eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrówno › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno".Ogłoszenie z dnia 2021-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBRÓWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrówno

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-120

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 647 40 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dabrowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.dabrowno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c8f474b-b97f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001124/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług Gminy Dąbrówno”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region, działanie 3.1- Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00060701/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DRZ.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale II i stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Szczegółowy opis zamówienia został określony w Rozdziale II SWZ.
5. Tam, gdzie w SWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48820000-2 - Serwery

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z koniecznością odrzucenia najwyżej ocenionej oferty w niniejszym postępowaniu oraz ceną kolejnej oferty przekraczającą o 37 269,00 zł kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy, z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny następnej oferty. Uwzględniając powyższe oraz konieczność unieważnienia postępowania odstąpiono od badania i oceny kolejnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 435543,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 435543,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.