eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych, w tym urządzeń dodatkowychOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych, w tym urządzeń dodatkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363190367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-928

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 630 10 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mi.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/infrastruktura

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych, w tym urządzeń dodatkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a398acd-ba68-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00099021/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych, w tym urządzeń dodatkowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119874/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG-5.2510.4.2022.GK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych (w tym posiadanych przez Zamawiającego tj. 13 szt. oraz urządzeń dodatkowych które w ramach przedmiotu zamówienia będą dostarczone przez Wykonawcę tj. 52 szt.) Zamówienie wykonywane będzie w budynkach Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz w pomieszczeniach najmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Zamawiający w trakcie realizacji umowy przewiduje wzrost lub obniżenie ilości dodatkowych urządzeń wielofunkcyjnych typu „A” dostarczonych przez Wykonawcę maksymalnie o 5 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona w niniejszym postępowaniu oferta opiewa na kwotę 892 809,72 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 619 547,20 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.