eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004730267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 3640210

1.5.8.) Numer faksu: 24 3640213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mopsplock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsplock.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-114ca6e9-d4e8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038932/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: a. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
b. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
c. poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mopsplock.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP na dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@mopsplock.eu
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.281.1.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
3.1) aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m² obejmującej roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
3.2) aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń* – kierownik budowy,
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń* – kierownik robót sanitarnych,
c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń* – kierownik robót elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda środków dowodowych w zakresie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów /jeżeli dotyczy/.
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4 /jeżeli dotyczy/.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie zł.: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do upływu terminu składania ofert.
2. Wadium można wnieść w:
- pieniądzu,
- gwarancji bankowej,
- gwarancji ubezpieczeniowej,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2000r. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu (przelew bankowy) należy wnieść na rachunek Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PKO Bank Polski S.A. Nr 06 1020 3974 0000 5802 0178 0915

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego
z Wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1-4 Prawa
Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany może być
Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od
powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian;
b) wynagrodzenia i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót
zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych;
c) wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu świadczenia umowy w związku z zaistnieniem
epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców,
d) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3.
e) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia epidemii/pandemii oraz działań
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez
wykonawcę;
f) )terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawców;
g) terminu wykonania umowy w przypadku określonym w § 3 ust. 3;
h) terminu w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych,
wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę (np.
odkryciu niewybuchu), wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych
nie zawinionego przez Wykonawcę. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający jak i
Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę
terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
o ile okoliczności wskazane w lit. d – h, mają wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, co
zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.
i) treści § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca
dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej oraz zapoznania się przez Wykonawcę z dokumentami niezbędnymi do realizacji zamówienia dostępnymi na miejscu u Zamawiającego przed złożeniem oferty.
2. Zamawiający ustala, że w dniu 19 maja 2022r w godz. 10:00 – 11:00 na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Cichej 12A odbędzie się obowiązkowa wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca, warunków oraz dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej oraz nie zapoznał się z dokumentami niezbędnymi do realizacji zamówienia dostępnymi na miejscu u Zamawiającego, zostanie odrzucona.
4. Z przebiegu wizji lokalnej sporządza się protokół – załącznik nr 5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.