eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawadzkie › "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie"Ogłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawadzkie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Zawadzkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-120

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774623100

1.5.8.) Numer faksu: 774623175

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@zawadzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawadzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfb146f6-d5a3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028632/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.zawadzkie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z Platformy dostępne są pod niniejszym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
2. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia .zip.
4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w plikach z takimi rozszerzeniami zostaną uznane za złożone nieskutecznie, w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać ich odczytu za pomocą dostępnych mu narzędzi i oprogramowania.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
6. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
8. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
9. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
10. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dorota Klyssek (pok. 110), tel. 77/46 23 138 w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku
11. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp.
13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem referencyjnym postępowania określonym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się
w załączniku nr 7 do SWZ.
Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy
w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj
i dotyczy 3 przedszkoli, 2 szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, budynków: OSP, urzędu i Wiejskiego Centrum Kultury. W każdym z budynków będą podejmowane odpowiednie działania termomodernizacyjne. Do tych działań zalicza się: docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną lub styropianem, docieplenie stropodachu/dachu, wymianę starych okien na nowe, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę starego węzła cieplnego/ wymianę źródła ciepła, kompleksowa wymiana instalacji rozprowadzającej ciepło wraz z grzejnikami. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1

1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem z zagłębieniem min. 30 cm poniżej
poziomu gruntu metodą bezspoinową lekką-mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia stropu pod dachem wełną mineralną układaną bezpośrednio na powierzchni stropu,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki i ślusarki drzwiowej na nową wykonaną z profili aluminiowych,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót.

2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zawadzkiem
Do zakresu przedmiotowej Inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych murowanych piwnic i cokołu ponad gruntem z zagłębieniem do poziomu min. 30 cm poniżej poziomu gruntu metodą bezspoinową lekką-mokrą wraz z wykonaniem elewacji na ścianach ponad terenem,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych murowanych od poziomu 30 cm ponad gruntem metodą bezspoinową „lekką-mokrą” wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem o konstrukcji drewnianej metodą „lekką-suchą” wraz z wykonaniem okładziny elewacyjnej,
- wykonanie docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez wdmuch granulatu wełny mineralnej w przestrzeń międzystropową,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej na nową wykonaną z profili PVC,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót

3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem z zagłębieniem min. 30 cm poniżej poziomu gruntu metodą bezspoinową lekką-mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzeń międzystropową wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu na nowe wykonane z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie docieplenia stropodachu pełnego styropapą wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu na nowe wykonane z papy termozgrzewalnej,
- wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na nową wykonaną z profili PVC,
- wymianę części stolarki okiennej PVC na nową wykonaną również z profili PVC z likwidacją betonowych elementów konstrukcyjnych przedzielających okna,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki i ślusarki drzwiowej na nową wykonaną z profili aluminiowych,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funkcjonalno użytkowe (Załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i) Dokumentacja ta jest załącznikiem do SWZ i jest dostępna na stronie internetowej postępowania i zamawiającego: www.bipl.zawadzkie.pl.
2. Jeżeli Program funkcjonalno użytkowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, norm lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów, norm lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów itp. jako prototyp, seria próbna.
4. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót rozbiórkowych i robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.);
7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim odbywała się bez zakłóceń (względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji).

Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
4. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

1. kryterium C – cena brutto oferty - znaczenie 60%
2. Kryterium Pk- doświadczenie personelu kluczowego - znaczenie 20%
3. Kryterium Pg - Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane - znaczenie 20%
Razem 100%
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C +Pk + Pg

Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i dotyczy 3 przedszkoli, 2 szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, budynków: OSP, urzędu i Wiejskiego Centrum Kultury. W każdym z budynków będą podejmowane odpowiednie działania termomodernizacyjne. Do tych działań zalicza się: docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną lub styropianem, docieplenie stropodachu/dachu, wymianę starych okien na nowe, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę starego węzła cieplnego/ wymianę źródła ciepła, kompleksowa wymiana instalacji rozprowadzającej ciepło wraz z grzejnikami.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2

1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem metoda lekko-mokrą z zagłębieniem min. 30 cm poniżej poziomu gruntu metodą bezspoinową lekką mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzeń międzystropową wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu na nowe wykonane z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie docieplenia stropu pod dachem wełną mineralną układaną bezpośrednio na stropie,
- wykonanie docieplenia skosów dachowych wełną mineralną wraz z wykonaniem nowej zabudowy wewnętrznej,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki okiennej na nową wykonaną z profili PVC,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki i ślusarki drzwiowej na nową wykonaną z profili aluminiowych,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót

2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wykonanie docieplenia ścian w gruncie wraz z izolacją pionową przeciwwilgociową,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem metodą bezspoinową lekką -mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych metodą bezspoinową lekką- mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki okiennej na nową wykonaną z profili PVC,
- wymianę starej zewnętrznej ślusarki drzwiowej na nową wykonaną z profili aluminiowych,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót.

3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żędowicach
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in:
- wykonanie docieplenia ścian w gruncie wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem metodą bezspoinową lekkąmokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych metodą bezspoinową lekką-mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia stropu pod dachem,
- remont pomieszczenia po istniejącej kotłowni węglowej dla potrzeb montażu nowej instalacji pompy ciepła,
- wymianę istniejącego źródła ciepła na nowoczesną pompę ciepła typu powietrze-woda działającą na potrzeby c.o.,
- wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb zasilenia zamontowanych urządzeń,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funkcjonalno użytkowe (Załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i) Dokumentacja ta jest załącznikiem do SWZ i jest dostępna na stronie internetowej postępowania i zamawiającego: www.bipl.zawadzkie.pl.
2. Jeżeli Program funkcjonalno użytkowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, norm lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów, norm lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów itp. jako prototyp, seria próbna.
4. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót rozbiórkowych i robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.);
7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim odbywała się bez zakłóceń (względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji).

Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
4. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:


1. kryterium C – cena brutto oferty - znaczenie 60%
2. kryterium Pk- doświadczenie personelu kluczowego - znaczenie 20%
3. kryterium Pg - Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane- znaczenie 20%
Razem 100%


Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:

S = C +Pk + Pg

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i dotyczy 3 przedszkoli, 2 szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, budynków: OSP, urzędu i Wiejskiego Centrum Kultury. W każdym z budynków będą podejmowane odpowiednie działania termomodernizacyjne. Do tych działań zalicza się: docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną lub styropianem, docieplenie stropodachu/dachu, wymianę starych okien na nowe, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę starego węzła cieplnego/ wymianę źródła ciepła, kompleksowa wymiana instalacji rozprowadzającej ciepło wraz z grzejnikami.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3

1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego. Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem z zagłębieniem min. 30 cm poniżej poziomu terenu metodą bezspoinową lekką-mokrą wraz z wykonaniem elewacji na ścianach ponad gruntem,
- wykonanie docieplenia stropodachu niewentylowanego granulatem wełny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzeń międzystropową wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu na nowe wykonane z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie docieplenia stropodachu pełnego wełną mineralną wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu na nowe wykonane z papy termozgrzewalnej,
- wymianę istniejącego pogrzewacza c.w.u.,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót.

2. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kielczy
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje m.in.: - wykonanie docieplenia ścian w gruncie wraz z izolacją pionową przeciwwilgociową,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem metodą bezspoinową lekką-mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia skosów dachowych,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót

3. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy
Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych i montażowych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmujem.in.:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z zagłębieniem do poziomu min. 30 cm poniżej poziomu gruntu metodą bezspoinową lekką-mokrą wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu na nowe wykonane z papy termozgrzewalnej,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki okiennej na nową wykonaną z profili PVC,
- wymianę starej zewnętrznej stolarki i ślusarki drzwiowej na nową wykonaną z profili aluminiowych,
- wymianę wewnętrznej instalacji c.o.,
- budowę centralnej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją i zasobnikiem pojemnościowym,
- wymianę istniejącego źródła ciepła na nowoczesną pompę ciepła typu powietrze-woda działającą na potrzeby c.o. i c.w.u.,
- wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb zasilenia zamontowanych urządzeń,
- remont pomieszczenia po istniejącej kotłowni węglowej dla potrzeb montażu nowej instalacji pompy ciepła,
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robót.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funkcjonalno użytkowe (Załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i) Dokumentacja ta jest załącznikiem do SWZ i jest dostępna na stronie internetowej postępowania i zamawiającego: www.bipl.zawadzkie.pl.
2. Jeżeli Program funkcjonalno użytkowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, norm lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów, norm lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów itp. jako prototyp, seria próbna.
4. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót rozbiórkowych i robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.);
7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim odbywała się bez zakłóceń (względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji).

Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
4. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:


1. kryterium C – cena brutto oferty - znaczenie 60%
2. kryterium Pk- doświadczenie personelu kluczowego - znaczenie 20%
3. kryterium Pg - Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane- znaczenie 20%
Razem 100%


Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:

S = C +Pk + Pg

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
4.1 doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej:

Dla części 1:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) o wartości robót co najmniej
800 000,00 zł brutto;

Dla części 2:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) o wartości robót co najmniej
400 000,00 zł brutto;

Dla części 3:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) o wartości robót co najmniej
700 000,00 zł brutto;

*Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

4.2 .kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

Dla części 1:
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
a) kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: budowlanej, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej remont, przebudowę lub budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 o wartości robót co najmniej 800 000,00 zł brutto.
b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

Dla części 2:
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
a) kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: budowlanej, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej remont, przebudowę lub budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 o wartości robót co najmniej 400 000,00 zł brutto.
b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.


Dla części 3:
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
a) kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: budowlanej, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej remont, przebudowę lub budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 o wartości robót co najmniej 700 000,00 zł brutto.
b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.

Uwaga: Ww. osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp,
wg. załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – w postępowaniu nie określono wymogu przedłożenia dokumentów w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
1) wykazu robót budowlanych (zał. Nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, (zał. Nr 4 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczy robót budowlanych dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, nie żąda
złożenia przedmiotowych środków dowodowych, etykiet.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności polegające na:
a) robotami remontowymi i renowacyjnymi;
b) robotami malarskimi;
c) instalowaniem drzwi i okien i podobnych elementów;
d) robotami murarskimi;
e) robotami tynkarskimi;
f) wykonywaniem prac instalacyjnych;
g) wykonywaniem prac hydraulicznych;
h) wykonywaniem prac ziemnych;
i) wykonywaniem nawierzchni brukowej;
j) wykonywaniem nawierzchni mineralnych;
k) robotami wykończeniowymi;.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia.
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ.
2) wykonawca załącza również:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) pełnomocnictwo:
• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dla części 1: 19 000,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)
Dla części 2: 11 000,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
Dla części 3: 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00172756/01 z dnia 2021-09-07 2021-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane zmiany lub wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5) Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem,
iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.
6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
7) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
a) nazwę i adres Zamawiającego;
b) nazwę i adres Wykonawcy;
c) oznaczenie (numer referencyjny postępowania);
d) określenie przedmiotu zamówienia;
e) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
f) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady).
8) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań, o których mowa w ppkt 7.
9) Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy.

8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przed podpisaniem umowy powinny przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
5) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.