eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › "Świadczenie usług konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu "Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny" RPO WSL 9.2.5."Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu
„Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.„

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324349657

1.5.8.) Numer faksu: 324740146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu
„Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.„

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d8290c3-d282-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Jastrzębie- Zdrój- Miasto Rodziny"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ops.jastrzebie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl//
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/
3) https://www.ops.jastrzebie.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. (zalecany.pdf). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym:
1) Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows, MacOS lub Linux – z aktualnym wsparciem producenta
2) przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome - w najnowszej dostępnej wersji
3) założony profil zaufany w systemie ePUAP ( rekomendowany dodatkowy profil firmowy)
4) podpis elektroniczny
a) certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES –pozostałe formaty),
b) profil zaufany
c) e-dowód .
UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
6. Dane postępowania można wyszukać wg ID postępowania lub numerem Ogłoszenia BZP na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcje” Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem Ogłoszenia BZP , ID postępowania.
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Halina Hanzlik-Grabiec
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@ops.jastrzebie.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): A) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), (zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2),zwanego dalej: „RODO”:
l) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju, adres siedziby administratora: ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie- Zdrój – zwany dalej w treści niniejszej klauzuli „zamawiającym”.
Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 , e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: iodo@ops.jastrzebie.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie przepisów prawa - w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty:
1.Ustawowo upoważnione do uzyskania dostępu do dokumentacji postępowania.
2.W przypadku współfinansowania zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej, tj. Zarządowi Województwa Śląskiego.
3. Zamawiający powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podmiotów. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność zamawiającego od strony technicznej.
5)Dane osobowe będą przechowywane przez okres i w sposób oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
6)Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, zawarcia umów i ich dalszej realizacji. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie złożonej oferty i zawarcie umów.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Prawa osoby, której dane dotyczą:
1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych.
2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych
3.Na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
4.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2,gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy RODO.
9) Ponadto informujemy, że osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
11) Zamawiający informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): B) Realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) (dalej: PZP) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy PZP:
1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.ZP.260.2.2022.JMR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych- konkurs.
2.Wykonawca zapewni przeprowadzenie usług w następującym zakresie:
1) Zrealizowanie indywidualnych konsultacji z dziećmi/młodzieżą ustalonych z tygodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego.
2) Szacunkowa minimalna liczba dzieci/młodzieży objętej konsultacją psychiatryczną- 30 osób.
3) Okres realizacji zamówienia do 31.12.2022 r.
3.Do zakresu wykonywanych czynności wchodzą w szczególności:
a) diagnostyka psychiatryczna w oparciu o wywiad, obserwację,
b) ocena poziomu rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży m. in. w sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej,
c) udzielanie porad psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i ich rodzin,
d) leczenie farmakologiczne,
e) monitoring przebiegu leczenia,
f) psychoedukacja.
4. Do obowiązków Wykonawcy dodatkowo należeć będzie:
1) Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego
i przekazanie całej dokumentacji Zamawiającemu:
 prowadzenie sprawozdań ze zrealizowanych konsultacji zawierających informacje:
o dacie i godzinach konsultacji psychiatrycznej, danych uczestnika tj. (imię i nazwisko, adres, nr pesel), liczbie zrealizowanych w danym dniu godzin,
 zebranie od rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika konsultacji, podpisanych potwierdzeń
zrealizowanych konsultacji dla jego dziecka/podopiecznego (rejestr konsultacji).
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu, na wskazany adres e-mail, w terminie do 5-tego każdego miesiąca sprawozdanie za miesiąc oraz rejestr konsultacji, po którego zatwierdzeniu Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia rachunku/faktury. 2) Realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi;
3) Ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;
4) Utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich
zaistniałych problemach;
5) Przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur,
standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
6) Odpowiadanie na ewentualne pytania w przypadku kontroli realizacji zadania przez instytucje
zewnętrzne bądź Zamawiającego;
5. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:
1) udostępnienie Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów będących w jego posiadaniu,
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
2) ustalenie z Wykonawcą szczegółowego harmonogramu realizacji usługi, konkretnych terminów oraz liczby i rodzaju uczestników, dla których Wykonawca przeprowadzi usługę,
3) rekrutacja uczestników na konsultacje,
4) zapewnienie miejsca – pokoju (gabinetu) do realizacji usługi a także podstawowych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia usługi.
6. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
7. Konsultacje odbywać się będą w wybrane dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. dostosowanych do potrzeb uczestników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub gabinecie wskazanym przez Wykonawcę na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
8. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Jastrzębie –Zdrój Miasto-Rodziny", którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój mających na celu wsparcie na rzecz dzieci i rodziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia w czasie trwania umowy Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie w/w usług, wybranego w ramach niniejszego postępowania, zamówienia (zamówień), które będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W takim przypadku udzielenie dodatkowego zamówienia następować bezie w drodze zmiany umowy, przy czym stawka za jeden kilometr nie będzie wyższa niż wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą na podstawie złożonej oferty (art. 214 ust. 1 pkt 7)

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena 60 pkt
Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40 pkt
Razem 100 pkt
2. W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt.
3. W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + A
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
A – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia „
4. Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena – C
1) Cena ( cena jednostkowa zł/km)- 60 pkt
C= (Najniższa cena jednostkowa / Cena jednostkowa badanej oferty) x 60 pkt
B. Kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia”- A- 40 pkt
Kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia”- Punktacji podlegać będzie posiadanie dodatkowo szkoleń/warsztatów/konferencji/ seminariów w zakresie psychiatrii potwierdzonych certyfikatem ukończenia w okresie ostatnich trzech lat: A- 40 pkt
a. Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat odbył 5 i więcej szkoleń/warsztatów/konferencji/ seminariów: 40 pkt
b. Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat odbył 4 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 30 pkt
c. Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat odbył 3 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 20 pkt
d. Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat odbył 2 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 10 pkt
e. Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat nie odbył żadnego szkolenia/warsztatu/konferencji/seminaria : 0 pkt
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą:
- wykształcenie wyższe medyczne o specjalizacji psychiatria dziecięcy/psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej/psychiatrii dzieci i młodzieży.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą:
- wykształcenie wyższe medyczne o specjalizacji psychiatria dziecięcy/psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej/psychiatrii dzieci i młodzieży.
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dziecięcej/ psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej/psychiatrii dzieci i młodzieży.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem Zamówienia.

Na spełnienie powyższych wymogów Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków udziału w postępowaniu wedle załącznika nr 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez Wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.