eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026".Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 858 28 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 46 858 28 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01f3daf1-d4f4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026218/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: //platformazakupowa.pl/pn/mszczonow
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjna - na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”- zostały zamieszczone na końcu SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.13.2022.SG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.07.2022r. do 31.12.2026r.
2) Zamówienie obejmuje prowadzenie ok. 70 rachunków bankowych łącznie dla Gminy Mszczonów oraz następujących jednostek organizacyjnych:
a) Urząd Miejski w Mszczonowie,
b) Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie,
c) Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie,
d) Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie,
e) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie,
f) Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce,
g) Szkoła Podstawowa w Piekarach,
h) Szkoła Podstawowa w Bobrowcach,
i) Szkoła Podstawowa we Wręczy,
j) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie,
k) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie,
l) Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie,
m) Mszczonowski Ośrodek Kultury,
n) Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.
Obsługa jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli w Gminie Mszczonów prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.
Liczba jednostek organizacyjnych jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
3) Zakres zamówienia dla Gminy Mszczonów jako jednostki samorządu terytorialnego, w tym Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
c) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową w ujęciu miesięcznym,
d) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych z konta budżetu Gminy na lokaty overnight i weekendowe, bez względu na wysokość środków, na koniec dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego,
e) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku na podstawie odrębnej dyspozycji Zamawiającego,
f) realizację wszystkich poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, w tym również w systemie ELIXIR i ELIXIR ekspres, a w sytuacjach awaryjnych składanych również w formie papierowej,
g) realizację poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku składanych w formie elektronicznej, a sytuacjach awaryjnych również w formie papierowej,
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego,
i) dokonywanie wypłat gotówkowych własnych wewnętrznych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
j) przyjmowanie wpłat gotówkowych osób trzecich (podatników) na rachunki Zamawiającego,
k) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i możliwość udostępnienia usługi tzw. „czeku elektronicznego”, tj. usługi masowych wypłat i pobieranie gotówki na dyspozycje własne,
l) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach, w szczególności w zakresie:
 składania wniosków elektronicznych o otwarcie, zamknięcie rachunków, dodawanie i usuwanie użytkownika z bankowości elektronicznej, składanie wniosków o wydanie karty bankowej,
 możliwości dostępu do systemu za pomocą narzędzi mobilnych,
 realizacji zleceń jednorazowych Elixir, SORBET, ElixirExpres, paczek,
 oczekiwania na środki (system w ciągu wybranego okresu czeka i sprawdza czy są już na rachunku środki do realizacji złożonego zlecenia),
 sporządzania raportów dziennych w formacie Elixir, MT940, Kontakt – import do systemu finansowo-księgowego,
 możliwości uzyskania raportów niestandardowych,
 generowania i dostarczania wyciągów bankowych w elektronicznym systemie obsługi bankowej, a w przypadku awarii w formie papierowej,
m) świadczenie usługi rachunków wirtualnych,
n) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Budżetowej Gminy na dany rok.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia kredytu w rachunku budżetu:
 Gmina zakłada, że kwota kredytu w rachunku bieżącym nie przekroczy kwoty 3.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym,
 Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z ww. kredytu w dowolnym okresie w każdym roku budżetowym od dnia 01 lipca do 30 grudnia z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia danego roku,
 Wykonawca uruchomi kredyt w rachunku bieżącym na pisemny wniosek Zamawiającego,
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji z tytułu uruchomienia kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.
 Odsetki rozliczane będą w miesięcznym okresie obrachunkowym. Oprocentowanie ustalane jest comiesięcznie zgodnie ze stawką WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę banku przedstawioną w ofercie; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla ostatniego dnia miesiąca do wyliczenia stosuje się odpowiednie notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie.

o) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego,
p) możliwość usługi konwojowania raz w tygodniu w okresie lipiec-sierpień każdego roku
q) inne usługi bankowe np.: zmiany kart wzorów podpisów, wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp.
4) Szacunkową roczną liczbę operacji bankowych objętych zamówieniem wyliczoną na podstawie ostatnich 12 miesięcy zawiera tabela poniżej:

JEDNOSTKI ZBIORCZO
Rachunki bankowe (szt.) 70
Średnia miesięczna ilość przelewów bankowych wysyłanych: 4 386
Średnia miesięczna kwota wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 197 102 zł
Średnia miesięczna kwota wypłat gotówkowych na rachunki bankowe 5 401 zł
Liczba stanowisk elektronicznego systemu obsługi bankowej 28
Średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych 9 800 000 zł
5) Wartości wskazane w ust. 1 pkt 4 mają wyłącznie charakter informacyjny w celu pokazania zakresu i wielkości obsługi bankowej. Zamawiający zastrzega sobie, że przyjęte ilości usług bankowych ujęte w formularzach cen jednostkowych są ilościami szacunkowymi, mogą być przekroczone (zwiększone) lub zmniejszone na poszczególnych pozycjach, przy czym zmniejszenie nie będzie większe niż 40% .
6) Dodatkowe wymagania:
a) z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego,
b) Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.
c) bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Mszczonów i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w ofercie.
d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych za:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich (podatników) na rachunki Zamawiającego,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych na wszystkie rachunki Zamawiającego,
- dokonywanie wypłat gotówkowych własnych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
- przelewy dokonywane przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
e) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał lub otworzył w terminie nie późniejszym niż do dnia 01 lipca 2022 r. minimum jeden oddział, filię lub inny punkt obsługi klienta na terenie miasta Mszczonów. Wykonawca zobowiązuje się, że posiadany/otworzony, oddział banku, filia bądź placówka na terenie miasta Mszczonowa będzie dostosowany/a do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie zdolny do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca prowadził obsługę w ww. oddziale, filii lub innym punkcie obsługi klienta w czasie pracy jednostek organizacyjnych Gminy Mszczonów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp /tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
1) Warunki udzielenia zamówienia:
a) Zamówienie ww. obejmowałoby obsługę bankową budżetu, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
b) Zamówienie zostanie udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
c) Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą realizacji zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w szczególności terminu, wynagrodzenia, kar umownych- w trybie zamówienia z wolnej ręki.
d) Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) koszt obsługi bankowej (cena),
b) wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym,
c) wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.2.1 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późniejszymi zmianami);
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który rzeczywiście będzie świadczył usługi bankowe.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonywał przez okres co najmniej jednego roku lub wykonuje przez okres, co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową, co najmniej jednej jednostki sektora finansów publicznych o rocznych dochodach tej jednostki w okresie obsługi nie mniejszych niż 50 milionów złotych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem- również dla podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ust., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o których mowa w niniejszym ust., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków:
1) Aktualnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późniejszymi zmianami ) lub innego zezwolenia potwierdzającego, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych.
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;– załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 3) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (Dz. U z 2022r poz. 835 ) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ (+ załącznik nr 1 i 2 do formularza). Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
d) ust. 4 pkt 3 tiret pierwszy oraz tiret drugi lit. a) dotyczy również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp(jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu).
4) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego – wskazuje to w formularzu ofertowym lub odrębnym oświadczeniem (informację Wykonawca załącza do oferty) - czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
5) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Formularza oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 2.Ofertę,
a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć
podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się,
pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w
odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszelkie szczegółowe i dodatkowe informacje zostały określone w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.