eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Września › Budowa hali namiotowej zadaszenia istniejącego lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa hali namiotowej zadaszenia istniejącego lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Września

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Września

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@wrzesnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wrzesnia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali namiotowej zadaszenia istniejącego lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72f1c378-c6e5-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00139575/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-271 / 30/ WIK-RI / 2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali namiotowej przekrywającej istniejące lodowisko na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) który stanowi załącznik do SWZ.
2. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących prac:
1) rozbiórki elementów zagospodarowania związanych bezpośrednio z budową hali,
2) wykonanie fundamentów żelbetowych obiektu,
3) wykonanie stalowej konstrukcji nośnej hali,
4) wykonanie poszycia bocznego i dachu obiektu z materiału PCV,
5) montaż stolarki drzwiowej w tym bramy przesuwnej dla celów konserwacji lodu,
6) wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie w tym oświetlenia dekoracyjnego,
7) wykonanie instalacji nagłośnienia w obiekcie,
8) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej przy obiekcie,
9) wykonanie nawierzchni utwardzonych obiektu i w jego otoczeniu,
3. W zakresie prac projektowych wymagane jest sporządzenie:
1) projektów budowlanych lub budowlano – wykonawczych wielobranżowych,
2) projektów wykonawczych,
3) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń;
4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) przedmiarów i kosztorysów,
6) innej dokumentacji nie wymienionej wyżej, a niezbędnej do prawidłowego zaprojektowania i realizacji robót budowlanych i zgłoszenia zakończenia robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 13 maja 2022 roku o godz. 10:55 upłynął termin składania ofert na platformie zakupowej, gdzie prowadzono postępowanie na budowę hali namiotowej zadaszenia istniejącego lodowiska wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do wyznaczonego terminu nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.