eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonymOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 913970310

1.5.8.) Numer faksu: 913970314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2b8a9a3-ceca-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039509/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt konkursowy POWR. 02.18.00-IP.01-00-001/20 dostępny samorząd – granty w ramach Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami, w szczególności
składanie zapytań,oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:1) „Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcj

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urzęduje w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 698 494 914, e-mail: iod@pyrzyce.um.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym”
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu platformowego z szybem przeszklonym w budynku Urzędu Miejskiego Pyrzyce. W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się ingerencji w teren zewnętrzny oraz w elewację budynku. Przedmiotowy budynek Urzędu Miejskiego znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków a ponadto znajduje się na terenie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 38 z dnia 22.04.1955r. co oznacza, ze teren ten podlega ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przedmiotowy budynek Urzędu Miejskiego – częściowo odbudowany został zachowany w dobrym stanie technicznym a jego elementy nie budzą niepokojących oznak.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych:
1. Roboty budowlano-montażowe
1.1. Rozbiórki w istniejącym budynku
1.2. Prace ziemne
1.3. Fundamenty
1.4. Konstrukcje żelbetowe
1.5. Stropy
1.6. Platforma dźwigowa
1.7. Roboty wykończeniowe
2. Instalacje elektryczne
2.1. Rozdzielnice w budynku i ich zasilanie
2.1.1. Wewnętrzne linie zasilające
2.1.2. Rozdzielnica RW
2.2. Instalacja odgromowa
2.3. Instalacje elektryczne wewnętrzne- roboty towarzyszące
2.4. Instalacje elektryczne oświetleniowe
2.5. Badania instalacji elektrycznych

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 8 przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
1) koszt zabezpieczenia budowy, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej – jeżeli jest wymagane,
2) ustanowienie kierownika robót budowlanych,
3) dokumentację powykonawczą,
4) koszt energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do realizacji zadania.,
5) utrzymanie ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji,
6) inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca, działający z najwyższą starannością, właściwą profesjonaliście powinien był je przewidzieć.
7) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu – jeżeli jest wymagane,
8) wykonanie pomiarów elektrycznych,
9) uzyskanie dozoru technicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena – najniższa cena brutto 2. przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
1. okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ, tj. w wymiarze 48 miesięcy - 0 pkt.
2. okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy - 30 pkt,
3. okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 12 miesięcy - 40 pkt.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego - 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie rekojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie ustala szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość min. 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),

4) Zdolności techniczne lub zawodowe.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 200.000,00 zł brutto z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w:
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą:
- 1 osoba, jako kierownik budowy, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz
- 1 osoba, jako kierownik robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji elektrycznej

Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (tj. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą a uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (projektanta i kierownika budowy).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym
postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane
oświadczenia / dokumenty do oferty. Na
podstawie art. 125 ust. 1ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – Załącznik numer 3 do SWZ
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 4 do SWZ.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.(załącznik nr 3A do SWZ)
Dowodami są poświadczenia (referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
W przypadku, gdy Wykonawca składa inne dokumenty niż poświadczenia (referencje), zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.
4) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie:
- jedna osoba, jako kierownik budowy, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ.
- jedna osoba, jako kierownik robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznej, zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ.
5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,


6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 14.04.2023r. do godz.10:00
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Ustawy, tj.:
1. pieniądzu
2. gwarancjach bankowych,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zmianami).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu:
Wadium: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym”
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.- zgodnie z art. 97 ust. 5 Ustawy,.3. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w
jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium
Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b)
oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji.
W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako
zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
7. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie,
zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 98 Ustawy.
W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagalne jest załączenie do oferty oryginalnego
dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia.
12. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ - część VIII. Wymagania dotyczące wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisane w rozdziale XVI. SWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.