eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Usługi ochrony osób i mienia Akademii Nauk Stosowanych w TarnowieOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony osób i mienia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48146316500

1.5.8.) Numer faksu: +48146316600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ans@anstar.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://anstar.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony osób i mienia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58365daa-d205-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ans_tarnow/611680

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: Platforma Zakupowa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.
Szczegółowe informacje są określone w Rozdziale 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje są określone w Rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K-dzpz/382-4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia tj. obiektów oraz terenu wokół obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy (od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2024 roku) w wymiarze około 1488 roboczogodzin/miesiąc, 35712 roboczogodzin/24 miesiące umowy, (38688 roboczogodzin z prawem opcji). Ochrona obejmuje:
1) Budynek A – budynek główny – zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 6284m2, pod częścią budynku znajdują się piwnice z pomieszczeniami gospodarczymi i barem, na parterze, I, II piętrze i poddaszu użytkowym znajdują się sale dydaktyczne, pracownie komputerowe, pomieszczenia administracyjne i hotel. Budynek A będzie objęty przez całą dobę nadzorem grupy interwencyjnej wzywanej w godzinach od 6.00 do 22.00 przez pracownika zamawiającego obsługującego portiernię a w godzinach od 22.00 do 6.00 przez system alarmowy.
2) Budynek B - pawilon dydaktyczno-biblioteczny - zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 3089m2, na parterze znajdują się laboratoria chemiczne i sale wykładowe, na I piętrze biblioteka, czytelnia komputerowa, sale ćwiczeń i pomieszczenia administracyjne. Budynek B będzie objęty przez całą dobę nadzorem grupy interwencyjnej wzywanej w godzinach od 6.00 do 22.00 przez pracownika zamawiającego obsługującego portiernię a w godzinach od 22.00 do 6.00 przez system alarmowy.
3) Budynki C i D - Centrum Nowoczesnych Technologii Instytut Politechniczny - zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 6727m2, w skład obiektu wchodzi czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny (C) oraz dwukondygnacyjny pawilon laboratoryjny (D). W obiekcie znajdują się sale wykładowe, sale ćwiczeń, pracownie komputerowe, laboratoria i pomieszczenia administracyjne. Budynki C i D objęte będą dozorem i ochroną przez jednego pracownika ochrony od godziny 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu (496 roboczogodzin/miesiąc). Budynek C i D będzie objęty przez całą dobę nadzorem grupy interwencyjnej wzywanej w godzinach od 6.00 do 22.00 przez pracownika ochrony a w godzinach od 22.00 do 6.00 przez system alarmowy.
4) Budynki E, F i G - Instytut Ochrony Zdrowia - zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, w skład obiektu wchodzi hala sportowa z dwukondygnacyjnym zespołem sportowo–rekreacyjnym i garażem podziemnym na 90 miejsc parkingowych (E), pływalnia (F), czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny (G) o łącznej powierzchni użytkowej 13245,39m2. W obiekcie znajdują się sale sportowe, pomieszczenia rekreacyjne, pływalnia, sale wykładowe, sale ćwiczeń i pomieszczenia administracyjne. Budynki E, F objęte będą dozorem i ochroną przez jednego pracownika ochrony całodobowo przez 7 dni w tygodniu (744 roboczogodziny/miesiąc). Budynki E, F i G będą objęte przez całą dobę nadzorem grupy interwencyjnej wzywanej przez pracownika ochrony, pracownika zamawiającego obsługującego portiernię w budynku G lub przez system alarmowy.
5) Budynek Domu Studenta - zlokalizowany przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 4262m2, w skład obiektu wchodzi budynek czterokondygnacyjny wraz z terenem o powierzchni 0,4776ha. W obiekcie znajdują się pokoje dla studentów, pokoje dla gości hotelowych, świetlica, kuchnie ogólnodostępne, palarnia, pomieszczenia administracyjne oraz piwnice, w których znajduje się klub studencki, pralnia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i stolarnia. Dom Studenta objęty będzie dozorem i ochroną przez jednego pracownika ochrony przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 22.00 do 6.00. (248 roboczogodzin/miesiąc). Dom Studenta będzie objęty przez całą dobę nadzorem grupy interwencyjnej wzywanej w godzinach od 6.00 do 22.00 przez pracownika zamawiającego obsługującego portiernię a w godzinach od 22.00 do 6.00 przez pracownika ochrony.
6) Teren wokół budynków A, B, C, D, E, F, G – przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie wraz z powierzchnią zabudowy wynosi 4,74 ha. Teren w około 90% jest objęty monitoringiem.
7) Ochrona imprez masowych organizowanych przez Uczelnię, np. noc naukowców, mecz piłki siatkowej, realizowana przez dodatkowych pracowników ochrony niewymienionych w punktach od 1 do 5 na warunkach przetargu (do 5 wydarzeń w roku).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji - Zamawiający ze względu na charakter prowadzonej działalności przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (wartość zamówienia ustalana jest odpowiednio do brzmienia art. 441 Pzp) czyli zwiększenia liczby roboczogodzin usług ochrony – maksymalnie o 2976 roboczogodzin dodatkowo w okresie obowiązywania umowy tj. przez okres 24 miesięcy od 1.06.2022r do 31.05.2024r. Z prawem opcji całkowita liczba godzin w ramach umowy nie może przekroczyć 38688 roboczogodzin. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji do ochrony budynków A, B i G w godzinach od 6.00 do 22.00. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w umowie, nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Warunkiem uruchamiania prawa opcji jest złożenie oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy, dotyczącego realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
- posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021 poz.1995 z póź. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: − Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SWZ.
− Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SWZ.
− Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 4 do SWZ.
− Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ.
− Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SWZ.
− Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z póź. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
− KRS, CEDIG w celu weryfikacji osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.
− Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: − aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021 poz. 1995 z póź. zm.),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy i warunki jej wypowiedzenia określa Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.