eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaroszowiec › Demontaż istniejących dwóch dźwigów w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc I Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Demontaż istniejących dwóch dźwigów w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc I Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Jaroszowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 6428 090

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wschp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bc597ee-c55e-11ec-aa46-6a814e8de928

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Demontaż istniejących dwóch dźwigów w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc I Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bc597ee-c55e-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339236/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Demontaż istniejących dwóch dżwigów w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc I Rehabiliatcji im. Edmunda Wojtyły

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.I.2.224/06/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż dwóch sztuk dźwigów i złożenie ich w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego:
– Pierwszy tzw. 1.- mały dźwig osobowy
- Drugi tzw. 2. - duży dźwig osobowo – transportowy tj. szpitalny.

Zamawiający ma na myśli wyznaczone miejsce składowania zdemontowanych dźwigów w obrębie ok. 20 km od miejsca demontażu. Należy doliczyć koszt transportu zdemontowanego materiału i przewiezienie go na podaną wyżej odległość.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje demontaż dźwigów w budynku głównym Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1a, 32-310 Jaroszowiec.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43322000-6 - Urządzenia do demontażu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44280 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: B.R.T. Paweł Korczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6491240224

7.3.4) Miejscowość: Dzwonowice 30

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.