eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szepietowo-Wawrzyńce › Roboty budowlane po zalaniu pomieszczeń budynku biurowca PODR w SzepietowieOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane po zalaniu pomieszczeń budynku biurowca PODR w Szepietowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450695120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 64

1.5.2.) Miejscowość: Szepietowo-Wawrzyńce

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-210

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odr-szepietowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://odr.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://podr.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane po zalaniu pomieszczeń budynku biurowca PODR w Szepietowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4dd93db-a5d7-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072609/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane po zalaniu pomieszczeń budynku biurowca PODR w Szepietowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00089440/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG/ZP.260.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150016,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane po zalaniu pomieszczeń budynku biurowca Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo:
Zakres robót:
1) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki:
− zalanej wykładziny dywanowej z posadzek, zdemontowanej przez pracowników PODR,
− zalanych płyt sufitów podwieszonych systemowych, zdemontowanych przez pracowników PODR,
− płyt kartonowo-gipsowych z sufitów podwieszonych z wszystkich łazienek, rozebranych przez wykonawcę,
− zdemontowanej przez wykonawcę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami nakładanymi z opaskami,
2) oczyszczenie ścian i sufitów we wszystkich zalanych pomieszczeniach z resztek farby, szpachli, wykwitów pleśni i wytrąceń wapnia, po uprzednim zdemontowaniu grzejników c.o.,
3) osuszenie ścian i sufitów do stanu umożliwiającego układanie warstw szpachli i farb,
4) zaimpregnowanie ścian i sufitów przeciw grzybom i pleśni,
5) usunięcie odstających wylewek posadzkowych (odbicie „gruchających”, wykucie trzymających się starego podłoża) – w celu wyrównania posadzek nową warstwą samopoziomującą pod wykładziny dywanowe, w kolorze, rodzaju i fakturze, o wytrzymałości na ścieranie i antystatycznej jak w pozostałych pokojach,
6) demontaż i po remoncie powierzchni sufitów - montaż nowych lamp biurowych, jak w pozostałych pomieszczeniach biurowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie pomiarów wydajności oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach,
7) zdemontowanie wszystkich sufitów w łazienkach z płyt kartonowo-gipsowych, wcześniej demontując oprawy oświetleniowe i oprawy ppoż. (pozostawiając konstrukcję podwieszeń); należy po zdjęciu okładzin gipsowych oczyścić tynki sufitów stropu DMS / DZ3 z pleśni i nalotów, wykwitów wapnia, zaimpregnować środkami przeciwgrzybowymi,
8) wykonanie nowych okładzin kartonowo-gipsowych stropów podwieszonych we wszystkich łazienkach, z przeszpachlowaniem powierzchni sufitów i ścian zniszczonych i z pomalowaniem farba białą lateksową,
9) wykonanie nowych tynków na suficie w pokoju na I piętrze po uprzednim odkuciu odstającego tynku od podłoża,
10) wykonanie obudowy ościeży w oknie łazienki na I piętrze z płyty kartonowo-gipsowej pojedynczej, zamontowanej na ścianie,
11) montaż stolarki drzwiowej w kolorze WENGE, kształcie i rodzaju oraz tego samego producenta jak w pozostałych pomieszczeniach biurowych i łazienkowych, z umieszczeniem piktogramów i numerów jak na pozostałych drzwiach w biurze (w celu zachowania koniecznej estetyki wynikającej z jednolitości stolarki drzwiowej w całym budynku).
Zakres prac remontowych należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru wyznaczonego przez inwestora i rejestrować w Dzienniku budowy wewnętrznym opieczętowanym przez Inwestora. Prace remontowe mogą być kontrolowane przez ubezpieczyciela, który refunduje wykonanie prac naprawczych.
Wszystkie nieprzewidziane roboty (po odkryciu poszczególnych warstw) należy zgłaszać bezpośrednio do inspektora lub Inwestora, w celu oszacowania zasadności ich wykonania i dokonania wyceny.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki nr 8.1. – 8.2. do SWZ.
3. Sposób realizacji zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9.1. – 9.3. do SWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ. Zarówno specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, jak i dokumentacja projektowa dotyczą większego zakresu robót, niż objęty niniejszym zamówieniem (roboty, które były już zrealizowane). Przy realizacji niniejszego zamówienia dokumenty te posłużą do odtworzenia stanu budynku sprzed jego zalania (w zakresie objętym przedmiarami robót).
4. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych jakościowo, niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w opisie. Materiały użyte do wykonania zamówienia winny być w I gatunku, w standardzie co najmniej średnio-wysokim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45422100-2 - Stolarka drewniana

45442180-2 - Powtórne malowanie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204448,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 304165,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 204448,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Marek Dąbkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7231016973

7.3.4) Miejscowość: Cieciorki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204448,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.