eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebielino › Obsługa leśnego pensjonatu w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Wiatrołom 9 wraz z przygotowaniem i podawaniem posiłków w sezonie łowieckim 2023/24.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa leśnego pensjonatu w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Wiatrołom 9 wraz z przygotowaniem i podawaniem posiłków w sezonie łowieckim 2023/24.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO TRZEBIELINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770697039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pomorska 21

1.5.2.) Miejscowość: Trzebielino

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-235

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: trzebielino@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_trzebielino

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/nctwo_trzebielino

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa leśnego pensjonatu w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Wiatrołom 9 wraz z przygotowaniem i podawaniem posiłków w sezonie łowieckim 2023/24.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adbd8eb7-c722-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042114/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa leśnego pensjonatu w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Wiatrołom 9 wraz z przygotowaniem i podawaniem posiłków w sezonie łowieckim 2022/23

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143191

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 219610,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu obsługi leśnego pensjonatu w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Wiatrołom 9 wraz z przygotowaniem i podawaniem posiłków w sezonie łowieckim 2023/24.
Powierzchnia użytkowa pensjonatu wynosi 457,40 m2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny obwodów łowieckich nr 107 i 125. Informacje o szczegółowym położeniu granic obwodów łowieckich można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Trzebielino. Informacje te wskazane są także w załączniku nr 2 do uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego nr 87/VII/15 z dn. 30.03.2015 r., który jest dostępny na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego pod adresem: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/actbymonths. Zamówienie obejmuje obsługę leśnego pensjonatu w okresie od 10.04.2023-31.03.2024 r. polegające na utrzymaniu w czystości i stałej gotowości (w trakcie obowiązywania umowy) do wynajęcia pomieszczeń budynku leśnego pensjonatu w miejscowości Wiatrołom 9. W zakres zamówienia ponadto wchodzi przygotowanie i podawanie posiłków takich jak śniadania, obiady, obiadokolacje, kolacje w leśnym pensjonacie i posiłków w terenie (drugie śniadanie) w trakcie polowań zbiorowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90910000-9 - Usługi sprzątania

90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, zgodnie z którym Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278942,40 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.