eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-ŚródmieścieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001018396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciołka 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eliza.milecka@zozwola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozwola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88d24fea-ceda-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038308/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zozwolasrodmiescie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zozwolasrodmiescie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej. 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja" . 6.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie Zakupowej tj.:
6Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
6.4. Włączona obsługa JavaScript;
6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości
do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc.
8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
8.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Żel do EKG a' 500 g - neutralny ph, bezbarwny
- skład hypoalergiczny
- łatwo rozprowadzający się o odpowiedniej lepkości
- wysokie, punktowe przewodnictwo elektryczne (EKG),
- aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie,
- na każdym opakowaniu: rozmiar, data ważności, nr serii, producent i znak CE, informacje w języku polskim sztuk 25, Żel do USG a' 500 g - umożliwia prawidłowy i niezbędny do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków - wykonany jest na bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej -wykazuje wysoką odporność na wysychanie posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność żelu i brak spływania podczas badania
- posiada neutralny odczyn pH
- wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem)
- posiada niską tłumienność dla fal ultradźwiękowych sztuk 213, Żel do USG Aquasonic a' 1000 g niebieski, bezwonny żel, zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG
Całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach, nie uszkadzający głowic, hipoalergiczny, bakteriostatyczny sztuk 63, Żel do badań Holtera a 250 g -ułatwia prawidłowy kontakt elektrody pomiarowej za skórą, poprawia przewodnictwo skóry, ogranicza zapis artefaktów, wykazuje wysoką odporność na wysychanie, posiada neutralny odczyn pH, nie wykazuje właściwości alergizujących.
Skład: Woda, podłoże, chlorek sodu, środki konserwujące, węglik krzemu sztuk 11, Pasta typu Every (Holter) - przeznaczona do przygotowania skóry pod elektrody jednorazowego użytku
- opakowanie 160g
- na każdym opakowaniu: rozmiar, data ważności, nr serii, producent i znak CE, informacje w języku polskim sztuk 31.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy serwet sterylnych tj. Serweta jałowa 3 warstwowa jałowa z włókniną absorbującą (rozmiar 45x45 ) , nieprzylepna.
Każda serweta musi posiadać na opakowaniu: rozmiar, datę ważności, numerze serii, nazwę producenta, znak CE, informacje w języku polskim sztuk 1200, Serweta sterylna z centralnym otworem 6x8, 2 warstwowa (rozmiar 50x75) - sterylna, z włókniną absorbującą na powierzchni, z folią na stronie tylnej.
Każda serweta musi posiadać na opakowaniu informację o dacie ważności i numer sztuk 280.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wzierniki uszne jednorazowe średnica 2,5 mm dopasowane do otoskopu Alpha+ Mini 3000 op. 100 szt., niesterylne, wykonane z polimeru, bez lateksu, gładkie, zaokrąglone końcówki, Atest CE, z oznakowaniem na każdym opakowaniu op. 320 , Wzierniki uszne jednorazowe średnica 4 mm dopasowane do otoskopu Alpha+ Mini 3000 op. 100 szt.niesterylne, wykonane z polimeru, bez lateksu, gładkie, zaokrąglone końcówki, Atest CE, z oznakowaniem na każdym opakowaniu op. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy,

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku oferty na Pakiet nr 1 :
- zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy) na każdą oferowaną pozycję danego pakietu.
W przypadku oferty na Pakiet nr 2 :
- zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy) na każdą oferowaną pozycję danego pakietu.
W przypadku oferty na Pakiet nr 3 :
- zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy) na każdą oferowaną pozycję danego pakietu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku oferty na Pakiet nr 1 :
- zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy) na każdą oferowaną pozycję danego pakietu.
W przypadku oferty na Pakiet nr 2 :
- zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy) na każdą oferowaną pozycję danego pakietu.
W przypadku oferty na Pakiet nr 3 :
- zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów na każdą oferowaną pozycję danego pakietu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 IX ust. 1 SWZ
- wypełniony i podpisany załącznik nr 2 swz – formularz asortymentowo-cenowy odpowiednio dla pakietu, na który składa się ofertę;
- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ (jeżeli dotyczy);
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:
1) zmiany warunków realizacji umowy, w tym cen jednostkowych asortymentu Towarów,
w przypadku wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub inny kraj lub inwazji innego kraju na Ukrainę lub inny kraj, jeśli sytuacja ta ma wpływ na wykonanie umowy, przy czym nie mogą to być czynniki znane w dniu zawarcia umowy (m. in. takie jak ograniczenia w dostępie do surowców, ograniczenia transportu, ograniczenia przepływu towarów i usług między Polską z następującymi krajami: Ukraina, Rosja (Federacja Rosyjska) i Białoruś, wzrost cen paliw i energii elektrycznej oraz gazu, napływ uchodźców),
2) wydłużenia terminu realizacji umowy z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy,
3) w przypadku wycofania lub zaprzestania produkcji Towaru będącego przedmiotem umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania Towaru lub wycofanie ze stosowania; w takiej sytuacji Strony dopuszczają możliwość dostarczenia innego produktu (towaru) o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową i o tym samym przeznaczeniu, w cenie nie wyższej niż cena brutto Towaru, którego dostawy są przedmiotem umowy; zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika;
4) zakupu nowego towaru w przypadku wprowadzenia na rynek produktu o lepszych parametrach, w cenie nie wyższej niż podana w ofercie (formularzu asortymentowo-cenowym
5) gdy zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
6) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzonych rozwiązań prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zozwolasrodmiescie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.