eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina tj. wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż klimatyzatorów miejscowych - wykonanie pierwszego etapu (...)Ogłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina tj. wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż klimatyzatorów miejscowych – wykonanie pierwszego etapu (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 20/22

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-135

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina tj. wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż klimatyzatorów miejscowych – wykonanie pierwszego etapu (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdc75e00-d741-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013377/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Montaż klimatyzatorów miejscowych – wykonanie pierwszego etapu obejmującego montaż urządzeń we wschodnim skrzydle budynku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdc75e00-d741-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina tj. wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż klimatyzatorów miejscowych – wykonanie pierwszego etapu obejmującego montaż urządzeń we wschodnim skrzydle budynku

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.4.1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych:
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń – 1 osoba,
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń – 1 osoba,
- certyfikat F-gaz dla pracownika zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – 1 osoba.
Uwaga:
W przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych.
1.1.4.2 Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie montażu klimatyzatorów miejscowych w ilości minimum 20 szt. systemu VRF pracujące układzie z jedną jednostką zewnętrzną sterowanym centralnie, o wartości minimum 280 000,00 PLN (z VAT) każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia warunku określonego w rozdziale VI.1.1.2. SWZ:
Certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
2) w celu potwierdzenia warunku określonego w rozdziale VI.1.1.4.1. SWZ:
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w branży sanitarnej i elektrycznej oraz osobę posiadającą certyfikat F-gaz dla pracownika zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzające spełnienie warunków określonych w rozdziale VI.1.1.4.1. – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 5 do SWZ.
3) w celu potwierdzenia warunku określonego w rozdziale VI.1.1.4.2. SWZ:
Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

4) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganymi cechami Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opis oferowanego systemu klimatyzacji z uwzględnieniem parametrów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opis musi zawierać również model, symbol , markę oferowanego urządzenia i rok produkcji wraz z wszelkimi kartami katalogowymi certyfikatami oferowanych urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

4) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganymi cechami Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opis oferowanego systemu klimatyzacji z uwzględnieniem parametrów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opis musi zawierać również model, symbol , markę oferowanego urządzenia i rok produkcji wraz z wszelkimi kartami katalogowymi certyfikatami oferowanych urządzeń.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem umowy załączonym do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.