eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Dostawa samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w KołobrzeguOgłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331029154

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 35 51 384

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-65b210d7-c96d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65b210d7-c96d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00169414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00520862/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148272

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.271.2.2023.KD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34.10.00.00-8 – pojazdy silnikowe
34.13.61.00-0 – lekkie samochody półciężarowe
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: przedmiotowe zamówienie jest niepodzielne na części i tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, a brak podziału zamówienia na części nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ponieważ jest to zamówienie jednorodne w zakresie dostawy – z możliwością podwykonawstwa/oferty wspólnej (Zamawiający nie zastrzega części zamówienia do wyłącznego wykonania przez Wykonawcę). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do 05.04.2023 r. do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty - art. 255 pkt 1 p.z.p.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.