eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiegoOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052219548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złota

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-016

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cen@cen.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cen.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e04251ee-d5cc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00136650/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Tytuł projektu: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cen_bialystok

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 14.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cen_bialystok;
14.4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
14.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
marzena.borowik@cen.bialystok.edu.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.6. Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
14.7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
14.8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
14.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
14.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14.11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
16.7.1. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te
powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CEN.25.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Szkolenia pracowników JST i kuratoriów oświaty oraz doradztwo indywidualne dla pracowników JST i
kuratoriów oświaty zgodnie z modelami, ramowymi programami oraz materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach
projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji [ORE] realizowane w formie stacjonarnej i online.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Szkolenia pracowników PDN, szkół i przedszkoli oraz doradztwo indywidualne dla pracowników PDN, szkół i
przedszkoli zgodnie z modelami, ramowymi programami oraz materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu
Ośrodka Rozwoju Edukacji [ORE] realizowane w formie stacjonarnej i online.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zadania 1
Minimalna wymagana ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia: 2
Kwalifikacje:
Osoby prowadzące szkolenia oraz doradztwo dla pracowników JST (jednostek samorządu terytorialnego), pracowników kuratoriów oświaty (KO) powinny:
a) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie;
b) posiadać przygotowanie z zakresu zarządzania oświatą lub sprawowania nadzoru pedagogicznego (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny);
c) posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z JST lub/i KO lub doświadczenie w roli pracownika JST lub KO;
Przez doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z KO i/lub JST należy rozumieć w szczególności doświadczenie:
• w prowadzeniu dla pracowników KO i/lub JST np. szkoleń, konsultacji, sieci współpracy, doradztwa, spotkań z zakresu działań/zadań oświatowych i/lub
• w przygotowaniu dla KO i/lub JST np. badań, analiz, opracowań, programów, materiałów dydaktycznych dotyczących działań/zadań oświatowych.
Przez doświadczenie w roli pracownika KO lub JST należy rozumieć zatrudnienie w KO lub JST na stanowisku związanym z realizacją zadań oświatowych, na podstawie stosunku pracy, przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga by eksperci legitymowali się zatrudnieniem w KO lub JST w każdym miesiącu zatrudnienia wykazywanym jako doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z KO lub JST. Doświadczenie nie musi być realizowane w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.
d) posiadać przygotowanie do prowadzenia szkoleń z dorosłymi (studia/kursy/szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich w łącznym wymiarze co najmniej 50 godz. dydaktycznych)
e) posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego.

W zakresie zadania 2
Minimalna wymagana ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia: 10
Kwalifikacje:
Osoby – min. 2 osoby prowadzące szkolenia i doradztwo dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) powinny:
a) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie;
b) legitymować się przygotowaniem kierunkowym pedagogicznym lub/i psychologicznym (ukończone studia z zakresu pedagogiki i/lub psychologii);
c) posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z pracownikami PDN w obszarach tematycznych poszczególnych modułów;
Przez doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z pracownikami PDN w obszarach tematycznych poszczególnych modułów należy rozumieć w szczególności doświadczenie:
• w prowadzeniu dla pracowników PDN np. szkoleń, konsultacji, sieci współpracy, doradztwa, spotkań itp. z zakresu obszarów tematycznych (modułów) ujętych w „Modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników PDN” i/lub
• w przygotowaniu dla PDN np. badań, analiz, opracowań, programów szkoleń/ doradztwa, materiałów dydaktycznych itp. dotyczących obszarów tematycznych (modułów) ujętych w „Modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników PDN”.
d) posiadać przygotowanie do prowadzenia szkoleń z osobami dorosłymi (studia/kursy/szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich) w łącznym wymiarze co najmniej 50 godz. dydaktycznych;
e) posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego.

Osoby – min. 8 osób prowadzące szkolenia oraz doradztwo dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli powinny:
a) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie;
b) mieć wykształcenie pedagogiczne i/lub psychologiczne (przez wykształcenie pedagogiczne i/lub psychologiczne rozumieć należy ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki i/lub psychologii);
c) posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 50 godz. dydaktycznych;
d) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/placówce w środowisku włączającym w wymiarze co najmniej 3 lat, w okresie ostatnich 10 lat (3-letnie doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej w środowisku włączającym rozumieć należy zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na podstawie stosunku pracy, w ramach samozatrudnienia czy umowy cywilnoprawnej (w tym w ramach samozatrudnienia) na stanowisku nauczyciela lub psychologa/pedagoga lub specjalisty, który nie jest nauczycielem lub psychologiem/pedagogiem lub kierownika/dyrektora w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej prowadzącej edukację integracyjną i włączającą (do których uczęszczają dzieci wymagające wsparcia/dostosowania/nie tylko z orzeczeniami czy opiniami, ale dzieci z różnymi deficytami); doświadczenie nie musi być realizowane w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez okres trzech lat;
e) posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia: oświadczenia w
treści oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:
oświadczenia w treści oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w SWZ w projektowanych
postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cen_bialystok (w zakładce dedykowanej postępowaniu)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

4.2. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert w ramach kryteriów oceny
ofert. Zamawiający zastrzega, że do ewentualnych negocjacji zaprosi nie więcej niż 3 wykonawców, których oferty uzyskały
najwyższą ilość punktów w kryterium „Cena” (pkt 21.1. niniejszej SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.