eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości DzikowiecOgłoszenie z dnia 2021-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA RUDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000536580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c095301d-fa12-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146238/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 144/28 w miejscowości Dzikowiec w zakresie uszczelnienia ekranu zapory czołowej zbiornika poprzez wykonanie ekranu żelbetowego na ekranie istniejącym.
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanemu dla inwestycji związanej z modernizacją zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca musi realizować przedmiot zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin opracowania i przedłożenia Zamawiającemu kompletnej pod względem formalno-prawnym dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej – do pięciu miesięcy od podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną w wysokości 59.766,68 zł brutto, przewyższa kwotę 32 187,32 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.