eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego



Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590653601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 67A

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 63279 14

1.5.8.) Numer faksu: 44 632 79 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-belchatowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat-belchatowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Utrzymanie dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbb1d750-9ebb-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078406/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD-ZP-3703-02/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Remont nawierzchni dróg powiatowych metodą remontu cząstkowego polegający na:
oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni, uzupełnieniu istniejących ubytków w nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 0-5 cm oraz ułożeniu 1 warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na całej szerokości i uzupełnieniu kruszywem poboczy o szerokości 0,75 m do wyrównania z niweletę nawierzchni.
Zamawiający przewiduje wykonanie remontu na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych:
a) droga powiatowa nr 4912E na odc. Karczmy - Kociszew - ok. dł. 160 m x szer. 5m = 800 m2,
wg załącznika nr 10 do SWZ – Mapa sytuacyjna DP 4912E,
b) droga powiatowa nr 2308E w msc. Sromutka – ok. dł. 160 m x szer. 6m = 960 m2,
wg załącznika nr 11 do SWZ – Mapa sytuacyjna DP 2308E.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590003642

7.3.3) Ulica: Roosevelta 39,

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.