eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drużbice › Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRUŻBICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 77 A

1.5.2.) Miejscowość: Drużbice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-403

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 631-10-78 (79)

1.5.8.) Numer faksu: 44 631-12-59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@druzbice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.druzbice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c78ee730-97d6-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c78ee730-97d6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027131/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045471

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4787217,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 109, 110 obręb geod. 18 Rasy, gm. Drużbice.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
​ 1) przygotowanie placu budowy.
​ 2) budowę budynku sali gimnastycznej, o powierzchni użytkowej 655,83 m², kubaturze zewnętrznej 4529,93 m³ obejmującą wykonanie: robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych, izolacji fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ścianek działowych, stropu, podciągów, konstrukcji dachu (dach nad salą gimnastyczną o konstrukcji drewnianej z drewna klejonego nad pozostałymi pomieszczeniami stropodach monolityczny żelbetowy), stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie posadzki i robót wykończeniowych,
​ 3) wykonanie instalacji elektrycznej w tym: instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne w tym: zasilanie i rozdzielnie, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja oświetleniowa wewnętrzna – oświetlenie podstawowe, instalacja oświetleniowa wewnętrzna – oświetlenie ewakuacyjne, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych, zasilanie wentylacji, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, instalacja dzwonkowa,
​ 4) wykonanie instalacji sanitarnych w tym: instalacji wodociągową (wody zimnej, na cele ppoż., ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji), instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej i c.t., instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z centralą wentylacyjną wyposażoną w automatykę umożliwiającą płynne sterowanie wydajnością i podgrzewanym powietrzem, wewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji gazowej od punktu G2 do projektowanego budynku, rozbiórką i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej, budowę kotłowni gazowej o mocy 136 kW (jako źródło ciepła zaprojektowano kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania zasilanych gazem ziemnym o znamionowej mocy 2 x 68 kW),
​ 5) montaż wyposażenia pomieszczeń zaplecza higieniczno – sanitarnego oraz sali gimnastycznej – zgodnie z przedmiarem wyposażenia budynku,
​ 6) wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy – zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
​ 7) wykonanie zagospodarowania terenu – wykonanie robót przygotowawczych i usunięcia warstwy ziemi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 353,65 m², montaż obrzeży betonowych grafitowych, rozłożenie torfu i wykonanie trawników dywanowych na powierzchni 500 m², zmiana lokalizacji urządzeń małej architektury (demontaż i ponowny montaż z wykonaniem stóp fundamentowych).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) projekty wykonawcze:
a) projekt zagospodarowania działki,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt konstrukcji,
d) projekt wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych,
e) projekt instalacji elektrycznych,
f) opinie i uzgodnienia,
g) projekt przyłącza wodociągowego,
- stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ;
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
a) zagospodarowanie terenu,
b) branża architektoniczna,
c) branża konstrukcyjna,
d) branża sanitarna,
e) branża elektryczna,
- stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ;
3) przedmiary robót:
a) branża architektoniczna,
b) zagospodarowanie terenu,
c) wyposażenie budynku,
d) branża sanitarna,
e) branża konstrukcyjna,
f) branża elektryczna,
- stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ.
4) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
- stanowiąca Załącznik nr 12 do SWZ.
Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określają projekty wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiary robót załączone do SWZ stanowią opracowanie wtórne w stosunku do projektów budowlanych. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią jedynie funkcję pomocniczą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45314310-7 - Układanie kabli

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4870800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7372620,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4870800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Maziarz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 590628891

7.3.3) Ulica: Pl. Wolności 16E

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4870800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.