eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Utrzymanie - naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie - naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Gryfino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 4

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 416 20 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gryfino.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie - naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee8db605-d5c9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP poprzez zakładkę „Korespondencja” lub przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem iż złożenie, zmiana i wycofanie oferty lub oferty następuje wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy smartPZP.

Szczegółowe informacje na temat pozyskania usługi podpisu kwalifikowanego, zaufanego i osobistego zawarte są w pkt 10 SWZ.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy, klikając w zakładce „Oferty” przycisk „Złóż ofertę”.

Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.

Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem poczty e-mail, przyjmuje się datę i godzinę widniejącą na wiadomości elektronicznej email.

W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja.

Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.

Przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox ver. 58 i późniejsze, Chrome ver.66
lub późniejsze, Opera ver. 58 lub późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, przeglądarki zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Dodatkowo: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8. (jre); W przypadku przeglądarek Opera, Chrome, Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy oraz SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”)

Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolinę Kaczmarek z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 914328712.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych; 2) do sprostowana swoich danych osobowych, przy czym korzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) do żądania od Zamawiającego – ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia
danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych drogowych obejmujących cząstkową naprawę dróg i szlaków operacyjnych na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg, zgodnie z poniższym:

1) równanie dróg gruntowych – powierzchnia 11 480 m2;

2) naprawa odcinka drogowego destruktem betonowym (recykling betonowy) z korytowaniem 0-63 mm /grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu/ - powierzchnia 5 150 m2;

3) naprawa odcinka drogowego destruktem betonowym (recykling betonowy) bez korytowania 0-63 mm /grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu/ - powierzchnia 11 047,50 m2;

4) wykonanie warstwy górnej naprawianego odcinka drogi kruszywem łamanym ze skał litych 0-31,5 mm /grubość warstwy 7 cm po zagęszczeniu/
- powierzchnia 4 081,50 m2.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren Nadleśnictwa Gryfino

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w następujących dokumentach:
1) Przedmiar robót;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- ww. dokumenty stanowią załącznik nr 1 do SWZ i zwane są wspólnie „Dokumentacją OPZ”.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej. Zasady równoważności zostały szczegółowo opisane w SWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom

Na podstawie art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na obsłudze ciężkiego sprzętu budowlanego (maszyn budowlanych). Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej, celem zaznajomienia się
z lokalnymi warunkami, w których będą prowadzone roboty budowlane

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót (w zakresie głębokich kolein i wyboin).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do wszystkich prac wycenionych w Ofercie („Opcja”).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku m.in.:
1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy ze względu na warunki terenowe, atmosferyczne, klimatyczne,
2) przyznania / pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie robót budowlanych, związanych z utrzymaniem- naprawą dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino.

Przedmiotem Opcji będą analogiczne prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w Ofercie. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w Ofercie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe zawarte w Ofercie.

Wykonywanie Zlecenia będącego przedmiotem Opcji, jego odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na zasadach analogicznych, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP.

Zamówienia, o których mowa będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

Zamówienia, o których mowa będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienia, o których mowa będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, konieczności zmiany parametrów wykorzystanych materiałów, parametrów wykonanych elementów lub technologii wykonania – na warunkach analogicznych jak opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

2) W ramach kryterium „okres gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
- należy zadeklarować w Ofercie (Załącznik nr 2 do SWZ) okres gwarancji poprzez zaznaczenie właściwego pola:
- 12 miesięcy = 0 pkt
- 24 miesiące = 40 pkt
- jeżeli wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji (nie zaznaczy żadnego pola), zamawiający uzna iż deklarowany jest okres minimalny wynoszący 12 miesięcy, przyznając 0 pkt;
- w ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w SWZ.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, przebudowa, remont, naprawa lub bieżące utrzymanie nawierzchni drogowej na łączną wartość nie mniejszą niż 200 000 zł brutto,

b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) co najmniej 1 równiarką samojezdną;
b) co najmniej 1 zagęszczarką płytową 500 kg lub 1 walcem statycznym samojezdnym;
c) co najmniej 1 koparką lub koparko- ładowarką.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (pkt. 7.1. ppkt. 4 SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3B do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, -art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, -art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, -art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 PZP, - art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.

b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonywane były roboty budowlane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać w/w dowodów.

c) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pkt 9.5 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:

1) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

2) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3A i załącznik 3B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
- Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3C i załącznik 3D do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,

4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w treści formularza oferty),

6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.4. lit e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 9.13.-9.22 SWZ,

7) w przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

8) w przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej - wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS nr rachunku:
66 2030 0045 1110 0000 0055 7540
z dopiskiem np.: „wadium - utrzymanie dróg”, bądź podaniem sygnatury postępowania SA.270.2.9.2022. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osób upoważnionych do jego wystawienia.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

UWAGA: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w treści wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, rekomendowane jest ujęcie wszystkich członków konsorcjum albo powinno z niej jednoznacznie wynikać, że wykonawca, na którego gwarancja została wystawiona działa w imieniu (lider) innych członków konsorcjum, grupy wykonawców, bądź w jej treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do samego wykonawcy, na którego gwarancja ta została wystawiona.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty
– treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie
z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 PZP zostało zawarte w treści formularza ofertowego (pkt. 12), stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem pkt 9.10 SWZ dot. zaświadczenia z US i ZUS - złożyć należy odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

(1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych Zleceń szczegółowych, stosownie do przypadku:
(a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części;
(b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
(c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
(d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy
(e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
(f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,
g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

(2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
(a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
(b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
(c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;
(d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) powyżej.
- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentacji Zamówienia w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.

(3) W zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt (2) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o:
(a) w odniesieniu obniżenia Wynagrodzenia w związku z zaniechaniem wykonywania świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w oparciu o ceny wskazane w Ofercie
(b) w odniesieniu do zwiększenia Wynagrodzenia w następstwie zmiany, o których mowa w pkt (3) – w oparciu o ceny wskazane w Ofercie lub na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż zastosowanie do zmiany Umowy znajdzie wycena przedstawiająca najniższą wartość nowej stawki lub ceny. Ustalenie zmienionej kwoty wynagrodzenia zostanie przedstawione w aktualizacji stawek jednostkowych wskazanych w Ofercie.

Szczegółowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o której mowa powyżej zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.

Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w niektórych częściach niniejszego ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający rekomenduje zapoznanie się z SWZ, które się wzajemnie uzupełniają. Powyższe dotyczy w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia, komunikacji elektronicznej, warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia jak również zmiany
umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.