przy ocenie spełnienia warunku dopuści wykonanie robót zarówno w formu -
le „zaprojektuj i zbuduj" jak i w formule klasycznych robót budowlanych.
3) wykaz osób ( zgodnie z warunkami w rozdziale II dziale B ust. 2 pkt 4 ppkty b, c, d,
e, f, g, h, i, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie ro-
botami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, upraw-
nień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dys-
ponowania tymi osobami
Wzór dokument stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie eZamówienia
MiniPortal następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ zawierający w szczególności informacje o
łącznej wartości brutto oferty, wartości brutto części dot. robót budowlanych i wykonania
dokumentacji projektowej, udzielonej rękojmi, pełnych danych adresowych Wykonawcy.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr
1 do SWZ
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w wg załącznika nr 2 do SWZ
c) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych
do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, jeśli Wykonawca
polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
d) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż
pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium.
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów
składanych wraz z ofertą.
f) Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający żąda wadium w wysokości 130.000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści
tysięcy złotych PLN)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Złożone wadium powinno być ważne do dnia terminu związania z ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
A) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział
w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.
B) gwarancjach bankowych;
C) gwarancjach ubezpieczeniowych;
D) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020r.poz. 299) .

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób
„Wadium ZDP-GIZ.2611.5.2022”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o postępowaniu:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SWZ), składa
każdy z Wykonawców potwierdzając brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia
warunków udziału w zakresie postępowania, w jakim uczestniczy każdy z Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku o którym mowa w pkt. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może
polegać na zasobach (potencjale) podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123
ustawy Pzp. Wraz z ofertą Wykonawca działając w imieniu takiego podmiotu, powinien
złożyć w takiej sytuacji zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na podstawie projektu umowy, który stanowi zał. nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający określił rodzaj zmian umowy z Wykonawcą w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7 do SWZ oraz uregulowany art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/af0a0bdc-d9e1-446b-8014-9145cd24054f

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści
ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XV Dziale A, SWZ oraz nie
będą prowadziły do zmiany SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.