eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Wymiana opraw sodowych na oprawy LED na terenie Gminy Ożarów MazowieckiOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana opraw sodowych na oprawy LED na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 731 32 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 722 18 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ozarow-mazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana opraw sodowych na oprawy LED na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-602f7ccb-cd3c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056920/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Wymiana opraw sodowych na oprawy LED na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-602f7ccb-cd3c-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 9 SWZ.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowo w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowego odwzorowania i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), dalej w treści jako: ,,rozporządzenie’’ oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415)
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania, (o ile dotyczy)
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy jest Zamawiający.

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.

4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw sodowych na oprawy LED na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

2. Obszary montażu opraw LED na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki:
- ul. Żyzna
- ul. Święcicka
- ul. Strzykulska
- ul. Poniatowskiego
- ul. Mickiewicza
- ul. Duchnicka
- ul. Lipowa

3. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany opraw oświetleniowych z sodowymi źródłami światła na wybranych ulicach gminy, na oprawy w technologii LED w tym w szczególności:
a) Wymianę opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce – 350 szt.
( w tym: Opraw ulicznych LED według projektu o mocy 35W dla dróg Gminnych – 198 szt., Opraw ulicznych LED według projektu o mocy 50W dla dróg Powiatowych – 64 szt., Opraw ulicznych LED według projektu o mocy 50W dla dróg Wojewódzkich – 88 szt. )
b) Wymianę przewodów YKY 3x2,5mm2 750V do opraw oświetleniowych – wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m odcinki 4,5m przewodu – 400 mb.
c) Wymianę konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN – zabezpieczenie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkładką 4A) – 350 szt.
d) Wymianę konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN - zaciski prądowe SL 21.1 – 700 szt.

4. Wykonawcy powinni uwzględnić także demontaż starych wysięgników, gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych wraz z ich utylizacją/prawidłowym zagospodarowaniem odpadów. Wykonawca dokona utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ,
na który składają się:
- opis przedmiotu zamówienia,
- przedmiar robót,
- wykazy dróg
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

6. Załącznik Nr 1 do SWZ zawiera przewidywany zakres ilościowy prac do wykonania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie rodzaju prac ( liczby i krotności), jak również stosowania prac zamiennych pomiędzy poszczególnymi pozycjami załącznika Nr 1 do SWZ maksymalnie o +/- 30%. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego.

8. Szczegółowy zakres prac do wykonania Zamawiający będzie określał Wykonawcy, w zależności od bieżących potrzeb, pisemnym zleceniem lub drogą elektroniczną. Terminy przystąpienia do realizacji poszczególnych zadań będą określane przez Zamawiającego i wynosić będą nie dłużej niż 48 godzin.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac oraz ubezpieczy roboty w niezbędnym zakresie.

10. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z materiałów, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty bezpieczeństwa. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

11. Do Wykonawcy należy zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tzn. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe:
- Wartość robót budowlanych, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 20 % wartości zamówienia podstawowego
- Warunki na jakich zostaną udzielone powyższe roboty budowlane – będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, w kryterium okres gwarancji na oprawy oświetleniowe przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20), w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 15, 20).

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium: ceny, okresu gwarancji na oprawy oświetleniowe, okres gwarancji na roboty budowlane.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na oprawy oświetleniowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 22 SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że :
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 100.000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - min. 2 zamówienia, polegające na wymianie opraw oświetleniowych

Zamawiający zastrzega, iż:
- mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia

b. skierował do realizacji zamówienia publicznego:

- min. 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV,

- min. 2 osoby – elektromonterów
Wymagane jest:
a) uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych tzw. świadectwo kwalifikacyjne „E”.
b) zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN)

