eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w LubuczewieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SŁUPSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 14

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: /59/84 18 510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-366a7e10-cee3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054911/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/747298

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
2. W sytuacjach awaryjnych tj. np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformazakupowa.pl, komunikacja między zamawiającym a wykonawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej przetargi@powiat.slupsk.pl – z zastrzeżeniem, że ofertę wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ (numer postępowania podany na wstępie SWZ).
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarte zostały w specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w rozdziale 26 specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w rozdziale 26 specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.4.2023.VI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” dotyczące budowy jednokondygnacyjnego obiektu amfiteatru, rozumianego jako płasko zadaszoną scenę wraz z zapleczem i rampą w zespole z widownią.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) geodezyjne wytyczenie obiektu;
2) wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych;
3) wykonanie robót fundamentowych;
4) wykonanie konstrukcji ścian nadziemia;
5) wykonanie lekkich konstrukcji słupowo-płytowych;
6) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu;
7) wykonanie robót izolacyjnych;
8) wykonanie schodów wejściowych i rampy dla osób z niepełnosprawnościami;
9) otynkowanie oraz pomalowanie obiektu;
10) wykonanie okładzin ścian;
11) wykonanie podłóg drewnianych;
12) montaż drzwi zewnętrznych;
13) wykonanie trawników dywanowych;
14) montaż siedzisk drewnianych;
15) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie;
16) wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach;
17) wykonanie linii kablowej zasilającej budynek;
18) montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki od nr 9 do nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262520-2 - Roboty murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert za każde kryterium. Łączna ocena oferty jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekroczyć 100 punktów. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po przecinku.
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty został w specyfikacji warunków zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 11 SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, o wartości roboty minimum 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto (roboty wykonane w ramach jednej umowy/kontraktu Zamawiający rozumie jako jedną robotę budowlaną) lub co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu, o wartości roboty minimum 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto (roboty wykonane w ramach jednej umowy/kontraktu zamawiający rozumie jako jedną robotę budowlaną);
b) skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osoby, które będą pełniły funkcje:
• kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
• kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia stawianych dla nich wymogów.
(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia podstaw wykluczenia obejmują odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu obejmują:
a) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 10 ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 10 ust. 2 pkt 4 lit a SWZ;
b) dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 10 ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 10 ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i/lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego zawarty został w specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo składane jest wraz z ofertą.
2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale 12 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następującym zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
b) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
c) trwających dłużej niż 3 dni niekorzystnych warunków atmosferycznych lub ich udokumentowanych skutków, uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem zamówienia (np. przymrozki, deszcze, wichury),
d) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy zamawiającego,
e) zawieszenia robót przez zamawiającego nie z winy wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;
2) ceny, na skutek:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena netto jest stała,
b) odstąpienia zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono,
c) wystąpienia robót wynikających z konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych;
3) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia;
4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych, w tym związanych z uzyskanym przez zamawiającego dofinansowaniem zadania;
5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie;
6) wynikających z przesłanek określonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z poźn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP dopuszcza również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 15%, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/747298, do 14 kwietnia 2023 r., do godziny 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków,
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia - nie później niż w dniu poprzedzającym podpisanie umowy - kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową, opis przedmiotu zamówienia oraz o udzielone przez zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, celem zweryfikowania przez zamawiającego. Kosztorys ofertowy powinien zawierać co najmniej wszystkie pozycje wskazane w pomocniczym przedmiarze robót. Zamawiający zweryfikuje jego poprawność. Kalkulacja ceny ryczałtowej w postaci kosztorysu ofertowego jest podstawą do pomniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie.

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.