eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwoleń › Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34 - Etap IIOgłoszenie z dnia 2022-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34 – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zwoleński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Jagiełły 4

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwolenpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolenpowiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34 – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f2a661a-d69b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023243/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 4 w Zwoleniu - Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zwolenpowiat.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem systemu FINN e-Zamówienia Publiczne w skrócie system FINN e-ZP lub system, pod adresem: https://ezp.zwolenpowiat.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
2. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 100 MB w formatach: dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów zgodne z KRI;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a. format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. komunikacja między przeglądarką Wykonawcy a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. oznaczenie czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss).
3. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4. Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w Rozdziale XXXVII. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w Rozdziale XXXVII. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34 – Etap II”, polegające na:
1) przebudowie boiska szkolnego do piłki nożnej o wymiarach 32m x 60m z nawierzchnią z trawy naturalnej;
2) instalacji elementów wyposażenia sportowego oraz małej architektury niezbędnych dla funkcjonowania obiektu, w tym zamontowane zostaną:
a) bramki wraz z matami do ćwiczeń celności strzałów – 2 kpl. (maty muszą być dopasowane wymiarami do bramek i muszą być łatwe w montażu);
b) piłkochwyty - za bramkami równolegle do krótszych boków boiska;
c) flagi narożnikowe – 4 szt.;
d) ławki sportowe – 2 szt.;
3) wykonaniu ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych w celu uzyskania jednolitej płaszczyzny boiska o długości 37 metrów.
4) wykonaniu chodników pieszych – dojść do boiska.
5) modernizacji istniejącego chodnika prowadzącego do boiska.
6) rekultywacji pozostałych terenów zielonych;
7) wykonaniu wewnętrznego przyłącza wodociągowego niezbędnego do podlewania planowanej do wykonania nawierzchni trawiastej.
2Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 9 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczno lub finansowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaże że, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych), polegającej na budowie lub przebudowie, boiska lub kompleksu sportowego.
2) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, boiska lub kompleksu sportowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto, polegającą na budowie lub przebudowie, boiska lub kompleksu sportowego.
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, boiska lub kompleksu sportowego.
3) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według załącznika nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 3 do SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika nr 4;
5) pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;
6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 703,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset trzy złote.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 59 9157 0002 0000 0007 0928 0021. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oznaczenie sprawy: IR.272.7.2022 „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34 - Etap II”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Podpisem elektronicznym opatruje ją Wykonawca (Pełnomocnik) upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
3) Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.:
a) w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy (Pełnomocnika) i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą Pełnomocnikiem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania, został szczegółowo określony w § 15 projektu umowy - załącznik nr 8

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Systemu FINN e-ZP pod adresem: https://ezp. zwolenpowiat.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.