eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pelplin › "Wykonanie trzech placów zabaw"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie trzech placów zabaw”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pelplin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 4

1.5.2.) Miejscowość: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pelplin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelplin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie trzech placów zabaw”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b36738a-cf9c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014576/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Pelplin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Onszarów Wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne opisano w SWZ w rozdziale XIV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wykonanie trzech placów zabaw”.

2. Przedmiot zadania obejmuje:
- budowa placu zabaw na terenie działki nr 56/11 obręb Gręblin, gm. Pelplin.
- budowa placu zabaw w Małych Walichnowach , dz. nr 81/3, gm. Pelplin,
- budowa placu zabaw w Pelplinie, dz. nr 240/2.
Na powyższe wykonana jest dokumentacja architektoniczno-budowlana jako załącznik do zgłoszenia budowy.
1.1.Plac zabaw w Gręblinie
Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa (nawierzchnia gruntowo-trawiasta przy tyrolce, nawierzchnia piaskowa przy sześciokącie wielofunkcyjnym), zakup i montaż urządzeń:
- sześciokąta wielofunkcyjnego składającego się z 6 słupów, ścianki wspinaczkowej, drabinki linowej, zjazdu strażackiego, przeplotni, drążków. Wymiary urządzenia 6,0x6,0 m, wysokość 2,50 m.
- zjazdu linowego – tyrolki. Długość zjazdu 20-25 m wysokość całkowita do 3,0 m .
Wszystkie urządzenia winny być trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcja montażu.
1.2. Plac zabaw w Pelplinie.
Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa: (nawierzchnia gruntowo-trawiasta), zakup i montaż urządzeń:
- zestaw wieloelementowy z dwiema wieżami, zjeżdżalnią, pomostami itp.;
- zabawka sprężynowa typu „busik”;
- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem
- ławki : z oparciem, konstrukcja stalowa z rur ( dopuszcza się stelaże żeliwne) z siedziskami i
oparciem z klepek drewnianych.
Wszystkie urządzenia winny być trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcja montażu.
1.3. Plac zabaw w Małych Walichnowach.
Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa (nawierzchnia gruntowo-trawiasta), zakup i montaż urządzeń:
- urządzenie wielofunkcyjne składające się z wież z dachem dwuspadowym, 2 ślizgów, kociego grzbietu, pomostu linowego. Wymiary urządzenia 5,0x3,0 m. Wysokość 3,0 m.
- huśtawka podwójna o wymiarach około 2,00x3,90 z drewna, z poprzeczka z belki stalowej. Siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym, oraz płaskie z łańcuchem nierdzewnym.
- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem
- ławki szt.3: z oparciem, konstrukcja stalowa z rur ( dopuszcza się stelaże żeliwne) z siedziskami i oparciem z klepek drewnianych.
Wszystkie urządzenia winny być trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcja montażu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw, w zakresie:
- wykonaniu nawierzchni gruntowo – trawiastej;
- montaż urządzeń wielofunkcyjnych.
2) załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie Załącznikiem nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót budowalnych - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw, w zakresie:
- wykonaniu nawierzchni gruntowo – trawiastej;
- montaż urządzeń wielofunkcyjnych - zgodnie Załącznikiem nr 10 do SWZ;
2) załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta w okresie związania ofertą, określonym w rozdziale XVII. Pkt 1 SWZ, powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 19.04.2023 r. do godz. 9:00.
2. Wadium może być wniesione w:
 pieniądzu;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2080 z późn. zm.).
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Miasta i Gminy Pelplin: 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (według potwierdzenia wpływu środków na rachunek).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, z dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp.
5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy, tj. załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że od 15 kwietnia 2022 r. obowiązuje obligatoryjna przesłanka wykluczenia Wykonawców na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W związku z tym do oferty należy złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. W sytuacji braku złożenia
oświadczenia warz z ofertą, wówczas wykonawca zostanie zobowiązany do złożenia tego oświadczenia w trakcie badania
oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.