eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Oczyszczenie wyrobiska we wsi Hryniewicze Małe - Gmina Bielsk PodlaskiOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Oczyszczenie wyrobiska we wsi Hryniewicze Małe - Gmina Bielsk Podlaski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bielsk Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659007

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 46

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 730 68 51

1.5.8.) Numer faksu: 85 730 20 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bielskpodlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielskpodlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oczyszczenie wyrobiska we wsi Hryniewicze Małe - Gmina Bielsk Podlaski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28e98596-ced2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018064/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Oczyszczenie wyrobiska we wsi Hryniewicze Małe - Gmina Bielsk Podlaski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bielskpodlaski.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Bielsk Podlaski https://bielskpodlaski.logintrade.net
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem https://bielskpodlaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Link do Platformy przetargowej: https://bielskpodlaski.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem: https://bielskpodlaski.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie ,,pdf” zaleca się podpis z formatem PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż ,,pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES,
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
-dla dokumentów w formacie ,,pdf” lub ,,xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż ,,pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym,
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
-wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml”

Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Bielsk Podlaski https://bielskpodlaski.logintrade.net:

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
-Google Chrome
-Mozilla Firefox
-Opera
Pozostałe wymagania techniczne:
-dostęp do sieci Internet
-obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
-włączona obsługa JavaScript
-zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 Kb/s
Zainstalowany Acrobat Reader
Zainstalowane środowisko uruchomienia Java-Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: ,,pdf”.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty na Platformę Przetargową.
Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie Przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, siedziba Urząd Gminy Bielsk Podlaski, gmina@bielskpodlaski.pl, tel. 85 730 68 51
2. inspektor ochrony danych osobowych: iod_ug_bielsk_podlaski@podlaskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Oczyszczenie wyrobiska we wsi Hryniewicze Małe - Gmina Bielsk Podlaski” znak sprawy IGK.271.11.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej „uPzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją archiwalną;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. Administrator danych informuje, że Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: m.in.:
a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego - obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami;
b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie wyrobiska na działce o nr ewidencyjnym 87/1 obręb Hryniewicze Małe, Gmina Bielsk Podlaski z zalegających odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01. Przedmiot zamówienia obejmuje: wybranie odpadów z wyrobisk, oddzielenie wydobytych odpadów z piasku, załadunek na środki transportu, transport z miejsca załadunku do zakładu unieszkodliwiania, przekazanie odpadów do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia i wpisy, potwierdzenie Zamawiającemu przekazania odpadów do unieszkodliwienia, wyrównanie terenu po wybranych odpadach.
Szacunkowa ilość odpadów na działce o nr ew. 87/1 obręb Hryniewicze Małe – 170 Mg
Łączna minimalna ilość odpadów do usunięcia i zagospodarowania – 170 Mg
W przypadku, gdy ilość faktycznie usuniętych odpadów przewyższy łączną szacunkową ilość odpadów wskazanych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa dla ceny (C) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny minimalnej do ceny oferty badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium i pomnożenie przez 100.
Wartość punktowa dla terminu realizacji zamówienia (Trz) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku najkrótszego terminu realizacji zamówienia do terminu realizacji zamówienia w ofercie badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium i pomnożenie przez 100.
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.)

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący określonej działalności gospodarczej lub zawodowej musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie,
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na usunięciu odpadów o masie co najmniej 120 Mg i wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (realizowaną w ramach jednego zamówienia). Poprzez sformułowanie ,,usunięcie odpadów” Zamawiający rozumie: usunięcie oraz zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku.

Uwaga:
W przypadku Wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona, łączna ilość usuniętych odpadów (rozliczonych na dzień składania ofert) nie może być mniejsza niż 120 Mg, a ich wartość nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie,
c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści.

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów, udostępniających te zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1 Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasób o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – załącznik nr 5 do SWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich).
5.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem jego złożenia.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1 zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).
6.2 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz) wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz oferta załącznik nr 1 do SWZ, Pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile z upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu (jeżeli dotyczy Wykonawcy), Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystawiony przez upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza.
W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z opisem działu VI SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasób o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale IX SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w dziale IX od pkt 6.1 do pkt 6.2 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w dziale VI SWZ.
2). dokumenty i oświadczenia o których mowa w dziale IX pkt. 5.1, pkt 5.2 składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza wypadkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada oraz zmiany stawki podatku VAT,
3) W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) wystąpienia stanu niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1520 z późn. zm.),
d) wystąpienia niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2309),
e) rozwiązania firmy Wykonawcy,
f) ogłoszeniu upadłości,
g) ogłoszeniu likwidacji,
h) zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
i) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
j) utracie przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa.
k) zajęciu, obciążeniu lub zabezpieczeniu majątku Wykonawcy, gdy takie obciążenie lub zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie umowy,
l) zmianie rachunku bankowego Wykonawcy.
2. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1-3 jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bielskpodlaski.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.