eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › "Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2022"Ogłoszenie z dnia 2022-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polna 12

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172421181

1.5.8.) Numer faksu: 172421181

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdplezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdplezajsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c4b4f89-c062-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024640/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_lezajsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_lezajsk, zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ), w których zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@zdplezajsk.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ), w których zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/edit
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na strony https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_lezajsk
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2247).

Zalecenia:
• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf
• W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów .zip, 7Z
W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_lezajsk w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane).
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@zdplezajsk.pl.
11.3.3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w pkt 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku, z siedzibą ul. Polna 12, 37 – 300 Leżajsk, telefon/fax 17 242 11 81
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Leżajsku jest Pani Małgorzata Stachura, email: iod@starostwo.lezajsk.pl;
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w pkt 3.1, prowadzonym w trybie określonym w pkt 2 SWZ.
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp. przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
• Wykonawcy nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Szczegóły dotyczące RODO zawarte są w pkt 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Szczegóły dotyczące RODO zawarte są w pkt 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.231.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (156 ton mieszanki mineralno - asfaltowej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria:
• Cena – 80 pkt
• Doświadczenie kierownika budowy– 20 pkt
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %). W przypadku kryterium „Cena”(C) - oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:
C = [ Cmin: Co] x 80 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” (D)
Kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” (D) będzie rozpatrywane na podstawie wykazanego doświadczenia zawodowego Kierownika budowy „branży drogowej”, tj. ilości zadań polegających na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie dróg publicznych klasy technicznej min. L, którymi kierował (prowadził/ukończył) proponowany Kierownik budowy.
D:
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Dla części nr 1:
za wykazanie doświadczenia Kierownika budowy polegającego na prowadzeniu
i ukończeniu na stanowisku Kierownika budowy min.:
- 2 zadań polegających na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie
lub remoncie dróg publicznych klasy technicznej min. L o wartości min. o wartości min. 20 000,00 zł każde – 10 pkt
- 3 i więcej zadań polegających na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie dróg publicznych klasy technicznej min. L o wartości min. 20 000,00 zł każde – 20 pkt

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu posłużył się tą samą kadrą techniczną dla więcej niż jednej części oraz powyższa kadra techniczna może wykazywać to samo (jedno) doświadczenie dla więcej niż jednej części, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki jednocześnie dla każdej z części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 pkt;
W przypadku niewskazania lub wskazania doświadczenia kierownika budowy polegającego na prowadzeniu i ukończeniu jednego z wyżej opisanych zadań, Zamawiający przyjmie, że wskazana osoba spełnia jedynie minimalne warunki dotyczące posiadania określonych uprawnień i doświadczenia (warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej – pkt 6.1.4 instrukcji dla wykonawców rozdz. I SWZ – kadra techniczna) i przyzna w tym kryterium dla danej osoby 0 pkt;
Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień dotyczących wykazu osób, o którym mowa w pkt 8.6 niniejszej Instrukcji i w rezultacie prowadzić to będzie do zmiany Kierownika budowy, to w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” oferta otrzyma zero punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie kierownika budowy”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy przy użyciu grysów i emulsji dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (127 ton grysów i emulsji asfaltowej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria:
• Cena – 80 pkt
• Doświadczenie kierownika budowy– 20 pkt
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %). W przypadku kryterium „Cena”(C) - oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:
C = [ Cmin: Co] x 80 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” (D)
Kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” (D) będzie rozpatrywane na podstawie wykazanego doświadczenia zawodowego Kierownika budowy „branży drogowej”, tj. ilości zadań polegających na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie dróg publicznych klasy technicznej min. L, którymi kierował (prowadził/ukończył) proponowany Kierownik budowy.
D:
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Dla części nr 2:
za wykazanie doświadczenia Kierownika budowy polegającego na prowadzeniu
i ukończeniu na stanowisku Kierownika budowy min.:
- 2 zadań polegających na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie
lub remoncie dróg publicznych klasy technicznej min. L o wartości min. o wartości min. 45 000,00 zł każde – 10 pkt
- 3 i więcej zadań polegających na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie dróg publicznych klasy technicznej min. L o wartości min. 45 000,00 zł każde – 20 pkt

