eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Olsztyn, zamek (XIV w. - XV w.), skrzydło barokowe (XVIII w. z częścią z lat 1909 -1911): remont dachów zamku kapituły warmińskiej, gdzie mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik - kontynuacjaOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Olsztyn, zamek (XIV w. - XV w.), skrzydło barokowe (XVIII w. z częścią z lat 1909 -1911): remont dachów zamku kapituły warmińskiej, gdzie mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik – kontynuacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510989163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-074

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 527 9596

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 527 9596

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Olsztyn, zamek (XIV w. - XV w.), skrzydło barokowe (XVIII w. z częścią z lat 1909 -1911): remont dachów zamku kapituły warmińskiej, gdzie mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik – kontynuacja

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c67d35f3-d5c9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040654/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Olsztyn, zamek (XIV w. - XV w.), skrzydło barokowe (XVIII w. z częścią z lat 1909 -1911): remont dachów zamku kapituły warmińskiej, gdzie mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik – kontynuacja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeum-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,85852,8d3101d7d6810539c97a4bd8efae703d.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, w szczególności §X, XI SWZ .

3 . Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: platformą): https://muzeum-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,85852,8d3101d7d6810539c97a4bd8efae703d.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB.
Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany
do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .7zip, .txt,. ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez wykonawcę na portalu, nie jest widoczna dla zamawiającego, ponieważ widnieje w platformie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
b) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez platformę.

2. Informacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem Platformy:
1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://muzeum-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz uznaje go za wiążący,
2) szczegółowa instrukcja obsługi platformy, zawierająca instrukcję korzystania z platformy
przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://muzeum-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html,
3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania
na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są
w prawym górnym rogu portalu,
4) numer telefonu infolinii technicznej oraz adres e-mail dotyczący Platformy: +48 71 787 35 34, pn-pt: 8:00-16:00 e-mail:helpdesk@logintrade.net,

