eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Prace konserwatorskie i prace restauratorskie nagrobków kwatery rodziny Zawadzkich na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie na LitwieOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace konserwatorskie i prace restauratorskie nagrobków kwatery rodziny Zawadzkich na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie na Litwie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369021810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Madalińskiego 101

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-549

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@polonika.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polonika.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e91ccd18-a7f8-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju polskim dziedzictwie kulturowym oraz prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace konserwatorskie i prace restauratorskie nagrobków kwatery rodziny Zawadzkich na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie na Litwie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e91ccd18-a7f8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074135/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace konserwatorskie i prace restauratorskie nagrobków kwatery rodziny Zawadzkich na cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Litwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124922

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDzG/251/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nagrobkach kwatery rodziny
Zawadzkich na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła zw. Słonecznym na Antokolu w Wilnie na Litwie.
2. Podstawowym celem planowanych prac konserwatorskich i prac restauratorskich będzie techniczne zabezpieczenie
obiektu, a także przywrócenie walorów estetycznych i wartości historycznej.
3. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich i prac restauratorskich określa:
1) Program prac konserwatorskich nagrobków. Kwatera rodziny Zawadzkich na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokolu
w Wilnie na Litwie; Tłumaczenie ww programu na język litewski: Zavadskių (Zawadzcy) giminės kapavietės Šv. Petro ir
Povilo kapinėse antakalnyje (Vilnius, Lietuva) Konservavimo darbų programa;
2) Przedmiar,
- stanowiące załączniki do wzoru Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 238.971,77 zł brutto i udostępnił tę informację w dniu 23.03.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną 687.822,11 zł. brutto.

Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny złożonej oferty. Zamawiający, zatem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 687822,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 687822,11 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.