eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Po co nam morze, skoro mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu.Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Po co nam morze, skoro mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Po co nam morze, skoro mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c831c30-d691-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001156/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Po co nam morze, skora mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu w ramach poddziałania 19.2"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Objętego PROW 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W związku z ograniczoną liczbą znaków Zamawiający odsyła do rozdziału XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Robert Józefowicz, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, adres mail: ido@itmediagroup.pl, tel. 530511567
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 pzp.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
7) przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9) Posiada Pan/ Pani:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZT.271.2.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. Po co nam morze, skoro mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu.

1. Zakres prac obejmuje wykonanie zagospodarowania turystycznego kąpieliska w Zamorzu w zakresie:
1) wykonania robót ziemnych – strefa wejścia – 83 m2,
2) utwardzenia nawierzchni - strefa wejścia: nawierzchnia mineralna stabilizowana, z warstwą drobnego kruszywa mineralnego typu Hanse Grand na podbudowie – 83 m2, oraz z montażem obrzeży betonowych 6x25x100 cm – 42 m,
3) dostawy montażu elementów małej architektury – strefa wejścia: palisada drewniana z surowych (nowych) podkładów kolejowych drewnianych – 76 szt., słupki blokady wjazdu odchylane – 2 szt., przebieralnie gotowe z drewna sosnowego impregnowane i malowane - 2 szt., ławka – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt., stojaki na rowery z rury stalowej ocynkowanej – 8 szt.,
4) wykonania robót zmiennych – plac zabaw - 190 m2,
5) wykonania nawierzchni bezpiecznej mineralnej gr. 30 cm na geowłókninie – plac zabaw - 190 m2,
6) montażu obrzeży betonowych 6x25 cm na ławie betonowej – plac zabaw - 73 m,
7) dostawy montażu elementów małej architektury – plac zabaw: zestaw zabawowy – 1 kpl., huśtawka z koszem – 1 kpl., huśtawka bocianie gniazdo – 1 kpl., huśtawka bujak/ ważka -1 kpl., huśtawka sprężynowiec - 1 kpl., stolika z ławkami dla dzieci – 1 kpl., piaskownica – 1 kpl., ławki – 3 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt. , płot drewniany z dwiema furtkami – 62 m,
8) zagospodarowania zieleni – rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wykonanie trawników – 273 m2.

Przedmiot umowy określa dokumentacja zgłoszenia robót budowalnych i wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji zadania, w tym wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, przygotowanie dokumentacji odbiorowej, w tym wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obejmującej zakres rzeczowy zadania wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach.
Zadanie dofinasowane ze środków LGD KOLD – PROW.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna – załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych, materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

1. Wymagania ogólne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca użył do realizacji zamówienia wyłącznie wyroby pełnowartościowe, posiadające wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć urządzenia, sprzęt i materiały.
4) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami, w tym m.in. za uszkodzenie/zniszczenie .
W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność przed terminem odbioru końcowego.
6) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prowadzonych prac.
7) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 3 letnim okresem gwarancji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 3 letnim okresem rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli tzw. zamówienia „uzupełniającego” do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień na ten zakres robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania należy dołączyć odpis lub informacje
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych):
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Duszniki O/ Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014
z dopiskiem „Wadium – Po co nam morze, skoro mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą. Oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 Pzp.
8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem,
2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem pełna kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Duszniki O/ Pniewy nr konta bankowego Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 z dopiskiem: „Po co nam morze, skoro mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu”.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne oraz pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż
w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby obowiązywało ono w odpowiedniej wysokości do zakończenia powyższych okresów, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu gwarancji należytego wykonania Umowy lub okresu gwarancji.
5. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było bezwarunkowe i nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności jego uzasadniania i składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.
Dodatkowo:
 W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy,
 Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego,
 Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób (w przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej):
a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego;
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po zakończeniu okres
u rękojmi za wady lub gwarancji.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru dokumentacji w okresie gwarancji lub rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

CD w SWZ rozdział XIX.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11. Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy w przypadkach:
1) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania,
2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania,
3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych,
4) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania,
5) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia,
6) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania,
7) zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy,
8) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,
9) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji; powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
10) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji,
11) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot,
12) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 12 – pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot,
13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i dostosowania treści umowy.
2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonania robót oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy, jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.