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zostały określone w §X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowa 2, 10 - 074 Olsztyn, NIP: 739-020-01-75, REGON: 510989163;
2) kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres, telefonicznie pod numerem tel. 527-95-96 lub pocztą elektroniczna na adres sekretariat@muzeum.olsztyn.pl. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby administratora danych lub drogą elektroniczną na adres iod@muzeum.olsztyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych ZP.370.4.2022 spoczywający na Muzeum jako jednostce sektora finansów publicznych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.370.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Olsztyn, zamek (XIV w. - XV w.), skrzydło barokowe (XVIII w. z częścią z lat 1909 -1911): remont dachów zamku kapituły warmińskiej, gdzie mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik – kontynuacja. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) remont konstrukcji dachu w tym w szczególności:
a) naprawę lub wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej (w zależności od stanu poszczególnych elementów), przy wymianie całych elementów z zastosowaniem tradycyjnych złączy ciesielskich charakterystycznych dla remontowanej konstrukcji, przy wymianie uszkodzonych fragmentów odpowiednio z zastosowaniem połączeń niezbędnych ze względów konstrukcyjnych,
b) impregnacjęśrodkami grzybobójczymi konstrukcji i zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcji podlegających wymianie środkiem ogniochronnym nadającym tym drewnianym elementom cech nierozprzestrzeniających ognia (zastosowanie neutralnego koloru środków),
c) remont gzymsu podokapowego, z zastosowaniem tradycyjnych profili ciągnionych na odpowiedniej murowanej z cegły podbudowie jak w oryginale, z dostosowaniem rodzaju i faktury zapraw do oryginału oraz kolorystyki końcowej tynków do obecnej kolorystyki,
d) likwidację wtórnych dwóch facjat i odtworzenie w ich miejscu brakującej facjaty w typie wole oko, na wzór analogicznej facjaty w typie wole oko znajdującej się w tym dachu
e) wykonanie dwóch okien do facjat typu wole oko, na wzór zachowanego egzemplarza okna tego dachu, z pakietem termicznym
2) wymianę pokrycia dachowego w tym w szczególności:
a) wymianę deskowania, łat i kontrłat na deskowanie i ołacenie impregnowane grzybobójczo oraz zabezpieczone środkiem ogniochronnym nadającym cech nierozprzestrzeniających ognia (zastosowanie neutralnego koloru środków),
b) wymianę wtórnej, mocno wyeksploatowanej dachówki esówki na pierwotny rodzaj pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę (o formie jaką miała pierwotnie – zdjęcie wyglądu dachówki w załączeniu), na podbudowie z membrany izolacyjnej,
c) wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy miedzianej,
d) wymianę instalacji odgromowej.
3) remont poddasza w tym w szczególności:
a) rozbiórkę obecnych okładzin ścian, sufitu i słupów poddasza, demontaż drewnianej podłogi,
b) wykonanie nowych, ocieplonych ścian i sufitu (w tym skosów) części użytkowej poddasza, z przebudową przebiegu część ścian zgodnie z uszczegółowieniem projektu z 2022 roku. Nowym ścianom i sufitom, w tym skosom, należy nadać klasę pożarową EI60, ponadto w ścianach zamontować właz techniczny oraz drzwi D14a w klasie pożarowej EI30C z samozamykaczem (drzwi D14a na wzór obecnych zabytkowych). Ściany, sufity, w tym skosy, należy wykończyć i pomalować. Zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi prowadzących na balkony (2 x D14) oraz konserwacji drzwi prowadzących do skrzydła barokowego (D25a),
c) nadanie ceramicznemu stropowi poddasza (typu Kleina) klasy pożarowej REI 60 poprzez zabezpieczenie belek stalowych okładzinami w odpowiedniej klasie odporności ogniowej (bez montażu płyt Promatect) oraz wykonanie nowej podłogi drewnianej na legarach. Wymiana obecnego zasypu pod podłogą na keramzyt, zabezpieczenie przeciwogniowe legarów, wykończenie podłogi deskowej poddasza (w tym listwy przypodłogowe, olejowanie). Prace przy stropie należy prowadzić z dbałością o niepogorszenie stanu technicznego sztukatorskich sufitów na piętrze obiektu,
d) wykonanie docieplenia stropu w obrębie nieużytkowanej części poddasza
e) remont i malowanie murowanych ścian poddasza (przy użyciu materiałów przeznaczonych do konserwacji zabytkowych tynków)
f) przebudowę instalacji c.o. w rejonie odtwarzanej facjaty w typie wole oko,
g) wymianę w obrębie poddasza instalacji elektrycznej oświetlenia użytkowego wraz z oprawami oraz instalacji gniazd wtykowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego i instalacji SSW (instalacji czujek ruchu), a także wykonanie zarówno w części użytkowej, jak i nieużytkowej poddasza, instalacji SSP (instalacji czujek dymowych).
4) na czas remontu obiekt udostępniony będzie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót w następujący sposób: udostępnione zostanie z przeznaczeniem na plac budowy, w tym na zaplecze socjalne Wykonawcy, międzymurze północne zamku, stanowiące własność Muzeum. Teren budowy musi zostać właściwie wydzielony z pozostałej części terenu Muzeum, tak by nie było możliwe przedostanie się użytkowników terenu, np. osób korzystających z usług BARU SOWA. W sytuacji, gdy z jakichś względów nie będzie możliwe zlokalizowanie na terenie międzymurza północnego wszystkich obiektów niezbędnych do organizacji placu budowy (np. ze względu na ograniczenia wynikające z wielkości wjazdu bramnego na międzymurze), Wykonawca powinien przewidzieć zajęcie pasa drogowego nie stanowiącego własności Muzeum.
\
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami umowy z robót budowlanych wchodzących w zakres zadania, w szczególności robót, które ulegają zakryciu, wyposażonej w pozytywy fotografii bądź równoważne wydruki na papierze fotograficznym, oraz w wersji elektronicznej, w przypadku instalacji – także rysunkowej (zapis w formacie .doc i .pdf)
2) wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń;
3) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą SWZ;
4. Pozostałe wymogi związane z realizacją zamówienia:
1) w trakcie realizacji zamówienia obiekt, na którym będą wykonywane czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będzie udostępniany turystom oraz będą wykonywać swoje obowiązki pracownicy muzeum oraz pracownicy ochrony. Powyższe oznacza, iż wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo wyżej wymienionym osobom, a ten fakt należy uwzględnić w harmonogramie prac i robót,
2) prace należy etapować w taki sposób by możliwe było nieprzerwane przechowywanie w bezpiecznych warunkach zbiorów muzealnych znajdujących się w obiekcie,
3) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (roboty przy obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków) wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji;
4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), przedmiarach robót, SWZ, wzorze umowy wraz z załącznikami;
5) wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowych, STWiORB, SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB, SWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy;
6) szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
a) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawom: ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,
b) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownictwa budowy, posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia w świetle wymogów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniem wykonawczym do niej,
c) jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych czynności, opracowań, badań, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania lub wykonania własnym kosztem i staraniem - koszty z tym związane winien uwzględnić w cenie ofertowej,
d) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia,
e) bez wyraźnej zgody Zamawiającego wykonawca nie może na placu budowy instalować reklam pod żadną postacią (baner, plakat, tabliczka, siatka osłaniająca rusztowania z nadrukiem reklamowym itp.),
f) odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy roboty stanowiące odstępstwo od zatwierdzonych rozwiązań projektowych zostały wykonane za zgodą lub na wniosek Zamawiającego

