eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy PowidzOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Powidz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POWIDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 29 Grudnia 24

1.5.2.) Miejscowość: Powidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632776272

1.5.8.) Numer faksu: 632276272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@powidz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powidz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Powidz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db56ca58-bf15-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007478/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa infrastruktury turystyczno sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Powidz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129437

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ORG-ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Powidz obejmuje:
1) Budowę kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie wraz z infrastruktura towarzyszącą,
Zakres obejmuje:
 budowę czterech boisk do siatkówki plażowej oraz opcjonalnie badmintona, tenisa plażowego, bule,
 budowę jednego boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną plażową, w piłkę ręczną plażową (możliwość wyznaczenia dwóch boisk w układzie poprzecznym),
 budowę nawierzchni z betonowej kostki brukowej pod kontenery i opaskę boiska wielofunkcyjnego,
 budowę ogrodzenia z bramą i piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym,
 oświetlenie boisk,
 wykonanie przyłączy wodociągowych,
 wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 wyposażenie kompleksu w prefabrykowane kontenery - 3 szt.
 wyposażenie terenu w altanę drewnianą - 9,00m2,
 wyposażenie terenu w stół do do Teqball’a,
 roboty towarzyszące tj. roboty ziemne, likwidacja kolizji z istniejącymi kablami eN.
 odtworzenie zieleni – trawniki.

2) Budowę dwóch pomostów przy Łazienkach w Powidzu,
Budowa dwóch pomostów rekreacyjnych stałych na jeziorze Powidzkim na działce nr 814/4 w rejonie Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki w kształcie litery .L. o szerokości 2,0÷2,7 m i długości całkowitej 46,0 m każdy, w tym o długości segmentu prostopadłego do linii brzegu wynoszącej 32,0 m i segmentu równoległego do brzegu o długości 14,0 m.
Zakres obejmuje:
− wykonanie dwóch nowych pomostów o konstrukcji drewnianej,
− uporządkowanie terenu robót.
Podstawowe parametry techniczne:
− klasa techniczna budowli pozaklasowy
− ilość 2 szt.
− kształt litera .L.
− długość całkowita 46,0 m
- odcinek prostopadły do brzegu 32,0 m
- odcinek równoległy do brzegu 14,0 m
− szerokość pokładu 2,00 m
− szerokość z balkonikami widokowymi 2,70 m
− rzędna góry (pokładu) 98,85 m n.p.m.
− rzędna spodu konstrukcji 98,52 m n.p.m.
− konstrukcja drewniana łączona za pomocą śrub i wkrętów

3) Budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Charbinie.

Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16mx8m.
Wykonanie boiska do siatkówki plażowej polegać będzie na wykorytowaniu na głębokości 45 cm i powierzchni 308 m2 ziemi, ułożeniu na całej wykorytowanej powierzchni agrowłókniny (dwie warstwy) oraz wykonaniu na tak przygotowany podłożu nawierzchni boiska z piasku drobnoziarnistego płukanego, obsadzenia słupków i lin wyznaczających strefę gry.
Urobek ziemi zostanie rozplantowany po terenie działki i obsiany trawą.


3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do 6, 10, 11 do SWZ. ( uwaga do dokumentacji projektowej zadania Budowa boiska sportowego w Charbinie: boisko jest częścią dokumentacji obejmującą również budowę świetlicy w Charbinie – zadanie już wykonane, w ramach obecnego postepowania tej części należy wykonać boisko do siatkówki plażowej)
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy
3.12. Pozostałe informacje, dotyczące OPZ:
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
1) Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu budowy planu BIOZ.
2) Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB.
3) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
4) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy.
5) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).
6) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione.
7) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia.
8) Opracowanie i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
9) Dodatkowe informacje dot. zadania 3.1. pkt2)
a) Zgodnie z punktem II.2. oraz II.3.5. projektu budowlano-wykonawczego wymiary stężeń krzyżowych wynoszą 12x8x260, natomiast zgodnie z rysunkiem nr 4 wymiary stężeń krzyżowych wynoszą 12x8x230.

Stanowisko Zamawiającego :Wymiary stężeń krzyżowych wynoszą 12x8x260.
b) Zgodnie z punktem II.3.5. projektu budowlano-wykonawczego ilość krokwi sosnowych wynosi 8 sztuk, natomiast zgodnie z rysunkiem nr 4 ilość krokwi wynosi 16 sztuk.
Stanowisko Zamawiającego: Ilość krokwi wynosi 16 sztuk.
c) Zamawiający dopuszcza zamianę pali modrzewiowych na pale dębowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 28.03.2023r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.899.810,96 zł brutto. W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty.Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1990026,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3270705,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.