eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji LotniczejOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Staszica 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07aa4de9-d81f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026931/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umpila.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umpila.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowiązany jest wtedy załączyć oprócz dokumentu, którego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny, obsługujący pliki w formacie pdf.
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj., w szczególności: .pdf, .xls, .doc, .docx, zip, rar, jpg, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf o wielkości plików do 100 MB.
4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8 (możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert),
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Piła z siedzibą plac Staszica 10, 64-920 Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: ido@um.pila.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej, oznaczenie sprawy: BZP.271.TP.19.2022;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
2. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:
1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2
- w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.TP.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Miasto Pila z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej.
Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej bazy zajmującej się technologiami lotniczymi i kosmicznymi dla prowadzenia działań badawczo-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz międzynarodowych symulacji załogowych misji kosmicznych na Księżyc i Marsa.
2) Lokalizacja inwestycji:
Lotnisko Piła, schronohangar sąsiadujący z Placówką Badawczą LunAres, zlokalizowany na działce nr 141, obręb ewid. 0002 Piła.
3) Pełnobranżowa dokumentacja projektowa winna obejmować stworzenie centrum edukacji lotniczej na bazie istniejącego obiektu schronohangaru o pow. ok. 570 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
- adaptację hangaru na eksperymentarium,
- budowę planetarium z wyposażeniem,
- zagospodarowanie terenu,
- pomieszczenia sanitarne, biurowe i gospodarczo-techniczne,
- niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, w tym przyłącza,
- wyposażenie centrum w meble, instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu.
4) Opis planowanych funkcji projektowanego obiektu:
a) Planowana jest adaptacja hangaru na lotnisku pilskim na przestrzeń eksperymentarium, służącą do prowadzenia warsztatów i eksperymentów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Tematyka zajęć związana będzie z gospodarką obiegową, wytwarzaniem odnawialnej oraz czystej energii na przykładzie ziemskim i kosmicznym. W Centrum Edukacji Lotniczej będą również prezentowane zjawiska nawiązujące do OZE, w szczególności wodoru.
b) Przestrzeń w hangarze o powierzchni ok. 570 m2 należy funkcjonalnie podzielić na trzy części – edukacyjną, wystawową i lotniczą/kosmiczną. Edukacyjna przestrzeń będzie zawierała sale warsztatowe do przeprowadzania eksperymentów, wykładów i prezentacji. Przestrzeń wystawowa będzie wyposażona w obiekty informacyjno-edukacyjne oraz interaktywne sprzęty do zabawy dla dzieci i młodzieży. Część lotnicza/kosmiczna będzie to symulacyjny teren powierzchni księżycowej oraz marsjańskiej wyposażony w łaziki oraz akcesoria młodych analogowych astronautów.
c) Planetarium/obserwatorium – o powierzchni ok. 50 m2.
d) Pomieszczenia sanitarne i gospodarczo-techniczne o powierzchniach ok. 30 m2 każde.
e) Adaptacja hangaru obejmuje m.in.:
- renowację: dachu, pomieszczeń technicznych, hali hangarowej, elewacji,
- wciągarkę do wrót,
- instalacje elektryczne i słaboprądowe, oświetlenie, instalacje wentylacji/klimatyzacji, instalację grzewczą, monitoring,
- sale warsztatowe, scenizację Marsa i Księżyca, przestrzeń wystaw czasowych, wyposażenie,
- kontener sanitarny,
- zakres projektowy dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – oddzielne opracowanie,
- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, w tym oświetlenie terenu i monitoring,
instalację ppoż., jeśli będzie taka potrzeba.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży architektoniczno-budowlanej – kierownika zespołu projektowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski;
UWAGA:
1. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmioty mogą spełniać wspólnie.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyn wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inne dokumenty, które w sposób wystarczający potwierdzą spełnienie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie:
a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku funkcji biurowej, administracji i łączności, nauki, zdrowia i opieki społecznej, handlu i usług, kultury lub sportu i rekreacji o kategorii złożoności minimum 4 (zgodnie z opisami i definicjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130 z 2004 roku poz. 1389) o wartości robót budowlanych minimum 1,5 miliona złotych brutto wraz z załączeniem dowodu określającego, że ta usługa została wykonana należycie.