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków tej sekcji zamówienia opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ wraz z
załącznikami

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45454100-5 - Odnawianie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert. Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został wskazany w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Personel Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) doświadczenie zawodowe:
a) dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał:
- co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały Wykonane.Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont dachu o konstrukcji tradycyjnej drewnianej i nachyleniem połaci pod kątem min. 35o o wartości robót min. 200.000,00 zł brutto. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony w przypadku robót obejmujących stropodachy,
b) w przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w lit. a;
c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten zrealizował wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a;
d) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykonawca musi wskazać, iż bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu wymaganych robót budowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a,tj. wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów,
e) w przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej,
f) w przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniający warunek rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
g) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §IX ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §IX ust. 4 pkt 2 lit. a SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 3 do SWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty;
4.2) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - pełniący jednocześnie funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadający doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
b) kierownikiem robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadający doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
c) kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadający doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
d) kierownikiem robót w specjalności telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadający doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
e) Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji poszczególnych kierowników robót/prac/badań ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż,
f) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §IX ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §IX ust. 4 pkt 2 lit. b SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz oaz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego,
g) Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 4 do SWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia,
h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki określone w ppkt 4.2.
4.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji pozostałe zapisy dot. warunków udziału w postępowaniu zostały określone w §VII SWZ i sekc. IX ogłoszenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :
1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U.2021.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt1ppkt 1 lit b niniejszej sekcji (ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit b niniejszej sekcji (ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w w pkt 2 niniejszej sekcji ( ust. 5 SWZ) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :
1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 6, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy .
4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności :
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2C do SWZ,
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania :
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
7) przedmiotowe środki dowodowe:
a) nie dotyczy

Z uwagi na ogr. Ilość znaków patrz także sekcja IX ogłoszenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia określono w SWZ oraz w ogłoszeniu w sekcji dot. warunków udziału w postępowaniu i sekcji IX.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy(załącznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://muzeum-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,85852,8d3101d7d6810539c97a4bd8efae703d.html.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Dotyczy sekcji IV ppkt 4.2.10.) ogłoszenia :
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 110 dni od dnia podpisania umowy z tym, że nie później niż do 15.10.2022 r. z uwagi na konieczność rozliczenia dofinasowania.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków patrz także §VI SWZ

II. Dot. sekcji V pkt 5.4.) ogłoszenia:
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),
7. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 6, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

II. Dot. sekcji V pkt 5.11.) ogłoszenia:
8) inne oświadczenia składane wraz z ofertą:
a) informacja dotycząca doświadczenia osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, o której mowa w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. a SWZ (wzór informacji w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ) podlegające ocenie wg kryteriów oceny ofert zgodnie z treścią §XVI SWZ. Przedmiotowa informacja nie podlega uzupełnieniu;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.