eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia stropodachu, wymiany poszycia stropodachu, instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach poddaszaOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia stropodachu, wymiany poszycia stropodachu, instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach poddasza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana III Sobieskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia stropodachu, wymiany poszycia stropodachu, instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach poddasza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc591f87-c6f4-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00111750/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Termomodernizacja dachu wraz z montażem klimatyzacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141712/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia stropodachu, wymiany poszycia stropodachu, instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach poddasza budynku MGB w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

2. Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa.
Prace muszą być zrealizowane zgodnie z w/w dokumentami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie 16.05.2022 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający unieważnił postępowanie.
Jednocześnie informuje, jedyna złożona w postępowaniu oferta podlegała odrzuceniu.
Oferta wpłynęła o godz. 10:02 czyli po wyznaczonym terminie składania ofert.
Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.