eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej DąbrówceOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6a7d6c8-a392-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00087774/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce” w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wykonywanie wszystkich czynności inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), zwaną dalej „Prawo budowlane”, rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 6 września 2021 roku w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1686 ) obejmujące:
a) nadzór techniczny na budowie,
b) kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych,
c) podejmowanie działań organizacyjnych oraz decyzji technicznych związanych z realizacją zamówienia,
2) Szczegółowy zakres nadzorowanych robót objętych zamówieniem dostępny
jest na stronie prowadzonego postępowania dla zadania pn.: „Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce” pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04744698-d7e2-4e6e-b06d-1ebcde2a4808 Do ogólnych obowiązków Wykonawcy zamówienia należy:
a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót, koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami prawa polskiego zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z Wykonawcą o roboty budowlane oraz z zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
c) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie powstałych wad,
d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad fizycznych, a także na każde żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy
e) sprawdzanie zgodności przebiegu robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania
f) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego,
g) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego,

3) Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie obowiązków określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 24.03.2022 r. do godziny 12:00 wpłynęły 3 oferty, jednakże każda z ofert została odrzucona na podstawie art.226 ustawy p.z.p. w związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na fakt, iż wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.