eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Dostawa używanej koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem dla potrzeb MPGKiM ZBOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa używanej koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem dla potrzeb MPGKiM ZB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450011423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 22

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dat@mpgkim.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-lomza.pl/mpgkim/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgkim_lomza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanej koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem dla potrzeb MPGKiM ZB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7766bfa0-c710-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089574/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup z dostawą koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem dla potrzeb MPGKiM ZB

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143332

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 309450,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem, wyprodukowanej nie później niż w 2011 r. Koparka musi spełniać poniższe wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem i o parametrach wyższych niż opisane. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami został zawarty w Rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kwota na sfinansowanie zamówienia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć wynosi 380.623,50 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11 wynosi 608.850,00 zł brutto.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.