UWAGA:
Dowodami, o których mowa powyżej, jest referencja bądź inny dokument sporządzony przez podmiot, na rzecz którego usługa były wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
b) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia zespołem składającym się z następujących osób:
* projektant branży architektoniczno-budowlanej – kierownik zespołu projektowego posiadający:
- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-budowlanej,
- przynależność do właściwiej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień oraz doświadczenie z ostatnich 10 lat przy wykonaniu jako projektant wiodący co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy, rozbudowy budynku funkcji biurowej, administracji i łączności, nauki, zdrowia i opieki społecznej, handlu i usług, kultury lub sportu i rekreacji o kategorii złożoności minimum 4 (zgodnie z opisami i definicjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389) o wartości robót budowlanych minimum 1,5 miliona złotych brutto;
UWAGA:
Doświadczenie projektanta branży architektoniczno-budowlanej – kierownika zespołu jest jednym z kryteriów oceny oferty.
* projektant branży drogowej – posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w projektowaniu w specjalności drogowej,
- aktualny wpis do właściwej izby samorządu budowlanego;
* projektant branży elektrycznej – posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w projektowaniu w specjalności elektrycznej,
- aktualny wpis do właściwej izby samorządu budowlanego;
* projektant branży sanitarnej – posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w projektowaniu w specjalności sanitarnej,
- aktualny wpis do właściwej izby samorządu budowlanego;
* projektant branży telekomunikacyjnej – posiadający:
- wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w projektowaniu ww. specjalności,
- aktualny wpis do właściwej izby samorządu budowlanego.
Zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany jest do poszerzenie zespołu projektowego o inne osoby, jeśli okaże się to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 Pzp – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SWZ) – dotyczy wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zał. nr 7 do SWZ);
UWAGA:
Terminy określone w latach lub miesiącach (dot. spełnienia warunków udziału
w postępowaniu) liczy się wstecz od dnia składania ofert - podstawa prawna: § 9 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z 23.12.2020 r. (poz. 2415).
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SWZ;
UWAGA:
Formularz generowany przez Platformę jest „narzędziem technicznym”, niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza oferty. Brak złożenia formularza ofertowego, zgodnego z zał. nr 1 do SWZ będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 226 ust. 1 pkt 6) Pzp.
W przypadku rozbieżności w treści między formularzem ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), a formularzem generowanym przez Platformę, jako wiążącą zamawiający uzna treść zał. nr 1 do niniejszej SWZ;
2) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – w tym do podpisania oferty – w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) – zał. nr 3 do SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zał. nr 4 do SWZ;
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – zał. nr 5 do SWZ;
6) wypełniona tabela elementów rozliczeniowych – zał. nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy.
4. Oprócz przyczyn wskazanych w ust 2. niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych poniżej.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności wymienionych niżej:
1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, lub wprowadzenie istotnych zmian do zakresu projektu;
2) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) potrzeba dodatkowych uzgodnień w związku z kolizjami z planowanymi, projektowanymi lub wykonywanymi inwestycjami;
4) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
5) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
6) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, pandemia oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy;
7) zmian przepisów związanych z przedmiotem umowy o czas niezbędny na dostosowanie przedmiotu zamówienia do zgodności z przepisami; (...)
Ze względu na ograniczoną, szczegółowy opis zmian przewidywanych w umowie zawarty jest w Projektowanych postanowieniach umowy (zał. nr 9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umpila.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r. pn. przedsięwzięcia: „Centrum Edukacji Lotniczej: elementy badawczo-edukacyjne – Wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej budowy obiektów centrum oraz nadzór nad realizacją”, nr pozycji z budżetu projektu: 34.
2. Przedmiot zamówienia nie może być podzielony na części, ponieważ stanowi spójną całość. Wykonanie poprawnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymaga właściwej koordynacji i kontroli pracy poszczególnych projektantów.
3. Na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.