- min. 1 osobę do obsługi podnośnika koszowego

c. dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi (sprzętem i maszynami budowlanymi):
- podnośnikiem koszowym do prac konserwacyjnych – min. 1 szt.,
- dźwigiem lub samochodem typu HDS – min.1 szt.,
- samochodem pogotowia technicznego np. osobowy, van – min. 1 szt.,
- samochodem z podnośnikiem o wysokości min. 14 m z koszem izolowanym do 1 kV umożliwiającym wjazd na chodnik, zieleńce – min. 2 szt.
- samochodem z podnośnikiem o wysokości min. 18 m – min. 1 szt.
- aparaturą kontrolno-pomiarową z certyfikatem – min. 1 szt.,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie - min. 2 zamówień, polegających na wymianie opraw oświetleniowych, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to inne odpowiednie dokumenty),

B) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

- min. 2 osób posiadających uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV,

- min. 2 osób – elektromonterów
Wymagane jest:
a) uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych tzw. świadectwo kwalifikacyjne „E”.
b) zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN)

- min. 1 osoby do obsługi podnośnika koszowego

C) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 100.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie min. 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej w pkt C), wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

D) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych. Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt. 10.1.4) lit. c) SWZ odnośnie posiadania sprzętu i maszyn budowlanych:
- podnośnika koszowego do prac konserwacyjnych – min. 1 szt.,
- dźwigu lub samochodu typu HDS – min.1 szt.,
- samochodu pogotowia technicznego np. osobowy, van – min. 1 szt.,
- samochodu z podnośnikiem o wysokości min. 14 m z koszem izolowanym do 1 kV umożliwiającym wjazd na chodnik, zieleńce – min. 2 szt.
- samochodu z podnośnikiem o wysokości min. 18 m – min. 1 szt.
- aparatury kontrolno-pomiarowej z certyfikatem – min. 1 szt.,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ, potwierdzające, że oferowane oprawy oświetleniowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj:

- karty katalogowe, certyfikaty, licencje ENEC lub certyfikaty typu 5 w nadzorze (dot. parametrów opraw LED w aspekcie każdego z wymagań wyszczególnionego w zamówieniu opisanym w Załączniku nr 1 do SWZ)
Dokumenty te będą załącznikiem Nr 7 do oferty.

Uwagi do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, wymienionych w pkt 11.1 lit g) SWZ:
- Zamawiający akceptuje także równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
- jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ, potwierdzające, że oferowane oprawy oświetleniowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj:

- karty katalogowe, certyfikaty, licencje ENEC lub certyfikaty typu 5 w nadzorze (dot. parametrów opraw LED w aspekcie każdego z wymagań wyszczególnionego w zamówieniu opisanym w Załączniku nr 1 do SWZ)
Dokumenty te będą załącznikiem Nr 7 do oferty.

Uwagi do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, wymienionych w pkt 11.1 lit g) SWZ:
- Zamawiający akceptuje także równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
- jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.

b) Dowód wpłacenia wadium: 5.000,00 zł
Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wpłacenia wadium należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.

c) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

d) *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.

e) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w formie uproszczonej.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 6 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający ustala wadia w wysokości: 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych)

2) Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:

PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351

z adnotacją: ”Wadium RZP.271.13.2023”

4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

6) Postanowienia pkt 11 SWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.

7) Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

8) Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy);
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10) Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium.

11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a SWZ.

4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a. SWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną ,
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.

5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.

6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt. 5.1 SWZ:

1. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przewidzieć i nie są typowe dla danej pory roku, w szczególności występujące w dłuższym okresie czasu ( ponad 3 kolejne dni ). Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirus/COVID-19, etc.) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.
3. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
4. Przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. W razie wstrzymania realizacji zamówienia:
- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.
– Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres wstrzymania robót.
7. Z uwagi na ewentualne zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce, spowodowane sytuacją w kraju i/lub na świecie, mające wpływ na terminowe dostawy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownych dowodów.

b) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

c) Wszelkie zmiany do umowy wprowadzone zostaną na podstawie aneksu do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

A) Cena – waga kryterium – 60 %
B) Okres gwarancji na oprawy oświetleniowe – waga kryterium – 20%
C) Okres gwarancji na roboty budowlane – waga kryterium – 20%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie 3 m-cy od daty podpisania umowy

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) oraz
określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.