eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Naruszewo › Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w SosenkowieOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NARUSZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 19A

1.5.2.) Miejscowość: Naruszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-152

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 663 10 51

1.5.8.) Numer faksu: 23 663 10 51 wew. 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.sabalski@naruszewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.naruszewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fc22bdd-cefe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521586/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty plików wykorzystywanych
przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1. .zip
2. .7Z
3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisania plików oferty.
9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i
zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby nie
wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Naruszewo z
siedzibą w miejscowości Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, dane kontaktowe:tel. 23 663 10 51, fax. 23 663 10 51 wew. 34, e-mail:
gmina@naruszewo.pl; 2.Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, którym jest dostępny pod adresem email:
iod@naruszewo.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania
jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na
Zamawiającym; 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o dzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;7. W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany, stosownie do art. 22RODO; 8. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSG.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1221563,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo, na działce oznaczonej nr ewid. 29/1, obręb 0028 Sosenkowo.
2. Szczegółowy opis zadania znajduje się w:
1) Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie budowlanym (Załącznik nr 11 do SWZ),
2) Projekcie rozbiórki (Załącznik nr 12 do SWZ),
3) Projekcie technicznym – branża konstrukcyjno-budowlana (Załącznik nr 13 do SWZ),
4) Projekcie technicznym – branża sanitarna (Załącznik nr 14 do SWZ),
5) Projekcie technicznym – branża elektryczna (Załącznik nr 15 do SWZ),
6) Szczegółowych specyfikacjach technicznych – branża konstrukcyjno-budowlana (Załącznik nr 16 do SWZ),
7) Szczegółowych specyfikacjach technicznych – branża sanitarna (Załącznik nr 17 do SWZ),
8) Szczegółowych specyfikacjach technicznych – branża elektryczna (Załącznik nr 18 do SWZ),
9) Przedmiarach robót (Załącznik nr 19 - 21 do SWZ).
3. Zakres robót budowlanych:
1) Budowa świetlicy wiejskiej składającej się z korytarza, WC dla osób niepełnosprawnych i WC męskie, pomieszczenia porządkowego, aneksu kuchennego, świetlicy, garażu, magazynku strażaków, łazienki strażaków, kotłowni.
2) Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku:
a) powierzchnia użytkowa - 173, 60 m2,
b) powierzchnia zabudowy – 243, 66 m2,
c) kubatura – 1 178 m3,
d) wymiary obiektu - 15, 94 m x 13, 14 m,
e) wysokość budynku – 7, 70 m.
3) Dla potrzeb ogrzewania przewiduje się budowę pompy ciepła.
4) Wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego.
5) Instalacja paneli fotowoltaicznych.
6) Zagospodarowanie terenu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, w tym konieczności ich przebudowy, należy uzyskać niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie prac od odpowiednich organów. Kserokopię dokumentów należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić pod nadzorem właściwej terenowo jednostki. Z wykonanej naprawy należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem i określeniem jego lokalizacji.
5. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wykonanie map do celów projektowych wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą w formie wydruku (dopuszcza się również przesłanie wersji roboczej inwentaryzacji umożliwiającej weryfikację zrealizowanego zadania); wersja oryginalna inwentaryzacji (2 egz.) może być dostarczona w terminie późniejszym, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty odbioru robót budowlanych.
7. W przypadku konieczności prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zarządcy drogi, a w razie konieczności pozyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych w pasie od właściwego zarządcy drogi.
8. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowe decyzje Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację zamontowanych urządzeń.
9. Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. Wykonawca wraz z dokumentami odbiorowymi dostarczy wszelką dokumentację wymaganą przepisami w celu złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia zamiaru użytkowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SWZ, są: najniższa cena oraz okres gwarancji. Waga kryterium: cena – 60%,
okres gwarancji – 40%.
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnym kryterium oceny oferty.
3. Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ,
2. Spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie budynku za kwotę min. 700 000, 00 zł (Załącznik Nr 7 do SWZ).

UWAGA!
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje (Załącznik Nr 8 do SWZ):
• 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
• Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach,
• 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach.

Osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób musi brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tej osoby jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 6 do SWZ).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub ewidencji.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik Nr 7 do SWZ). Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik Nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się.
2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców. Doświadczenia Wykonawców nie sumuje się.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:
1) zmiany adresu Wykonawcy,
2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy,
3) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,
4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy; jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) zmiany w zakresie podwykonawstwa - możliwe jest samodzielne realizowanie umowy lub jej części, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia,
6) zmiany w zakresie podwykonawstwa – możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie,
7) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w materiałach przetargowych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
8) zmiany spowodowane koniecznością realizacji robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem przedmiotu umowy, jego wadliwym wykonaniem i/lub istnieje możliwość wprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych celem poprawy jakości wykonywanego obiektu,
9) zmiany spowodowane wystąpieniem stanu wojennego, wojny lub konfliktu zbrojnego uniemożliwiającego realizację umowy na dotychczasowych warunkach w sytuacji, gdy istnieje możliwość zrealizowania przedmiotu umowy, a konieczne jest wprowadzenie zmian niezbędnych do dostosowania do panującej sytuacji,
10) możliwa jest zmiana umowy, która w sposób obiektywny jest korzystna dla Zamawiającego,
a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca,
11) zmiany dotyczące wynagrodzenia w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy; w takiej sytuacji wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją,
12) zmiany dotyczące wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych nieobjętych zakresem umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których wykonanie jest koniecznie do prawidłowej realizacji zamówienia,
13) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
14) zmiany strony umowy w sytuacji, gdy pracę i obowiązki Wykonawcy przejmie inny podmiot; np. Podwykonawca; w szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie /przejmie jeden z członków Konsorcjum/jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/,
15) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
16) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres zmian znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena - 60, 00%
Okres gwarancji - 40, 00%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.