eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wyjazdowe warsztaty integracyjno- komunikacyjne dla uczestników projektu "Magnes" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyjazdowe warsztaty integracyjno- komunikacyjne dla uczestników projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPR Zabrze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003453481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322777868

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.magistrat.pl/ przekierowanie na platformazakupowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyjazdowe warsztaty integracyjno- komunikacyjne dla uczestników projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab59b8cc-d67e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010763/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 3-dniowe warsztaty integracyjno-komunikacyjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.mopr.magistrat.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną|(Dz.U. z 2020, poz. 344|) tj.
postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem www.platformazakupowa.pl.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
10. Zapytania kierowane na adres mailowy Zamawiającego na skrzynkę ePUAP – nie będą rozpatrywane.
11. Korzystanie z platform zakupowej jest nieodpłatne.
12. Korzystnie z Platformy zakupowej nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej.
13. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę “Załóż konto”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę Dymek;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego powyżej kwoty 130000 zł. oraz zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich 1;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO 2;
c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO 3.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.260.13.2022.KJK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 99750 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów integracyjno- komunikacyjnych dla uczestników projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 pkt
1.1.2. Aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych waga 40 pkt
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60 pkt
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 40 pkt

Ocena punktowa w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, według następujacej punktacji:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0 pkt,
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 pkt.
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 40 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 40 pkt.

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w następującym zakresie:
1.4.1 dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - załącznik nr 4dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. KIEROWNIK – OPIEKUN WYJAZDU - 1 osoba. Opieka całodobowa. Zadaniem kierownika opiekuna będzie m.in. organizacja czasu wolnego i wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników, prowadzenie rozmów z ośrodkiem, ewentualne rozwiązywanie problemów organizacyjnych z Ośrodkiem. Kierownik musi koordynować wyjazd z Zabrza do miejsca pobytu i z powrotem poprzez rozmieszczenie osób w autokarze, opiekę podczas jazdy i postojów. Zamawiający dopuszcza możliwość koordynacji przejazdu przez inną – upoważnioną ze strony Wykonawcy osobę/y. Zamawiający dopuszcza możliwość koordynacji pobytu przez inną upoważnioną przez kierownika (opiekuna wyjazdu) osobę na czas jego nieobecności w Ośrodku, o czym musi pisemnie poinformować Zamawiającego, podając dane zastępcy.
WYMAGANIA: doświadczenie zawodowe w zakresie wymaganym przedmiotem zamówienia minimum 2 lat (doświadczenie w zakresie koordynacji grup wyjazdowych)
b. TRENER (PSYCHOLOG LUB PSYCHOTERAPEUTA) max 6 osób – do prowadzenia zajęć w ramach warsztatów i wykładów z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych objętych programem wyjazdu – 1 psycholog na grupę maksymalnie 10 osób.
WYMAGANIA: wykształcenie kierunkowe: pedagogika lub psychologia lub socjologia oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningów (warsztatów) kompetencji i umiejętności społecznych lub pokrewnych (warsztaty/treningi rozwoju osobistego lub warsztaty/treningi dla młodzieży lub zajęcia, które w swoim programie mają trenini kompetencji, itp.).
c. OPIEKUN/KA DO DZIECI – max 3 osoby w zależności od ilości dzieci danego wyjazdu z wykształceniem pedagogicznym lub ukończonym kursem opiekunku;
UWAGA: Opiekun/ka nie może figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o których mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 z późn. zm.);
Zamawiający dopuszcza łączenie sprawowanych funkcji w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych
Opieka winna być sprawowana w miarę jednolitych grupach wiekowych. W grupie wiekowej (7-17 lat) powinna przypadać 1 opiekunka na 10 dzieci, natomiast w grupie wiekowej (0-6 lat) powinna przypadać 1 opiekunka na 5 dzieci. Dzieci powinny mieć zapewnione dodatkowe atrakcje przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych (zabawy ruchowe na powietrzu, spacer, zajęcia plastyczne, ruchowe na terenie ośrodka).
WYMAGANIA : Wykształcenie pedagogiczne, lub pokrewne, lub kurs opiekunki oraz min. rok doświadczenia w pracy z dziećmi).
d. KOORDYNATOR – co najmniej 1 osoba, która będzie uprawniona do kontaktów z Zamawiającym i będzie wykonywać czynności administracyjne i organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem usługi, tj. m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wystawianie zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów, itp. Osoba ta musi pozostawać w trakcie realizacji umowy w stałym kontakcie z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia koordynatora na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji koordynatora z funkcją kierownika – opiekuna wyjazdu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonaw-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:
a) zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
b) zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
c) zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych
d) zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego
e) zmiana miejsca realizacji wyjazdu - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zmiana miejsca realizacji kursu jest możliwe pod warunkiem zmiany na inne miejsce spełniajace wymagania Zamawiajacego określone w SWZ,
f) zmiana kadry – na zasadach określonych w SWZ na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez zamawiającego, na inne osoby spełniające wymagania określone w SWZ,
g) zmiana koordynatora zatrudnionego na umowę o pracę – na zasadach określonych w SWZ na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez zamawiającego, na inną osobę spełniającą wymagania określone w SWZ,
h) zmiana osoby/osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę za którą wykonawca otrzymał dodatkowe punkty przy ocenie ofert w kryterium „Aspekty społeczne”, na zasadach określonych w SWZ,
i) zmiana dni i godzin wyjazdu,
j) zmiana liczebności grup,
k) zmiana sposobu rozliczenia,
l) wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu;
m) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,
n) zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, (jeżeli dotyczy)
o) inne zmiany, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platfor-mazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.