eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ,,Obsługa klimatyzacji bytowej - wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych firm LG i Mitsubishi HI''Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Obsługa klimatyzacji bytowej - wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych firm LG i Mitsubishi HI''

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzki Ośrodek Geodezji

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łódź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470830536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422726806

1.5.8.) Numer faksu: 422726801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Obsługa klimatyzacji bytowej - wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych firm LG i Mitsubishi HI''

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23cbc096-cfb1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00080184/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Obsługa klimatyzacji bytowej - wykonanie okresowych przeglądów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23cbc096-cfb1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-23cbc096-cfb1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne, lub
2) poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@log.lodz.pl (nie dotyczy składania ofert)
Wielkość jednej wiadomości nie może przekraczać 100 megabajtów.
Zamawiający zwraca się z prośbą o nie przesyłanie tego samego dokumentu za pośrednictwem obydwóch dróg. Należy wybrać jedną z wyżej wymienionych.
3. Zaleca się aby wszelka korespondencja (z wyłączeniem ofert) przekazywana była Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej przetargi@log.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Zaleca się aby wszelka korespondencja (z wyłączeniem ofert) przekazywana była Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej przetargi@log.lodz.pl
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania:OAZP.2610/17/2023
5. Strona internetowa prowadzonego postępowania została podana w rozdziale II SWZ. Zamawiający zamieści dodatkowo na swojej stronie internetowej http://www.log.lodz.pl, pod nr postępowania, link prowadzący bezpośrednio do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości na Platformie e-zamówienia, widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
14. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
15. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 14 powyżej, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź;
 sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-mail: iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p/n: „Obsługa klimatyzacji bytowej - wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.’’ nr sprawy OAZP.2610/17/2023 prowadzonego w trybie podstawowym.
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2021, poz. 1129 z późn. zm.)., dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. …”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j/w

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAZP.2610/17/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 170903,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 34282,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI
w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
1.1. Wykonawca na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone wymagania, musi złożyć wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy: AKTUALNY certyfikat lub autoryzację producenta lub jego uprawnionych przedstawicieli. Art. 107 ust. 2 ma zastosowanie – zamawiający w przypadku jego braku wezwie do złożenia lub uzupełnienia.
2. Serwis obejmuje:
2.1 prace przeglądowe i konserwacyjne w skład których wchodzą:
a) okresowe prace konserwacyjne,
b) prace awaryjne,
c) prace dodatkowe,
2.2 prace w zakresie: demontażu, montażu, wymiany, naprawy urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów i instalacji określonych w pkt. 1. (zwane dalej pracami naprawczymi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI
1. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość zwiększenia ilości / zakresu wszystkich usług/dostaw w ramach niniejszej Umowy ponad zakres podstawowy zamówienia – w maksymalnym zakresie 100% wartości brutto Umowy (zakres opcjonalny zamówienia). Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.
2. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres konkretnej usługi/dostawy. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia, przy czym oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone najpóźniej do 7 dni przed końcem realizacji umowy. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane w cenach jednostkowych zamówienia podstawowego tj: określonych w formularzu cenowym przez wyłonionego Wykonawcę.
3. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw/usług w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy. Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi, kar), co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia.
6. Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność jego realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). W momencie złożenia oświadczenia o korzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw/usług objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego realizacji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach :
1) Cena brutto - 70%
2) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na wymienione części oraz materiały eksploatacyjne - 10%