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu posłużył się tą samą kadrą techniczną dla więcej niż jednej części oraz powyższa kadra techniczna może wykazywać to samo (jedno) doświadczenie dla więcej niż jednej części, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki jednocześnie dla każdej z części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 pkt;
W przypadku niewskazania lub wskazania doświadczenia kierownika budowy polegającego na prowadzeniu i ukończeniu jednego z wyżej opisanych zadań, Zamawiający przyjmie, że wskazana osoba spełnia jedynie minimalne warunki dotyczące posiadania określonych uprawnień i doświadczenia (warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej – pkt 6.1.4 instrukcji dla wykonawców rozdz. I SWZ – kadra techniczna) i przyzna w tym kryterium dla danej osoby 0 pkt;
Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień dotyczących wykazu osób, o którym mowa w pkt 8.6 niniejszej Instrukcji i w rezultacie prowadzić to będzie do zmiany Kierownika budowy, to w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” oferta otrzyma zero punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie kierownika budowy”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• Zamawiający nie określa.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
• Zamawiający nie określa.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
• Zamawiający nie określa.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający ustanawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
a) doświadczenie zawodowe – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał /zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej):

w przypadku składania oferty na część nr 1:
minimum trzy zamówienia (roboty budowlane), o wartości min. 20 000,00 zł każde, porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. remont dróg publicznych klasy technicznej min. L w technologii „mieszanką mineralno-asfaltową”. Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. referencjami, poświadczeniem, protokołem zdawczo - odbiorczym lub innym równoważnym dokumentem (wg proponowanego załącznika nr 3 do SWZ);

w przypadku składania oferty na część nr 2:
minimum trzy zamówienia (roboty budowlane), o wartości min. 45 000,00 zł każde, porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. remont dróg publicznych klasy technicznej min. L w technologii „emulsją asfaltową i grysami”. Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. referencjami, poświadczeniem, protokołem zdawczo - odbiorczym lub innym równoważnym dokumentem
(wg proponowanego załącznika nr 3 do SWZ).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki odrębnie jednocześnie dla każdej z części, na którą składa ofertę.

b) potencjał techniczny - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min.:

w przypadku składania oferty na część nr 1:
- samochodem do transportu mieszanki - 1 szt,
- walcem drogowym 1,6 t - 1 szt,
(wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ);
• w przypadku składania oferty na część nr 2:
- remonterem - 1 szt,
(wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ);

c) kadra techniczna - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min.:
• Kierownikiem Budowy – (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej
z minimalnym doświadczeniem - 2 lata (ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia uprawnień budowlanych o specjalności drogowej)
- (wg proponowanego załącznika nr 5 do SWZ);

* Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia obowiązków kierownika budowy dla obu części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wzywał do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie
z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. c) SWZ (wg proponowanego załącznika nr 5 do SWZ).

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. a) SWZ (wg proponowanego załącznika nr 3 do SWZ);
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (zgodnie z warunkiem określonym
w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ (wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ);

UWAGA:
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa w ppkt 2) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
• Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ppkt 2), liczy się wstecz od dnia:
- w którym upływa termin składania ofert;
- złożenia podmiotowego środka dowodowego, w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 uPzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 ROZDZIAŁU I do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
• oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 ROZDZIAŁU I SWZ;
• zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 9 ROZDZIAŁU I SWZ (jeżeli dotyczy);
• oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, - załącznik nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy).
• dowód wniesienia wadium (jeśli Zamawiający wymaga wadium);
• dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
• W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
• Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
Jeśli dotyczy - zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 - 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).
Część 2 - 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto 00/100).

Szczegóły dotyczące terminu, formy i sposobu wniesienia wadium zawarte są w punkcie 14 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 ROZDZIAŁU I SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Pełnomocnik pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, określonym w ROZDZIALE II SWZ.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone we wzorze umowy zgodnie ROZDZIAŁEM II SWZ oraz art. 455 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych we wzorze umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp. z których będzie wynikać konieczność zmiany umowy.
Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany istotne powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_lezajsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.