eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krapkowice › Przebudowa stadionu w Otmęcie - etap IOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa stadionu w Otmęcie - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774466835

1.5.8.) Numer faksu: 774466888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: f.bielec@krapkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa stadionu w Otmęcie - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12153a2e-d1cb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016972/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Przebudowa stadionu w Otmęcie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.krapkowice.pl/11985/2737/przebudowa-stadionu-w-otmecie-etap-i-bzp271112022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
1.1 przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.2 ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
1.3 poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. w formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związania z postępowaniem.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
9.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika"dostępnej na stronie:
https;//miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, e-mail: umig@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 800, fax 77 44 66 888;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krapkowice jest Pani Agnieszka Kaczmarczyk, kontakt: adres e-mail iod@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 874*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stadionu w Otmęcie – etap I” nr BZP.271.11.2022/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia: jest „Przebudowa stadionu w Otmęcie- etap I”
Obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym prawomocnej decyzji od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie prac budowlanych oraz wykonanie robót budowalnych związanych z budową przyłącza remontem pomieszczeń oraz wykonaniem oświetlenia boiska i monitoringiem całości zamierzenia.

Zadanie obejmuje:
Etap projektowy
1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Etap prac budowlanych
1) Budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową istniejących schodów do budynku na poz. +0,8m nad poziomem otaczającego terenu.
2) Przebudowa pomieszczeń w budynku szatni na toaletę dla osób niepełnosprawnych.
3) Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych na terenie dz. nr 11 zasilanego z przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego w budynku szatni (minimum 6 punktów oświetleniowych, natężenie oświetlenia na płycie boiska minimum 200 lm).
4) Wykonanie instalacji monitoringu na terenie boisk sportowych oraz basenu kąpielowego znajdujących się na działce nr 11.
5) Wymiana istniejącego przyłącza elektroenergetycznego na zasadach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi w tym zakresie (do granicy działki nr 11)
6) Wykonanie odcinka tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków (do granicy działki nr 11) – zgodnie z trasą określoną w załączniku nr 11 do niniejszej SWZ.

Ponadto w ramach w/w robót należy skalkulować:
Tablicę informacyjną/pamiątkową dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wym. 80 cm x 120 cm, zgodnie z Zasadami oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 czerwca 2018 r., dostępnymi na stronie internetowej: https://rpo.opolskie.pl/?p=30362 t(strona na której dostępne są: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności” oraz „Karta wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”)
Szczegółowy zakres został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający skrócił długość wykonania przyłącza kanalizacyjnego w tym etapie jedynie do odcinka od pompowni do granicy działki nr 11).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwaranca w miesiącach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1nie podlegają wykluczeniu,
1.2spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.Określenie warunków udziału w postępowaniu:
2.1zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.2uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.3sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

2.4 zdolność techniczna lub zawodowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

2.4.1 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego.
Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy: po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z art.12 ust.2 lub 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2020r. poz.1333 z póź.zm) zwanej dalej „Prawem budowlanym”, dla każdego zakresu uprawnień:
a) uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w razie potrzeby Wykonawca będzie dysponował specjalistami z innych branż),
b) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji spośród wskazanych powyżej osób, pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych.
W. w osoby muszą być wpisane na listę członków we właściwej Izbie Inżynierów.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zmawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2.2odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z wykonawców.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 1, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 3.2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 wykaz robót budowlanych: wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. załącznika nr 6 do SWZ.
1.2 wykaz osób: skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg. załącznika nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty.
3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin na jaki została zawarta owa umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
5. Każdy wykonawca z osobna nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109
ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust.4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej wykonawcy w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,
2) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, lub skażeń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem/wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia opisanych przeszkód.
3) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wówczas termin realizacji umowy zostanie przesunięty o czas trwania przeszkody,
4) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust. 3 i 4 art.455 ustawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 10 o normy czasu przewidziane w KNR, a w razie braku tych norm - w KNNR określonych dla robót stanowiących podstawę sporządzania aneksu do umowy.
4. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 30 listopada 2022r. – z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej zgody na realizację inwestycji - w terminie do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.