eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › Obiekty małej architektury - "Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta - etap II (budowa boiska wielofunkcyjnego)"Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Obiekty małej architektury – „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta – etap II (budowa boiska wielofunkcyjnego)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obiekty małej architektury – „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta – etap II (budowa boiska wielofunkcyjnego)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14e67273-d699-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038861/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Rozdziału XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdziału XXVII pkt. 14 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROZ.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy placu zabaw na terenie Osiedla Prosta w Wyszkowie, o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową z kruszyw, dostarczenie i montaż urządzeń sportowych oraz ogrodzenia w formie piłkochwytów, w tym m.in.:
a) Roboty przygotowawcze: ziemne, pomiarowe (tyczenie, inwentaryzacja), rozbiórkowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, remont istniejącego ogrodzenia;
b) Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń sportowych oraz ogrodzenia:
- Bramka kratowa do gry w piłkę nożną lub ręczną z wbudowanym koszem do gry w mini-koszykówkę wymiary urządzenia: 1,02 m x 3,10 m, wysokość 3,11 m, elementy (rury, siatka, pręty stalowe) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, siatka bramki wykonana z prętów stalowych Ø 12 mm, konstrukcja bramki wykonana z rur Ø 48, 3 x 2,9 mm i Ø 38 x 2,6 mm - 2 szt.;
- Ogrodzenie - piłkochwyty o wysokości 6 m, z paneli prostych z grubych drutów stalowych ocynkowanych: podwójnych poziomych Ø 8 mm i pojedynczych pionowych Ø 6 mm, wysokość paneli systemowych 2,03 + 2,03 + 2,03 m, szerokość paneli 2,50 m, słupy - profil 80 x 80 x 3 mm, wysokość dostosowana do wysokości piłkochwytu 6 m – długość całkowita 109,00 m trwale związany z gruntem zgodnie z instrukcją producenta; Wbudowana furtka o szerokości min. 1 m i wys. 2 m oraz brama z funkcją furtki szerokości min. 2 m i wys. 2 m, konstrukcja wykonana z profili zamkniętych, wypełnienie panele zgrzewane jak zastosowane w ogrodzeniu-piłkochwycie;
- Kosze na śmieci, wymiary 57 x 48 cm, wysokość 1,44 m, konstrukcja rury stalowe Ø 48,3 mm, daszek blacha grubości 3 mm , całość ocynkowana ogniowo – 2 szt.;
- Ławki bez oparcia, wymiary urządzenia 1,80 x 0,55 m, wysokość 45 cm, konstrukcja stalowa, rury stalowe Ø 42 mm, drewniane listwy – świerk skandynawski, malowane farbami zewnętrznymi – 4 szt.;
- Tablica informacyjna z regulaminem wymiary urządzenia 61 x 5 cm, wysokość 2,20 m - 1 szt.;
c) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej, natryskowej boiska – 660,00 m2:
- Nawierzchnia z poliuretanowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, składająca się z dwóch warstw: nośnej elastycznej i użytkowej. Wymagany certyfikat, aktualne badania zgodności z normą PN-EN 14877:2014, Atest Higieniczny PZH, badania określające - potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne , karta techniczna systemu nawierzchni, według normy DIN 18035-6:2014;
- Warstwa użytkowa – system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% rozprowadzenie poprzez natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Po całkowitym związaniu nawierzchni linie malowane farbami poliuretanowymi metodą natrysku – gr. warstwy 13 mm;
- Warstwa nośna podkładowa „elastyczna” - składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym (granulat mieszany z systemem poliuretanowym PU w mikserze, w stosunku 100:21), układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych – gr. warstwy 35 mm;
- Impregnacja podłoża - materiał gruntujący - impregnat jednoskładnikowy, ma zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża;
- Warstwa górna podbudowy odcinająca, wyrównawcza (mieszanka ze skał magmowych 0,075-4mm o wskaźniku piaskowym > 65%) gr. warstwy 3 cm;
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec lub tłuczeń kamienny 4-31 mm) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- Warstwa odsączająca – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
- Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym;
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 104,00 m;
d) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, obejście wokół boiska – 220,00 m2
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. warstwy - 3 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec lub tłuczeń kamienny 4-31 mm – warstwa dolna podbudowy gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm;
- Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym;
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, na ławie betonowej z oporem – 87,00 m;
f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego szacunkowej wartości i wynosi 150 000 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4.Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca dysponować będzie personelem kierowniczym, który będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego, na podstawie Wykazu personelu kierowniczego skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ) wg formuły spełnia – nie spełnia.

W/w osoby muszą posiadać:
- ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Izby Inżynierów Budownictwa).

b) Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia. Zamawiający za takie roboty uzna roboty w zakresie budowy/przebudowy obejmujące wykonanie boiska o nawierzchni bezpiecznej wraz z ogrodzeniem w formie piłkochwytów systemowych w tym co najmniej 660,00 m2 nawierzchni syntetycznej, o łącznej wartości minimum 400 000,00 zł brutto.

Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego, na podstawie Wykazu robót (Załącznik nr 6 do SWZ) wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie, wg formuły spełnia –nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Wykazu personelu kierowniczego skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia –
Załącznik Nr 4 do SWZ, na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust. 4 a) SWZ,

• Wykaz robót wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie – Załącznik Nr 6 do SWZ, na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust. 4 b) SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3) Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług w wymaganymi oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą n/w przedmiotowych środków dowodowych:
a) kart katalogowych oferowanych urządzeń sportowych, elementów ogrodzenia i małej architektury (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę),
b) deklaracji właściwości użytkowych producenta dla urządzeń sportowych: elementów ogrodzenia: paneli ogrodzeniowych, słupków, bramy oraz bramek kratowych do gry w piłkę ręczną, nożną i mini koszykówkę,
c) kart technicznych systemu oferowanej nawierzchni bezpiecznej (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę),
d) dokumentów dotyczących nawierzchni boiska:
- Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB,
- Atest Higieniczny PZH,
- Deklaracja zgodności,
- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi być załączona w oryginale. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu,
- Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne ( zawartość pierwiastków śladowych) według normy DIN 18035-6:2014 – wydane przez akredytowaną jednostkę,
- Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 :2014-2 wykonane i potwierdzone przez laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie ww. badań;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
1) pieniądza,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie nr konta: 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz ,,wadium” i tytuł postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy oraz rodzaj i zakres zmian umowy określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.