eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługa opracowania dokumentacji 3D i 2D oraz BOM ula pszczelego oraz wykonania obudowyOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa opracowania dokumentacji 3D i 2D oraz BOM ula pszczelego oraz wykonania obudowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281524001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Trylińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-683

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opnt.olsztyn.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa opracowania dokumentacji 3D i 2D oraz BOM ula pszczelego oraz wykonania obudowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b54e916-d548-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039286/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa wykonania obudowy ula pszczelego oraz opracowania dokumentacji 3D i 2D oraz BOM ula pszczelego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn:
1.1. https://zamowienia.olsztyn.eu/ (poczta elektroniczna Zamawiającego nie jest środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy). Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne,
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie zamówień publicznych Gminy Olsztyn.

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ rozdz. XI

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2.2. dowolny komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x
10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
2.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
2.4. włączona obsługa JavaScript;
2.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
2.6. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę lub aplikacja komputerowa
spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
2.7. informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
2.7.1. dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB
w formatach: . doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff,
.xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych,
2.7.2. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez
Wykonawcę na Platformie zamówień publicznych Gminy Olsztyn i zapisany, widoczny
jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert.
2.7.3. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych Gminy
Olsztyn stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według
czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu
UTC.
2.8. szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały pod linkiem
https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help w następującym zakresie:
2.8.1. regulamin korzystania z Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn,
2.8.2. instrukcja dla Wykonawcy,
2.8.3. help desk Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn: hd@zeto.lublin.pl
2.9. jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający rekomenduje podpisywanie ich
w sposób jednolity, tzn. ten sam rodzaj podpisu powinien być składany na wszystkich
dokumentach, najlepiej w takim formacie jak podpisany został pierwszy dokument.
2.10. zalecenia Zamawiającego odnośnie użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
2.10.1. dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem: PAdES,
2.10.2. dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem: XAdES,
2.10.3. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest
zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie
(plik podpisywany i plik podpisu),

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2022/TP/OPNT/SH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 21600 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ETAP I: Opracowanie dokumentacji 3D i 2D oraz BOM ula pszczelego.
ETAP II: Usługa wykonania obudowy ula pszczelego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72244000-7 - Usługi prototypowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie specjalisty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie specjalisty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
1. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą doświadczenie min. 1 letnie w zakresie modelowania elementów 3D w oprogramowaniu CAD/CAM ( np. Unigraphics, SolidWorks lub inne ) oraz wykonywania dokumentacji technicznej zgodnie ze standardem GD&T.
2. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą doświadczenie min. 1 letnie w zakresie modelowania elementów 3D w oprogramowaniu CAD ( np. Unigraphics, SolidWorks lub inne ) oraz pisania programów obróbczych CAM ( ścieżki narzędzi i postprocesory )
3. Dysponowanie sprzętem: frezarka 3 osiowa lub ploter frezujący z możliwością obróbki elementów drewnianych o obszarze roboczym minimum 1000 x 1000 mm. Oprogramowanie 3D ( np. Unigraphics, SolidWorks lub inne ) z możliwością importu plików w formacie *.stp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jak podano we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamówienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.