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach(1%=1pkt)
2. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wg wzoru:
P0 = P1+ P2+ P3
gdzie:
P0 - liczba punktów oferty ocenianej
P1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena brutto"
P2 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii"
P3 -liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na wymienione części oraz materiały eksploatacyjne’’
2.1 Każdej z ofert w kryterium „Cena brutto" Zamawiający przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
P1= Cmin/ CC x 70pkt
gdzie:
P1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena brutto"
Cmin - najniższa oferowana cena (brutto)
Cc - cena oferty ocenianej (brutto)
2.2 W kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii' najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 20pkt. w tym kryterium. Ocenie będzie podlegać czas reakcji. Określono maksymalny czas reakcji Wykonawcy w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego/ich udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia i/lub w konsultacjach z Zamawiającym. W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji Zamawiający przyzna odpowiednio punkty. Zamawiający przewidział, że „czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii" nie może być dłuższy niż 48 godzin od przekazania informacji Zamawiającego do Wykonawcy. Ilość punktów za czas reakcji zostanie określona według następujących zasad:
Czas reakcji: P2 do 48 godzin - 0 punktów
Czas reakcji: P2 do 24 godzin - 10 punktów
Czas reakcji: P2 do 8 godzin - 20 punktów
UWAGA: Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach tj. odpowiednio 48, 24 lub 8 godzin. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w ofercie. Czas reakcji mierzony jest od momentu wezwania przez Zamawiającego do momentu podjęcia działań przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje okres reakcji serwisu równy 48 godzin. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji dłuższego niż 48 godzin, oferta będzie odrzucona.
2.3 W kryterium „Okres udzielonej gwarancji na wymienione części oraz materiały eksploatacyjne ’’ Zamawiający przyzna ofercie ocenianej powyżej okresu gwarancji jakości, określonego w PKT III SWZ jako minimalny, jednak nie więcej niż 10 punktów. Wskaźnik P3 wyliczany będzie na podstawie oferowanego okresu gwarancji jakości (liczba miesięcy) za:
P3 dla 12 miesięcy - 0 pkt,
P3 dla 15 miesięcy - 5 pkt,
P3 dla 18 miesięcy i więcej - 10 pkt,
Zamawiający odrzuci oferty, w których nie zostanie zaoferowany minimalny okres gwarancji.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Ocenie wg powyżej wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wymienione cześci oraz materiały eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp a dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości nie niższej niż: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
A1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwa zamówienia, których przedmiot obejmował świadczenie, przez okres co najmniej 6 miesięcy, obsługi technicznej urządzeń klimatyzacyjnych (rozumianej jako świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw bieżących w budynkach których powierzchnia całkowita była każdorazowo nie mniejsza niż 5000 m2, i o wartości co najmniej brutto 20 000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
A2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymagania, w szczególności :
Kierownik zespołu - jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia energetyczne w zakresie niskich napięć;
Konserwatorzy - co najmniej 2 (dwie) osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
Personel wykonujący czynności kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń, obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2065).
Uwaga: Zakaz łączenia w/w stanowisk!
A3) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że posiada odpowiednie certyfikaty, w szczególności:
a) Wykonawca złoży oświadczenie, że pracownicy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odbyli szkolenie z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.)
Brak oświadczenia, zostanie oceniony, jako niespełnienie warunku udziału przez Wykonawcę, a jego oferta zostanie odrzucona.
c) Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2065).
Wymagania dodatkowe:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy posiadają AKTUALNE certyfikaty lub autoryzacje producenta lub uprawnionych przedstawicieli, w celu potwierdzenia umiejętności budowy i montażu, uruchamiania i serwisu przedmiotowych urządzeń i systemów klimatyzacyjnych. Wykonawca załączy do oferty kopię odpowiedniego dokumentu.
Brak ww. oświadczeń i wymaganych dokumentów zostanie ocenione, jako niespełnienie warunku udziału przez Wykonawcę a jego oferta zostanie odrzucona.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VIII pkt. 1.4.SWZ (warunki udziału), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających wymagania określone w Rozdz. VIII pkt. A2).
3) Wykonawca złoży oświadczenie, że pracownicy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odbyli szkolenie z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.)
Brak oświadczenia, zostanie oceniony, jako niespełnienie warunku udziału przez Wykonawcę, a jego oferta zostanie odrzucona.
4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2065).

W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-2).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument...

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone wymagania, musi złożyć wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy: AKTUALNY certyfikat lub autoryzację producenta lub jego uprawnionych przedstawicieli.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone wymagania, musi złożyć wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy: AKTUALNY certyfikat lub autoryzację producenta lub jego uprawnionych przedstawicieli.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
a. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ);
b. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
c. Przedmiotowy środek dowodowy: AKTUALNY certyfikat lub autoryzacja producenta lub jego uprawnionych przedstawicieli.
d. zobowiązanie podmiotu, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – jeżeli dotyczy;
e. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
f. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
g. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
21. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
22. Instrukcja wypełniania „Formularza ofertowego” i składania oferty w postępowaniu znajduje się na Platformie
e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl
Link do instrukcji : „Oferty, wnioski, prace konkursowe”
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Powyższe oznacza, iż Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 12 Zmiany umowy
(...)3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
4. Strony zgodnie z art. 455 oraz na zasadach określonych w art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
a. w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji;
b. w razie zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian postanowień Umowy, zmianie ulegną stosowne postanowienia Umowy w odpowiednim do zmian przepisów zakresie;
c. w przypadku, gdy wystąpi konieczność usunięcia istotnych braków lub błędów w Opisie technicznym przedmiotu zamówienia na podstawie której realizowane są usługi/dostawy, w tym również polegających na niezgodności specyfikacji z przepisami prawa zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres zamówienia wykraczający poza przedmiot zamówienia opisany w SWZ;
d. w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności: pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące terminu obowiązywania Umowy;
e. wystąpienia istotnych wad Opisu technicznego przedmiotu zamówienia skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonych usług/dostaw mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;
f. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz zakres Umowy wynikający z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
g. zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Umowy, wymienionych w „Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (nie wymaga aneksu),
h. dopuszcza się zmianę terminów realizacji poszczególnych przeglądów (nie wymaga aneksu).
§ 13. Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wysokość ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy, w trakcie obowiązywania umowy zmieni się:
1) stawka podatku od towarów i usług;
2) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasada podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.