eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Dostawa mebli do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej".Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa mebli do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7270021895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 116

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 631 21 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rap@adm.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa mebli do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-589c1842-d4fa-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028942/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa mebli dla nowo powstającego Przedszkola Politechniki Łódzkiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia
dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym wyjaśnień, wezwania,
uzupełnienia, etc.) jest data ich złożenia/wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający nie będzie udzielał
odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dotyczących czynności podejmowanych w postępowaniu lub innych pism
Wykonawców, jeżeli wnioski te lub pisma zostaną złożone w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. poprzez adres e-mail).
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl
4. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego.
5. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
6. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
7. Dopuszczalny format podpisu elektronicznego:
1)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0. Zalecane przeglądarki internetowe to Mozilla FireFox lub Google Chrome;
4)Włączona obsługa JavaScript. Wymagane wersje oprogramowania to Java 32 bit oraz Java 64 bit w
wersji 8U202;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów określony został w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Szczegóły zawiera Rozdział XI SWZ.
11. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci
elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w Rozdziale XIX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w Rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RAP.383.19.2022.AGS.D.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, montaż/złożenie (jeżeli asortyment tego wymaga) oraz ustawienie mebli we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej mieszczącego się: Kampus A Politechniki Łódzkiej, bud. A14, ul. Wólczańska 179, 90-530 Łódź.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia określają:
- Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik A do SWZ;
- Wzór Umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39130000-2 - Meble biurowe

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy,
z których każda obejmowała swoim zakresem dostawę wyposażenia meblowego dla szkoły lub przedszkola, o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto każda i udokumentuje, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Uwaga:
1.Każda z wyżej wymienionych dostaw musi zostać zrealizowana w ramach odrębnej umowy.
Niedopuszczalne jest sumowanie kilku umów
w celu osiągniecia wartości podanej powyżej.
2.W przypadku, gdy ww. zakres dostawy będzie stanowił część dostawy o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo dostawy, o których mowa powyżej.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania ww. warunku w taki sam sposób, jak w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Udostępnienie zasobów:
1.Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6.Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 25 SWZ (przesłanka art. 108 ust. 1 pkt 5 wyłacznie w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), zgodnie z § 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, dalej „Rozporządzenie”, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
7.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 122 Ustawy Pzp, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.Wykonawca nie może zgodnie z art. 123 Ustawy Pzp, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
2.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy Pzp. Patrz też pkt 38 SWZ.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zgodnie z § 9 ust. 3 „Rozporządzenia” Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami:
1)wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2)wykaz dostaw lub usług dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wątpliwości Zamawiającego:
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wezwie do złożenia ww. podmiotowego środka dowodowego w sytuacji opisanej w pkt 39 SWZ tj. Zgodnie z art.
274 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające
dostęp do tych środków.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust.1
ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy Pzp. Patrz też pkt 42 SWZ.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
pkt 7 tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 2 stosuje się.

Wykluczenie Wykonawcy:
Zamawiający stosuje podstawę wykluczenia wynikającą z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wzór wykazu stanowi – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie
wynika z dokumentów rejestrowych),
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli oferta
składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - pełnomocnictwo powinno być sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu);
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),
4. Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w postaci elektronicznej i
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (przy użyciu e-dowodu) jeżeli dotyczy,
5. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset PLN, 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz tj. w formie gwarancji lub poręczenia,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wykonawca składa wadium w formie poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą załączając dokument na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W Formularzu Ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko
jednego konsorcjum);
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw.
lidera),
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
6. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.
7. Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej Umowy:
1.zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianę materiałów, urządzeń i technologii wykonania i wynikającą z powyższego zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności:
1)niedostępność na rynku materiałów lub mebli wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub mebli;
2)konieczność zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia,
Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów lub mebli, a
w konsekwencji jakości Przedmiotu Zamówienia.
3)konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania,
Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
2.Zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w przypadku:
1)opóźnień w dostawie materiałów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
2)w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany,
3.Zmianę przedstawicieli Wykonawcy tj. nowa osoba do kontaktu z Zamawiającym.
Powyższa zmiana może być dokonana przez Strony w każdym czasie, gdyż nie stanowi zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 Ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
4.Zmianę warunków płatności:
1)zmiana sposobu rozliczania oraz etapowania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
2)zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktur częściowych /możliwości odbioru częściowego Przedmiotu Zamówienia/ lub zmiany ilości faktur /ilości odbiorów częściowych/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.
5.Ponadto Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek:
1)zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
2)zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT,
3)wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
4)poprawienia omyłek pisarskich,
5)zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6)zmiany związanej z wprowadzeniem przez Rząd RP regulacji dotyczących przeciwdziałaniu epidemii COVID-19 mającej wpływ na realizację umowy (w każdym przypadku).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie zostanie zrealizowane tj. przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, zmontowany
i ustawiony maksymalnie w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostało zrealizowane w terminie, jeżeli protokół odbioru Przedmiotu Zamówienia zostanie podpisany do upływu ww. terminu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.